EBIB 

Nr 4/2001 (22)    Architektura bibliotek. Przepisy prawne

Poprzedni artykuł Następny artykuł     

 


 
Rozmiar: 45 bajtów
Przepisy prawne - zob. wstęp do tego działu EBIB nr 9/2000

Tadeusz Zarzębski

PRZEPISY PRAWNE NR 4

Rozmiar: 45 bajtów

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Archiwalia

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych. Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 116
Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. nr 38 poz. 173, z późniejszymi zmianami) - dotyczą także bibliotek, "które gromadzą i przechowują materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego". Traci moc rozporządzenie z dnia 25 lipca 1984 r. w tej sprawie (por. PPBK: 1428).
Uwaga: w Aneksie I. opis tego aktu należy umieścić pod poz. 1718, a w dziale "Nowelizacje", przy opisie poz. 1428 adnotację: "uchylony zob. poz. 1718".

Biblioteki szkolne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie trybu orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Dz. U. z 2001 r. nr 1 poz. 13
Przepisy wykonawcze do ustawy z 1982 - Karta Nauczyciela, dotyczą także nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych.
Uwaga: w Aneksie I. opis tego aktu należy umieścić pod poz. 1717.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych. oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania. Dz. U. z 2001 r. nr 1 poz. 5
Przepisy wykonawcze do ustawy z 1982 r. - Karta Nauczyciela, dotyczą także nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych.
Uwaga: w Aneksie I. opis tego aktu należy umieścić pod poz. 1719.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły i placówki artystycznej. Dz. U. nr 13 poz. 117
Do biblioteki tej szkoły odnoszą się przepisy zawarte w § 3 ust. 2 pkt 8 ramowego statutu.
Uwaga: w Aneksie I. opis tego aktu należy umieścić pod poz. 1720.

Biblioteki publiczne

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz. U. nr 13 poz. 123
W załączeniu jednolity tekst ustawy z dnia 25 października 1991 r.
Uwaga: w Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1540 należy umieścić nast. adnotację: "Tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123".

  __________________________

Aneks I - skrótowe oznaczenie publikacji: Tadeusz Zarzębski Polskie prawo biblioteczne. Aneks I 1990 - 2000. Warszawa 2000.


Rozmiar: 45 bajtów

EBIB 4/2001 (22), Architektura bibliotek.
    T. Zarzębski, Przepisy prawne nr 4 :   www.ebib.pl/2001/22/prawo-4.html