EBIB

Materiały konferencyjne nr 8


ISBN: 83-915689-7-0

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KWE

Organizatorzy:
prof.dr hab.
Maria Pidłypczak-Majerowicz
(przewodniczący rady programowej)
dr Renata Aleksandrowicz (sekretarz)

Redakcja materiałów:
Barbara Szczepańska
Beata Antczak

Korekta:
Izabella Milewska-Warta
Beata Antczak

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk

Biblioterapia w bibliotekach.
Zakres, formy, metody

Instytut Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego
przy współpracy
Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu

Wrocław 10 - 11 października 2003 rokuTerapeutyczne oddziaływanie lektury

Irena Borecka
Zastosowanie biblioterapii w terapii rodzin
Lidia Ippoldt
Rozwój psychofizyczny dziecka a jego potrzeby biblioterapeutyczne
Maria Molicka
Bajkoterapia jako rodzaj biblioterapii w procesie wspierania i terapii
Aneta Firlej-Buzon
Stary lek na nowe czasy
Uniwersalny babysitter
Małgorzata Czerwińska
Terapeutyczna wartość twórczości poetyckiej osób niewidzących. Znaczenie dla autorewalidacji i integracji społecznej
Małgorzata B. Siemież
Twórczość literacka jako forma autoterapii na przykładzie Tadeusza Geniusza
Bogusława Lewandowska
Twórczość literacka Stanisława Brzozowskiego jako forma autoterapii
Abstrakt
Tomasz Kruszewski
Biblioterapia wobec problemów ludzi dotkniętych niepłodnością
Abstrakt

Terapeutyczna funkcja nowoczesnych bibliotek

Bronisława Woźniczka-Paruzel
Biblioterapeuta w świecie ciszy (o specyfice pracy z niesłyszącymi użytkownikami biblioteki)
Renata Aleksandrowicz
Rola książki i biblioteki w życiu osób starszych (wybrane problemy)
Abstrakt
Mariola Antczak
Drama na usługach biblioterapii
Katarzyna Domańska
Czytelnik z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu w bibliotece szkolnej
Renata Kosak
Praca biblioterapeutyczna prowadzona w filiach MBP we Wrocławiu (komunikat)
Wiktor Czernianin
Techniki dramatyczne i gry teatralne jako czynniki terapeutyczne w biblioterapii


(C) 2004 EBIB