Szkolenie online prowadzone przez ICM UW

ICM UW organizuje bezpłatne szkolenia online, związane z projektem PPPN, kierowane głównie do redakcji czasopism naukowych, które z uwagi na poruszaną tematykę mogą być interesujące dla bibliotekarzy i bibliometrystów. Najbliższe terminy z otwartą rejestracją to 19.05 i 2.06 br.

Podczas szkoleń poruszone zostaną m.in. zagadnienia:
SESJA I
– otwarty dostęp – zalety,
– przepisy dotyczące otwartego dostępu w Polsce,
– wymogi i rekomendacje instytucji finansujących badania naukowe,
– Koalicja S, Plan S, indeksowanie w bazach międzynarodowych,
– procedura przystąpienia do platformy, umowa,
– wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych,
– wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM.
SESJA II
– wydawanie czasopisma na otwartych/wolnych licencjach – zawieranie umów, przenoszenie praw,
– prawo autorskie w kontekście licencji CC,
– przykłady zapisów umownych regulujących licencje.