EBIB
Materiały konferencyjne
nr 15

ISBN: 83-921757-6-X

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KWE

Organizator:
Biblioteka Główna Politechniki Lubelskiej w Lublinie
Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Patronat Honorowy:
Jego Magnificencja Rektor Politechniki Lubelskiej
dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL

Rada naukowa:
dr hab. Wiesław Babik,
prof. UŚ
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Andrzej Krajka
Zakład Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek,
prof. UW
Zakład Historii, Teorii i Metodyki Bibliografii Uniwersytetu Warszawskiego

dr Henryk Hollender
Biblioteka Politechniki Lubelskiej

dr Urszula Paprocka-Piotrowska
Instytut Romanistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

dr Diana Pietruch-Reizes
Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej

mgr Maria Burchard
Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Michel Mingam
Biblioteka Narodowa Francji - Ośrodek RAMEAU

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Jarosław Gajda

Recenzenci:
dr hab. Wiesław Babik,
dr hab. Andrzej Krajka,
dr hab. Jadwiga
Woźniak-Kasperek,
dr Diana Pietruch-Reizes

Redakcja:
Barbara Szczepańska

Korekta:
Zuzanna Zakrzewska
Beata Antczak

Redaktor serii:
Barbara Szczepańska

Redakcja techniczna:
Marek Stepowicz

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Sesja pierwsza - Inauguracyjna
Michel Mingam
RAMEAU, bilans i perspektywy
RAMEAU - status quo and perspectives
Maria Burchard
Języki informacyjno-wyszukiwawcze w katalogu centralnym NUKAT
Subject indexing languages in NUKAT union catalog of Polish research libraries
Danuta Patkaniowska
Język haseł przedmiotowych KABA w Bibliotece Jagiellońskiej: tworzenie, stosowanie, wykorzystanie
KABA Subject Headings Language in the Jagiellonian University Library: creation, usage, utilization

Sesja druga - Rozważania teoretyczne
Maria Nasiłowska
Typologia haseł wzorcowych stosowanych w jhp KABA
Typology of established headings used in KABA Subject Headings
Grażyna M. Wilczyńska
Skutki integracji kartotek dla języków haseł przedmiotowych
The influence of authority files integration on subject heading system
Veslava Osinska
Współczesna problematyka sposobów klasyfikacji informatyki. Kierunki rozwoju
Contemporary Computer Science Classification. Challenges and Perspectives
Dorota Czarnocka-Cieciura
Język haseł przedmiotowych KABA a Mathematics Subject Classification
Małgorzata Gajos
Geoinformacja w katalogach przedmiotowych
Geoinformation in subject catalogues

Sesja trzecia - Z doświadczeń bibliotek
Małgorzata Dudziak-Kowalska, Barbara Janczak
Tematy techniczne w języku KABA. Wybrane aspekty praktyki katalogowania przedmiotowego piśmiennictwa technicznego
Technical subjects in the KABA language. Selected aspects of subject cataloguing of technical literature
Anna Kucewicz
Nazwy geograficzne w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym NUKAT
Geographic names in NUKAT union catalog of Polish research libraries
Barbara Migdałek
Określniki w języku KABA stosowane po tematach z zakresu chemii
Subheadings in the KABA language applied after headings in the area of chemistry
Stanisława Postawa
Informatyka w teologii – przedmiotowanie w języku KABA
Information science in theology - subjecting in KABA language
Andrzej Krajka, Artur Ściborek
Schematy zachowań użytkowników języka haseł przedmiotowych KABA
Patterns of behaviour of the SIS KABA language users
Katarzyna Wójtowicz
Refleksja katalogera języka haseł przedmiotowych KABA - komunikat
The reflections of a cataloging librarian on the subject headings language KABA

Sesja czwarta - Przyszłość - próba naświetlenia
Andrzej Krajka, Artur Ściborek
Efektywność wyszukiwawcza w języku haseł przedmiotowych KABA i innych językach wyszukiwawczych
Searching effectiveness in the SIS KABA language and other searching languages
Danuta Domalewska
Język KABA: aktualny stan badań
KABA language: state of the art in research
Szymon Siemianowski
Język haseł przedmiotowych KABA w katalogu komputerowym BUW
KABA Subject Headings in the OPAC of Warsaw University Library
Magdalena Olszewska, Joanna Siuda
Wykorzystanie jhp KABA w katalogu komputerowym Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
Use of Subject Indexing System (SIS) KABA in the computerized catalogue of the Library of the Pontifical Academy of Theology in Krakow
Jadwiga Woźniak-Kasperek
Organizacja informacji w internetowych serwisach kontrolowanej jakości
Information organisation in subject gateways


Strony konferencjiSponsorzy:


(c) 2006 EBIB