Numer 126 – Finanse w kulturze

Biuletyn EBIB nr 8/2011(126)

Anna Filipowicz – Felieton wstępny

Artykuły

Barbara Budyńska, Małgorzata Jezierska – Polityka biblioteczna i finansowanie bibliotek publicznych w Polsce
Anna Filipowicz – Czy biblioteka jest instytucją kultury
Aleksander Radwański – Zawód: torreador

Badania, teorie, opinie

Dorota Bednarczyk – Pokonywanie barier czyli zasoby cyfrowe szansą dla osób z niepełnosprawnością wzroku
Małgorzata Dudziak-Kowalska – Realizacja projektu digitalizacji kartkowego katalogu alfabetycznego w BG AGH
Tomasz Szubiakiewicz – Polskie Japonika Witolda Nowakowskiego
Ewa Piotrowska – Austriacka Biblioteka Narodowa w Wiedniu

Sprawozdania

Joanna Dziak – Sprawozdanie z konferencji „Gdzie jesteś Czytelniku? Rola i miejsce biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej”
Katarzyna Kozak – Konferencja „E-learning wyzwaniem dla bibliotek — III edycja”
Beata Śliwińska – VI Forum Młodych Bibliotekarzy w Poznaniu czy działamy?
Aneta Kowalska, Joanna Radzicka – Erasmus i międzynarodowe warsztaty ESSS

Komunikat

Urszula Szybowska – „HEVELIUS 2011” Komunikat z wystawy

Redakcja numeru: Anna Filipowicz.
Korekta: Zuzanna Helis, Iwona Sójkowska, Milena Śliwińska, Beata Antczak-Sabala
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk, Maciej Dynkowski.

Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska – Nr 8/2011 (126) listopad.
Stowarzyszenie EBIB, 2011. Czasopismo elektroniczne. Finanse w kulturze. http://www.ebib.pl/2011/126. ISSN 1507-7187.


Anna Filipowicz

Biblioteka Narodowa, EBIB

Felieton wstępnyBarbara Budyńska, Małgorzata Jezierska

Biblioteka Narodowa Instytut Książki i Czytelnictwa

Polityka biblioteczna i finansowanie bibliotek publicznych w Polsce

Streszczenie: Autorki przybliżają czytelnikom problematykę finansowania polskich instytucji kultury, najnowsze przepisy prawne oraz towarzyszące im praktyki administracyjne. Przytaczają informacje o planach strategicznych resortu kultury i programach ważnych dla bibliotek. Diagnozują jak przebiega proces finansowania na poziomie samorządów, na które spadło wiele obowiązków związanych z finansowaniem bibliotek. W tekście pojawiają się także w celach porównawczych statystyki, które unaoczniają zmiany, jakie zachodziły w polityce finansowej państwa.

Słowa kluczowe: finansowanie bibliotek, polska polityka bibliotecznaAnna Filipowicz

Biblioteka Narodowa, EBIB

Czy biblioteka jest instytucją kultury?

Streszczenie: Autorka opisuje przemiany zachodzące w kulturze polskiej w ostatnich latach, tak od strony organizacyjnej jak i socjologicznej, starając się ustalić miejsce i rolę bibliotek w nowej rzeczywistości.

Słowa kluczowe: kultura, finansowanie kultury, socjologia kulturyAleksander Radwański

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, EBIB

Zawód: torreador

Streszczenie: Autor analizuje sytuację bibliotekarzy na rynku pracy i uwarunkowania związane z ich zatrudnieniem. Przedstawia konkretne problemy z jakimi borykają się bibliotekarze w swoich instytucjach, jak są finansowani, czy podejmują działania zbiorowe w kierunku poprawienia swojej sytuacji zawodowej i jakie są na to szanse w polskiej rzeczywistości.

Słowa kluczowe: zawód bibliotekarza, warunki pracy bibliotecznej, jakość pracyDorota Bednarczyk

Biblioteka Narodowa

Pokonywanie barier czyli zasoby cyfrowe szansą dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Streszczenie: W artykule przedstawione zostały podstawowe bariery dostępu do informacji i wiedzy na jakie napotykają osoby niewidome i niedowidzące oraz nowoczesne urządzenia informatyczne ułatwiające pokonywanie tych barier. Artykuł zwraca uwagę na standardy informacji cyfrowej, które czynią ją dostępną dla wszystkich użytkowników. Jednocześnie dokonano ogólnej analizy zasobów cyfrowych oferowanych przez biblioteki pod kątem ich dostępności dla omawianej grupy społecznej.

Słowa kluczowe: niewidomi, słabowidzący, bariery informacyjne, dostępność, biblioteki cyfroweMałgorzata Dudziak-Kowalska

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Biblioteka Główna

Realizacja projektu digitalizacji kartkowego katalogu alfabetycznego w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Streszczenie: Autorka opisuje plany i założenia oraz realizację projektu digitalizacji katalogu w bibliotece akademickiej. Podaje wiele praktycznych danych i faktów, które mogą być pomocne tym, którzy zechcą taki projekt przygotować.

Słowa kluczowe: digitalizacja, katalog kartkowy, transformacja kataloguTomasz Szubiakiewicz

Pracownia Bibliografii Poloników Zagranicznych
Instytut Bibliograficzny, Biblioteka Narodowa

Polskie japonika Witolda Nowakowskiego

Streszczenie: Autor stara się przedstawić krótko historię przyswajania w Polsce kultury japońskiej i fascynowania się nią przez wielu twórców kultury oraz naukowców. Szczególnie zwraca uwagę na bibliografie japoników w Polsce.

Słowa kluczowe: kolekcje japońskie w Polsce, japonika, bibliografieEwa Piotrowska

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Austriacka Biblioteka Narodowa w Wiedniu

Streszczenie: W artykule przedstawiono funkcje i zadania Ősterreichische Nationalbibliothek w Wiedniu. Omówiono katalogi i bazy danych oraz usługi dostępne dla użytkowników. Opisano kolekcje specjalne i muzea działające w bibliotece. W tekście zostały również poruszone zagadnienia związane z digitalizacją zbiorów oraz ze współpracą biblioteki z instytucjami polskimi.

Słowa kluczowe: Ősterreichische Nationalbibliothek, biblioteka narodowa, AustriaJoanna Dziak

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Sprawozdanie z konferencji „Gdzie jesteś Czytelniku? Rola i miejsce biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej”

Słowa kluczowe: marketing, architektura bibliotek, finansowanie bibliotek, nowe media, edukacja informacyjna, metody badawcze, konferencjaKatarzyna Kozak

Redakcja EBIB

Konferencja „E-learning wyzwaniem dla bibliotek — III edycja”

Słowa kluczowe: zdalne nauczanie, konferencja bibliotekarskaBeata Śliwińska

Biblioteka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego

VI Forum Młodych Bibliotekarzy w Poznaniu – czy działamy?Aneta Kowalska, Joanna Radzicka

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Erasmus i międzynarodowe warsztaty ESSS — Wiedeń 2011 r.

Słowa kluczowe: ERASMUS, bibliometria, scientometria, European Summer School for ScientometricsUrszula Szybowska

Biblioteka Gdańska PAN

„HEVELIUS 2011” Komunikat z wystawy


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska – Nr 8/2011 (126) listopad.
Stowarzyszenie EBIB, 2011. Czasopismo elektroniczne. Finanse w kulturze. http://www.ebib.pl/2011/126. ISSN 1507-7187.

Dodaj komentarz