Numer 130 – Bibliometria w bibliotekach

Biuletyn EBIB nr 3/2012(130)

Marzena Marcinek – Felieton wstępny

Artykuły

Aneta Drabek – Wykorzystanie bibliometrii w polityce naukowej
Iwona Socik, Anna Tonakiewicz-Kołosowska – Udział bibliotek akademickich uczelni technicznych w parametryzacji jednostek naukowych
Marta Sadowska-Hinc – Wskaźniki oceny dorobku publikacyjnego ― analiza wybranych przykładów
Aneta Kowalska, Joanna Radzicka – Programy Bibexcel i Pajek w analizach bibliometrycznych
Anna Sidorczuk – Analizy bibliometryczne w Bibliotece Politechniki Białostockiej
Aleksandra Zawadzka – Publikacje doktorantów w analizie bibliometrycznej jednostki? Wstępne rozpoznanie problemu

Badania, teorie, wizje

Edyta Kołodziejczyk – E-wizerunek biblioteki ― na przykładzie witryn internetowych łódzkich bibliotek szkół wyższych

Sprawozdania

Anna Tonakiewicz-Kołosowska – Działania bibliotek na rzecz parametryzacji uczelni. Seminarium grupy bibliotek POLBIT
Bernhard Kwoka – Konferencja „Niemieckie i polskie biblioteki cyfrowe na wspólnej drodze do EUROPEANY”

Redakcja numeru: Marzena Marcinek
Korekta: Zuzanna Helis, Izabella Milewska-Warta, Sylwia Wołek-Biernat
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk, Maciej Dynkowski.

Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska – Nr 3/2012 (130) kwiecień.
Stowarzyszenie EBIB, 2012. Czasopismo elektroniczne. Bibliometria w bibliotekach. http://www.ebib.pl/2012/130. ISSN 1507-7187.


Marzena Marcinek

Biblioteka Politechniki Krakowskiej,
Stowarzyszenie EBIB

Felieton wstępnyAneta Drabek

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Wykorzystanie bibliometrii w polityce naukowej

Streszczenie: Artykuł ukazuje metody bibliometryczne stosowane obecnie w ocenie polskiej nauki. Wśród nich najczęściej stosuje się proste wskaźniki (liczba publikacji, liczba cytowań, Impact factor (IF) czy indeks Hirscha). Przedstawione zostały też możliwości nowych zastosowań bibliometrii nie tylko do obserwowania obecnego stanu nauki, ale też prognozowania i aktywnego kształtowania polityki naukowej.

Słowa kluczowe: bibliometria, cytowania, ocena parametryczna, bazy danychIwona Socik, Anna Tonakiewicz-Kołosowska

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
Oddział Informacji Naukowej

Rola bibliotek akademickich w zakresie parametryzacji uczelni — badanie porównawcze na przykładzie wybranych bibliotek uczelni technicznych

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 18 wybranych bibliotekach uczelni technicznych. Badano poziom zaangażowania tych bibliotek w proces parametryzacji uczelni. Autorki wykazały różnorodność rozwiązań w zakresie dokumentowania dorobku naukowego i wykorzystywania go w procesie parametryzacji uczelni, poczynając od bibliotek o działaniach wręcz modelowych poprzez biblioteki, które starają się uczestniczyć w tym procesie, do tych, które zostały z niego całkowicie wyłączone. Wskazano najważniejsze elementy, które warunkują osiągnięcie satysfakcji we współpracy pomiędzy biblioteką a uczelnią w zakresie parametryzacji.

Słowa kluczowe: bibliograficzne bazy danych, bibliometria, dokumentowanie dorobku naukowegoMarta Sadowska-Hinc

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
Oddział Informacji Naukowej

Wskaźniki oceny dorobku publikacyjnego — analiza wybranych przykładów

Streszczenie: Liczba cytowań publikacji i indeks Hirscha to ilościowe wskaźniki powszechnie stosowane w ocenie dorobku publikacyjnego pracownika naukowego. W artykule omówiono pokrótce cztery źródła, z których można pozyskać wspomniane dane: Web of Science na platformie ISI Web of Knowledge, SciVerse Scopus, Google Scholar Citations i Publish or Perish. Zestawiono przykłady danych o cytowaniach publikacji siedmiu pracowników naukowych, działających w obszarze różnych dziedzin. W nawiązaniu do uzyskanych rezultatów postawiono kilka pytań, które nasuwają się w trakcie analizy ilościowej dorobku naukowego, m.in. czy jedno źródło wystarczy dla jego właściwej i wiarygodnej oceny.

Słowa kluczowe: analiza cytowań, indeks h, Web of Science, Scopus, Google Scholar Citations, Publish or Perish, analiza dorobku publikacyjnegoAneta Kowalska, Joanna Radzicka

Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Oddział Informacji Naukowej

Programy BibExcel i Pajek w analizach bibliometrycznych

Streszczenie: Autorki prezentują ogólnodostępne, bezpłatne narzędzia stosowane w analizach bibliometrycznych: program BibExcel pozwalający na zarządzanie danymi, wykonywanie analiz; program Pajek służący do wizualizacji danych, analizy sieci społecznych, do tworzenia map naukowych.

Słowa kluczowe: bibliometria, analiza bibliometryczna, BibExcel, Pajek, cytowania, European Summer School for Scientometrics, mapy naukowe, sieci naukoweAnna Sidorczuk

Biblioteka Politechniki Białostockiej

Analizy bibliometryczne w Bibliotece Politechniki Białostockiej

Streszczenie: Dominującym narzędziem mierzenia wartości osiągnięć naukowych badaczy stała się bibliometria, natomiast dokumentowanie dorobku pracowników naukowych i opracowywanie bibliograficznych baz danych stało się domeną bibliotek oraz ośrodków informacji naukowej szkół wyższych. Na podstawie takich baz dokonywane są różnego rodzaju analizy i statystyki, wykorzystywane do realizacji zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych zadań organizacyjnych uczelni. Swoją funkcję z powodzeniem spełnia opracowywana w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Białostockiej (BP) baza publikacji i dorobku artystycznego pracowników i doktorantów PB, będąca jednocześnie źródłem informacji bibliometrycznej. Artykuł ma na celu opisanie systemu dokumentowania i informacji oraz przedstawienie dokonywanych w Bibliotece Politechniki Białostockiej analiz bibliometrycznych.

Słowa kluczowe: informacja naukowa, bibliometria, bibliografia, bazy danych, dokumentowanie, katalogowanie, uczelnie wyższe, Politechnika Białostocka, ALEPHAleksandra Zawadzka

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Publikacje doktorantów w analizie bibliometrycznej jednostki? Wstępne rozpoznanie problemu

Streszczenie: Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem doktoranci mają status studentów studiów III stopnia, jednak wiele z ich obowiązków pokrywa się z tymi nałożonymi na pracowników naukowych. Dotyczy to również obowiązku publikowania — aby przedłożyć rozprawę doktorską doktorant powinien wykazać się pewnym dorobkiem. Zgodnie z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym za doktorat będzie można uznać nawet serię artykułów na konkretny temat. Do tego jednak potrzebna jest znajomość całości dorobku publikacyjnego doktoranta. W oficjalnych statystykach istnieją wyłącznie doktoraty, rejestrowane w bazach OPI i wydawnictwach statystycznych. Liczba obronionych doktoratów to jeden z tych wskaźników, który opisuje uczelnię, daje możliwość porównania jej wartości i pozycji wśród innych uczelni tego samego typu. Porównanie liczby doktoratów do twórczości w trakcie studiów doktoranckich stanowi jednak odrębne zagadnienie. Podejmowany problem badawczy będzie obejmował analizę wyników uzyskanych w najnowszym zagranicznym badaniu dotyczącym działalności publikacyjnej doktorantów (wobec braku takowych w Polsce) oraz próbę odpowiedzi na pytanie, czy w polskich warunkach istnieje potrzeba i możliwość podjęcia analizy bibliometrycznej publikacji doktorantów.

Słowa kluczowe: analiza dorobku, bibliometria, doktoranciEdyta Kołodziejczyk

Biblioteka Politechniki Łódzkiej

E-wizerunek biblioteki – na przykładzie witryn internetowych łódzkich bibliotek szkół wyższych

Streszczenie: Podstawowym narzędziem kształtującym e-wizerunek biblioteki jest strona internetowa. Sposób, w jaki biblioteki, zwłaszcza naukowe, prezentują się w Internecie wywiera bezpośredni wpływ na to, jak są postrzegane i odbierane przez otoczenie zewnętrzne. Artykuł prezentuje analizę tego zagadnienia na przykładzie witryn internetowych łódzkich bibliotek szkół wyższych.

Słowa kluczowe: e-wizerunek, strony internetowe bibliotek, biblioteki szkół wyższychAnna Tonakiewicz-Kołosowska

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
Oddział Informacji Naukowej

Działania bibliotek na rzecz parametryzacji uczelni Seminarium grupy bibliotek POLBIT

Słowa kluczowe: parametryzacja polskich uczelni, bibliometriaBernhard Kwoka

Martin-Opitz-Bibliothek z Herne

Konferencja „Niemieckie i polskie biblioteki cyfrowe na wspólnej drodze do EUROPEANY” Łódź, 10-12 października 2011. Sprawozdanie

Słowa kluczowe: biblioteki cyfrowe, Europeana, współpraca polsko-niemiecka, niemieckie zbiory w Polsce


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska – Nr 3/2012 (130) kwiecień.
Stowarzyszenie EBIB, 2013. Czasopismo elektroniczne.Akcje bibliotek. http://www.ebib.pl/2012/130. ISSN 1507-7187.

Dodaj komentarz