Biblioterapia w bibliotekach. Zakres, formy, metody, Wrocław 10 - 11 października 2003


- Spis treści - Poprzedni - Następny

   
 

Renata Aleksandrowicz
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Bibliotekoznawstwa

Rola książki i biblioteki w życiu osób starszych (wybrane problemy)
Abstrakt

Biblioteki publiczne w coraz większym stopniu angażują się w pracę z seniorami. Jest to rosnąca grupa czytelników, której specyfika polega m.in. na dysponowaniu większą ilością czasu, co wpływa na jej aktywność czytelniczą oraz stosunek do książek i czytania. Niektórzy potrzebują specjalnych działań ze strony bibliotekarza.

W referacie próbuje się odpowiedzieć na pytanie, jakie są możliwości bibliotek w zaspokajaniu wymagań tej specyficznej grupy użytkowników? Część zasadniczą poprzedza charakterystyka potrzeb i zainteresowań czytelniczych seniorów. Następnie przedstawiono formy działalności bibliotecznej na rzecz osób starszych, korzystających z bibliotek na ogólnie przyjętych zasadach, pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz czytelników, którym należy dostarczać literaturę do miejsca ich zamieszkania. Istotne uzupełnienie stanowi prezentacja działań bibliotek w zakresie edukacji i poradnictwa za granicą oraz wskazanie możliwości wprowadzania elementów terapii czytelniczej w pracy bibliotek publicznych.

   


- Spis treści - Poprzedni - Następny

(C) 2004 EBIB

Rola książki i biblioteki w życiu osób starszych (wybrane problemy) : abstrakt / Renata Aleksandrowicz // W:Biblioterapia w bibliotekach. Zakres, formy, metody  : Wrocław 10 - 11 października 2003. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2004. - (EBIB Materiały konferencyjne nr 8). -
Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/wroclaw/aleksandrowicz.php . - Biblioterapia w bibliotekach. Zakres, formy, metody - ISBN 83-915689-7-0