Numer 129 – Koniec 2.0

Biuletyn EBIB nr 2/2012(129)

Aleksander Radwański – Felieton 1.0

Artykuły

Remigiusz Lis – Potencjał bez numeracji
Marcin Wilkowski – Świat końca 2.0
Justyna Walkowska – Jeśli nie Web 2.0, to co?
Marcin Werla – Web 2.0 i (polskie) biblioteki cyfrowe
Anna Sidorczuk, Anna Gogiel-Kuźmicka – Web 1.0, Web 2.0, czy może już Web 3.0?
Kamil Stępień – Folksonomia i tagowanie
Jolanta Jackowicz-Korczyńska – Jaka edukacja, taka biblioteka – klient biblioteki o krok za WEB 2.0

Wywiad

Anna Filipowicz — Wywiad EBIB z Janem Wołoszem

Badania, teorie, opinie

Aleksander Radwański – Technologia starych
Hanna Wojtysiak – Jednodniówki jako osobliwy rodzaj wydawnictw ciągłych
Krystyna Michniewicz-Wanik – „Bibliotekarz dziedzinowy” czy nieformalny status stanowiskowy

Sprawozdania

Bogumiła Urban – Większe umiejętności zawodowe poprzez ustawiczne kształcenie dorosłych

Redakcja numeru: Aleksander Radwański
Korekta: Katarzyna Kozak, Iwona Sójkowska, Sylwia Wołek-Biernat, Milena Śliwińska, Beata Antczak-Sabala.
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk, Maciej Dynkowski.

Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska – Nr 2/2012 (129) marzec.
Stowarzyszenie EBIB, 2012. Czasopismo elektroniczne. Koniec 2.0?. http://www.ebib.pl/2012/129. ISSN 1507-7187.

Aleksander Radwański
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
EBIB

Felieton 1.0Remigiusz Lis

Biblioteka Śląska, Śląska Biblioteka Cyfrowa

Potencjał bez numeracji

Streszczenie: Artykuł zawiera ogólne refleksje na temat koncepcji Web 2.0 — od nakreślenia wieloznacznego pola samego pojęcia, poprzez charakterystykę społeczności amatorów i zawodowców realizujących koncepcję 2.0, aż po wskazanie istoty samego zjawiska, które będzie miało swoje naturalne kontynuacje. Web 2.0 pozwolił ujawnić konkretny społeczny potencjał twórczy, oparty na potrzebie osobistej ekspresji i kreacji, który nie zniknie, nawet jeśli sama koncepcja Web 2.0 zostanie zdewaluowana.

Słowa kluczowe: Web 2.0, społeczność internetowa, Wikipedia, Crowdsourcing, immersjaMarcin Wilkowski

Historia i Media

Świat końca 2.0

Streszczenie: Artykuł omawia funkcjonowanie pojęć związanych z koncepcją 2.0 w różnych aspektach: estetycznym, retorycznym, terapeutycznym, ich marketingowy charakter i brak zakorzenienia w lokalnej rzeczywistości. W konkluzji zwraca uwagę na ograniczający charakter języka posługującego się ideologią 2.0 i proponuje jego odrzucenie.

Słowa kluczowe: krytyka idei 2.0, serwisy społecznościowe, innowacjeJustyna Walkowska

Zespół Bibliotek Cyfrowych, Dział Usług Sieciowych Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Jeśli nie Web 2.0, to co?

Streszczenie: Celem artykułu, jest przedstawienie idei semantycznego Internetu (ang. Semantic Web). Jego założenia oraz podstawy technologiczne zostały zarysowane w kontekście instytucji kultury, zwłaszcza tych, które publikują opisy zasobów (czyli metadane, czasem wraz z samymi zasobami w postaci cyfrowej) w sieci. Artykuł powołuje się na znane definicje Web 2.0 i 3.0, starając się odpowiednio umiejscowić względem nich pojęcie semantycznego Internetu. Krótko omawia także aktualnie rozwijane i stosowane ontologie Semantic Web przeznaczone do opisu zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów bibliotecznych.

Słowa kluczowe: Web 3.0, Semantic Web (semantyczny Internet), Linked Open Data, biblioteki cyfrowe, internetowe kartoteki autorytatywneMarcin Werla

Zespół Bibliotek Cyfrowych, Dział Usług Sieciowych
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Web 2.0 i (polskie) biblioteki cyfrowe

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie analizy wykorzystania funkcji i dodatków społecznościowych (Web 2.0) w polskich bibliotekach cyfrowych, opartych na systemie dLibra 5, oraz porównanie ich w tym zakresie z wybranymi zagranicznymi serwisami o zbliżonym charakterze. Wyniki tej analizy posłużą też do nakreślenia propozycji kierunku rozwoju polskich bibliotek cyfrowych w tym zakresie.

Słowa kluczowe: Web 2.0, biblioteki cyfrowe, muzea cyfrowe, portale społecznościowe, crowdsourcingAnna Sidorczuk, Anna Gogiel-Kuźmicka

Biblioteka Politechniki Białostockiej, Białystok

Web 1.0, Web 2.0, czy może już Web 3.0? — narzędzia i technologie informacyjno-komunikacyjne stosowane na stronach WWW bibliotek technicznych szkół wyższych w Polsce

Streszczenie: Obecny kierunek rozwoju bibliotek naukowych w znacznym stopniu wynika ze zmiany oczekiwań użytkowników, którzy chcą czerpać wiedzę z nowoczesnych rozwiązań. Narzędzia i technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają na korzystanie z oferty bibliotek bez ograniczeń czasowo-przestrzennych. Czy biblioteki technicznych szkół wyższych w Polsce prezentują na stronach WWW narzędzia przynależne do środowiska Web 1.0, Web 2.0 czy Web 3.0? W artykule podjęto próbę odpowiedzi na to pytanie, omówiono również stosowane na stronach internetowych narzędzia i technologie. Analizą objęto wybrane biblioteki techniczne szkół wyższych w Polsce.

Słowa kluczowe: biblioteki techniczne, Sieć 1.0 (Web 1.0), Sieć 2.0 (Web 2.0), Sieć 3.0 (Web 3.0), technologie informacyjno-komunikacyjne (technologie ICT), strony WWW, użytkownicy bibliotekKamil Stępień

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Folksonomia i tagowanie

Streszczenie: Autor przedstawia folksonomię jako proces oparty na tagowaniu, omawia praktykę tagowania w sieci i proponuje sposoby kontrolowania tak tworzonego słownictwa. Omawia też społeczność tagujących, jej motywacje oraz sposób funkcjonowania.

Słowa kluczowe: folksonomia, tagowanie, kultura uczestnictwa, oddolna konwergencja, inteligencja rojuJolanta Jackowicz-Korczyńska

Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej

Jaka edukacja, taka biblioteka: klient biblioteki o krok za Web 2.0

Streszczenie: Rozwój Internetu przebiega w dwóch wzajemnie wpływających na siebie nurtach: planowanych przez konsorcja informatyczne i biznesowe działaniach oraz równolegle przez żywiołową, często zmasowaną aktywność użytkowników Internetu. Ten czynnik społeczny wywarł bardzo silny wpływ na kształtowanie się Internetu i nieraz modyfikował jego wcześniej wyznaczony kierunek rozwoju. Niniejszy tekst jest próbą analizy zmian dotyczących percepcji informacji oraz edukacji. Społeczeństwo internetowe sprowadziło sensowne idee Web 2.0 w dużej mierze do groteski. Wystarczy spojrzeć na to, jak młode pokolenie używa Internetu. Istnieje duże ryzyko, że sensowny, teoretycznie, Internet semantyczny (Web 3.0) spotka podobny los. Pozostaje otwarte pytanie, czy w najbliższym czasie zostaną przewartościowane metody edukacji i wychowania do konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, czy jak w wypadku sieciowych narzędzi 2.0, również narzędzia 3.0 zostaną przez większość sprowadzone jedynie do rozrywki i konsumpcji. Pozostaje otwarte pytanie o miejsce i rolę biblioteki w takiej przestrzeni społecznej: powinna zostać ukierunkowana na usługi czy na edukację?

Słowa kluczowe: Internet 2.0, Internet 3.0, information literacy, nowa edukacja, poznanie analogowe, poznanie cyfroweAnna Filipowicz

Biblioteka Narodowa
EBIB

Wywiad EBIB z Janem Wołoszem

Słowa kluczowe: Jan Wołosz, „Bibliotekarz”, bibliotekarstwoAleksander Radwański

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
EBIB

Technologia starych

Streszczenie: Artykuł porusza temat stosunku użytkownika do technologii w kontekście współcześnie występujących zjawisk. Tytułowa „technologia starych” koncentrująca się na modernizacji została przeciwstawiona „technologii młodych”, skupiającej się na mnożeniu nowych rozwiązań. Ekspresja internetowa, w tym Web 2.0, nie przyniosły w istocie tak znaczących efektów jak zapowiadano, bowiem jej rola modernizacyjna okazała się ograniczona. Postacie Steve’a Jobsa i Dennisa Ritchie’ego stanowią klamrę dla tych rozważań.

Słowa kluczowe: technologia internetowa, społeczność internetowa, Web 2.0, Internet2, mediaHanna Wojtysiak

Biblioteka Główna UMCS w Lublinie

Jednodniówki jako osobliwy rodzaj wydawnictw ciągłych

Streszczenie: Autorka przybliża problematykę czasopism publikowanych w postaci jednodniówek, zawierających niejednokrotnie cenne dane mogące być przyczynkiem do badań naukowych. Zwraca uwagę na konieczność doprecyzowania definicji tego typu druków a także na czynności związane z prawidłowym ich opracowaniem. Przybliża sytuację prawną czasopism XX-wiecznych i powody omijania przepisów prawa prasowego przez niektórych wydawców. Celem publikacji jest próba wykazania dotychczasowych ustaleń teoretycznych dotyczących czasopism publikowanych w postaci jednodniówek i doświadczeń bibliotekarskich w zakresie ich opracowania.

Słowa kluczowe: jednodniówki czasopiśmiennicze, status prawny czasopism XX-wiecznychKrystyna Michniewicz-Wanik

Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

„Bibliotekarz dziedzinowy” czy nieformalny status stanowiskowy

Streszczenie: Artykuł dotyczy funkcjonowania w bibliotekach akademickich pracowników legitymujących się kwalifikacjami przypisywanymi zwykle bibliotekarzom dziedzinowym. Autorka przytacza korzyści płynące z wykorzystywania wiedzy pracowników wykonujących zawód bibliotekarza, a posiadających wykształcenie inne niż bibliotekarskie. Wskazuje również na dyplomowanych bibliotekarzy jako wykwalifikowanych pracowników mogących wypełnić lukę stanowiskową, wynikającą z braku etatów bibliotekarzy dziedzinowych.

Słowa kluczowe: bibliotekarz dziedzinowy, zawód wyuczony, zawód wykonywany, zawód regulowanyBogumiła Urban

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie

Większe umiejętności zawodowe poprzez ustawiczne kształcenie dorosłych (Helsinki, 17–21 października 2011) Wyjazd studyjny

Słowa kluczowe: ustawiczne kształcenie dorosłych, wyjazdy zagraniczne


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska – Nr 2/2012 (129) marzec.
Stowarzyszenie EBIB, 2013. Czasopismo elektroniczne. Koniec 2.0?. http://www.ebib.pl/2013/129. ISSN 1507-7187.

Dodaj komentarz