Biuletyn EBIB 6/2007 (87) lipiec, Młodzi piszą

Biuletyn
Powrót do strony glównej
Nr 6/2007(87) lipiec

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Anna Filipowicz

Korekta:
Sylwia Wołek-Biernat
Katarzyna Kozak
Zuzanna Zakrzewska
Iwona Sójkowska

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Rozmiar: 77 bajtówMłodzi piszą

Felieton studencki

Artykuły
Zbigniew Gruszka
     Z doświadczeń Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego w organizacji kursu komputerowego dla słuchaczy Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Aleksandra Marciniak
     Biblioteka w oczach studentów łódzkich uczelni wyższych
Anna Krzak
     Jeśli nie biblioteka, to co? Przyszłość zawodu bibliotekarza i pracownika informacji w oczach studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komunikaty
Martyna Pawłowska
     IBINACJA
Ewa Makowska
     Center for the Book przy Bibliotece Kongresu
Magdalena Szkowron
     Rola biblioteki w integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem

Sprawozdanie
Justyna Hołyńska, Joanna Zalech
     Sokrates rOzDARTY


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2007 (87) lipiec. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2007. - Czasopismo elektroniczne. - Młodzi piszą. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2007/87/index.php. - ISSN 1507-7187