EBIB 
Nr 1/2006 (71), Zasoby bibliotek - prezentacja, informacja, nowości. Sprawozdanie
 Poprzedni artyku Nastpny artyku   

 


Izabella Milewska-Warta
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Sprawozdanie z konferencji ?Biblioteki Pomorza i Kujaw ? centra edukacji i informacji?
Konferencja zatytułowana „Biblioteki Pomorza i Kujaw – centra edukacji i informacji” odbyła się 19 października 2005 r. w auli Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Jednodniowe sympozjum było wspólnym przedsięwzięciem trzech toruńskich placówek: Biblioteki Pedagogicznej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej oraz Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Konferencja miała charakter regionalny, uczestniczyło w niej prawie 190 osób, w tym 128 bibliotekarzy z różnych sieci bibliotecznych, głównie z woj. kujawsko-pomorskiego oraz 60 gości (pracowników naukowych, studentów, przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych, dyrektorów bibliotek, działaczy związków zawodowych oraz stowarzyszeń bibliotekarskich).

W zamyśle organizatorów konferencja miała sprzyjać integracji środowiska bibliotekarzy regionu kujawsko-pomorskiego, wesprzeć ich w pracy dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, dlatego autorzy wystąpień poruszali takie kwestie jak: wspólne działania edukacyjne oraz propagowanie książki i czytelnictwa, wspieranie działalności bibliotekarzy w realizacji zajęć dydaktycznych, wszechstronny rozwój zawodowy bibliotekarzy poprzez pełen dostęp do źródeł wiedzy i informacji, współpraca bibliotek w zakresie uzupełniania zbiorów, gospodarki dubletami i wymiany międzybibliotecznej.

Na konferencji zaprezentowano 8 referatów oraz 2 wystąpienia sponsorów, oferujących oprogramowanie biblioteczne.

  • O potrzebie partnerskiej współpracy międzybibliotecznej i korzyściach z niej płynących mówiła Elżbieta Stefańczyk z Biblioteki Narodowej w Warszawie („Współpraca bibliotek w Polsce na początku nowego wieku”). Jest to tym ważniejsze, że brakuje jednolitej polityki państwa, która wspierałaby finansowanie powstałych na poziomie województw i powiatów systemów biblioteczno-informacyjnych, a pozyskiwanie środków finansowych jest łatwiejsze w przypadku zaangażowania w projekt kilku instytucji (większy potencjał organizacyjny i twórczy). Autorka zwróciła uwagę, że środowisko może liczyć na wsparcie Biblioteki Narodowej i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
  • Programowi Ikonk@ poświęcił swoje wystąpienie Marek Jurowski z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu („Szkolenia dla pracowników Czytelni Internetowych utworzonych w ramach programu Ikonk@ w województwie kujawsko-pomorskim”). Prowadzony przez Ministerstwo Nauki program Ikonk@ zakłada tworzenie punktów powszechnego dostępu do Internetu, najczęściej lokowanych w bibliotekach publicznych. Program ma wyrównywać szanse edukacyjne mieszkańców małych miejscowości, a jednocześnie sprzyjać zmianie oblicza bibliotek, podkreślać ich edukacyjną funkcję i wspierać proces modernizacji. W województwie kujawsko-pomorskim prace czytelni internetowych koordynuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska. Autor referatu przedstawił założenia cyklu bezpłatnych szkoleń przeznaczonych dla pracowników czytelni. Z pierwszego z nich, dotyczącego podstaw obsługi komputera, korzysta 150 osób, szkolących się w pięciu ośrodkach regionu: Brodnicy, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku. Pełna oferta szkoleń obejmuje internetowy kurs dla bibliotekarzy Bibweb oraz przewidziany już na 2006 rok kurs elektronicznej współpracy bibliotek.
  • Bożena Bednarek-Michalska z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprezentowała teoretyczne i praktyczne aspekty specjalistycznego, internetowego szkolenia dla bibliotekarzy („Internetowy kurs dla bibliotekarzy Bibweb”). Nauczanie elektroniczne jest coraz popularniejszą formą podnoszenia umiejętności i nabywania nowych kompetencji. Decydują o tym znikome koszty własne, wygodna forma, możliwość korzystania ze szkolenia w czasie dogodnym dla kursanta. Warto zaznaczyć, że omawiany kurs cieszy się dużą popularnością – według wstępnych założeń organizatorów, w ciągu pierwszych trzech lat z kursu Bibweb miało skorzystać około 1000 osób, tymczasem w ciągu pierwszych dwóch i pół roku kurs ukończyło już 1735 osób.

Znacząca część referatów toruńskiej konferencji poświęcona była wspieraniu działalności dydaktycznej bibliotekarzy szkolnych oraz samym bibliotekom szkolnym, a także pracy z młodym czytelnikiem. Mówiono o sytuacji placówek szkolnych, perspektywach rozwoju, innowacyjnych metodach pracy.

  • Bożena Czyż-Bortowska z Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu przedstawiła ciekawą formę współpracy swojej instytucji z bibliotekami szkolnymi („Program edukacji czytelniczej realizowany w BP w Toruniu przykładem wspierania pracy bibliotek szkolnych”). Realizowany w Bibliotece program pozwala na efektywne połączenie wysiłków bibliotekarzy i nauczycieli wszystkich rodzajów szkół w realizowaniu ścieżki edukacja czytelnicza i medialna. Autorka zwróciła uwagę, że istnieje możliwość modyfikowania treści, tak by jak najlepiej odpowiadała potrzebom zgłaszanym przez nauczycieli. Program składa się z czterech zasadniczych części odpowiadających poszczególnym etapom nauczania: nauczanie zintegrowane w klasach I-III, klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Lekcje biblioteczne realizowane w toruńskiej BP są dobrze oceniane zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów, zdecydowanie rośnie ich liczba (134 lekcje dla 1800 uczniów w roku ubiegłym), niestety rozwój tej formy jest ograniczany możliwościami lokalowymi i kadrowymi Biblioteki.
  • Sytuację, działania i dorobek metodyczny toruńskich bibliotekarzy szkolnych wraz z przykładami interesujących form pracy z czytelnikiem zaprezentowała Anna Piątek z Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli („Czy czytelnicy bibliotek szkolnych potrzebują nowych form pracy? Na podstawie doświadczeń toruńskich bibliotek szkolnych”). Referat zawierał szczegółowe dane dotyczące m.in. wykształcenia bibliotekarzy z toruńskich szkół i ich przygotowania zawodowego, jak również wyposażenia komputerowego bibliotek, dostępności do Internetu.
  • O udanym eksperymencie polegającym na stworzeniu nowoczesnej i przyjaznej uczniom biblioteki mówiła w swoim wystąpieniu Anna Churska z Biblioteki Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu („Metody pracy w centrum medialnym”). GiLA to szczególnego rodzaju szkoła, przeznaczona dla młodzieży wybitnie uzdolnionej i funkcjonująca w ścisłej współpracy z toruńskim Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Również biblioteka ma wyjątkowy charakter, łączy w sobie funkcje tradycyjnej biblioteki, dobrze wyposażonego centrum medialnego oraz swego rodzaju szkolnego klubu, w którym uczniowie chętnie spędzają czas. Autorka zaprezentowała pomysłowe rozwiązania, dzięki którym biblioteka postrzegana jest jako miejsce przyjazne, przychylne wobec ucznia i podporządkowane jego potrzebom, m.in.: czytelnia otwarta przez cały czas trwania zajęć w szkole, także w czasie nieobecności bibliotekarza, możliwość samodzielnego korzystania ze sprzętu audiowizualnego i komputerowego, pełen dostęp do księgozbioru – łącznie z pozycjami oczekującymi dopiero na opracowanie katalogowe, szerokie konsultowanie z uczniami nie tylko programu zajęć dydaktycznych, ale także zakupów oraz otwartość wobec uczniów zainteresowanych biblioteką, którzy współorganizują jej pracę, np. samodzielnie wprowadzają dane do bazy katalogowej.
  • Nowoczesne formy pracy stosowane we wrocławskiej Mediatece, innowacyjnej placówce, będącej wielofunkcyjnym centrum medialnym przedstawiła Anna Janus („Prezentacja form pracy z młodym czytelnikiem”). Biblioteka przeznaczona jest przede wszystkim dla młodzieży, która może korzystać z 12 stanowisk internetowych, skanera, punktu ksero, dwóch stanowisk do odsłuchu płyt CD i księgozbioru obejmującego książki oraz multimedia (płyty CD, filmy DVD, dokumenty multimedialne do nauki języków, książki mówione). Co szczególnie ciekawe, placówka ta ma bardzo szeroką ofertę usług, daleko wykraczającą poza udostępnianie różnego rodzaju utworów – Mediateka pomaga w odnalezieniu się na rynku pracy, organizuje i wspiera przedsięwzięcia kulturalne, np. promuje młode wrocławskie zespoły muzyczne.
  • Ostatni z referatów, zaprezentowany przez Beatę Antczak i Julitę Niedźwiecką-Ambroziak z Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu dotyczył dotychczasowej praktyki i perspektyw współpracy bibliotek w zakresie wymiany i uzupełniania zbiorów („Regionalna współpraca międzybiblioteczna w zakresie uzupełniania zbiorów. Stan obecny, potrzeby i nowe rozwiązania. Na podstawie badań bibliotek woj. kujawsko-pomorskiego oraz doświadczeń biblioteki WSB w Toruniu”). Prelegentki przedstawiły m.in. ciekawe statystyki dotyczące tego problemu, uzyskane na podstawie badań ankietowych, przeprowadzonych w kujawsko-pomorskich bibliotekach. Zdaniem autorek, dla racjonalnej gospodarki zbiorami zbędnymi – niepotrzebnymi jednym bibliotekom, a przydatnymi dla innych – korzystne byłoby stworzenie specjalnej strony WWW, która nie tylko ułatwiałaby wymianę, ale również promowała tę formę uzupełniania księgozbioru.

Wystąpienia sponsorów dotyczyły techniki komputerowej i możliwości jej wykorzystania w praktyce bibliotecznej. Nowoczesne systemy biblioteczne przedstawili Jacek Gajkiewicz, przedstawiciel firmy Mol („Oferta oprogramowania firmy Mol dla Bibliotek”) oraz Dagmara Smentek z firmy Max Elektronik omawiająca program Prolib.

Pomysł zorganizowania konferencji spotkał się z uznaniem i dużym zainteresowaniem w środowisku bibliotekarskim. Uczestnicy konferencji reprezentowali zarówno wiele miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego (m.in. Bydgoszcz, Chełmno, Ciechocinek, Grudziądz, Inowrocław, Toruń, Włocławek), jak i liczące się ośrodki z kilku innych regionów: Chorzów, Elbląg, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Olsztyn i Piłę.

Podstawowe integracyjne i edukacyjne cele konferencji zostały zrealizowane; okazało się, że w środowisku istnieje potrzeba spotkań będących forum wymiany informacji i sposobem na promocję własnych działań. Organizatorzy liczą, że toruńska konferencja zaowocuje lepszą komunikacją między bibliotekami, ustaleniem wspólnych kierunków działań bibliotek w regionie na rzecz edukacji, pojawieniem się większej liczby wspólnych projektów, a także wykorzystaniem wzajemnych doświadczeń i możliwości, jakie daje postęp technologiczny.

Sympozjum potwierdziło, że bibliotekarze wszystkich typów bibliotek, począwszy od dużych placówek o charakterze naukowym i regionalnym po małe biblioteki szkolne z niewielkich miejscowości, interesują się podnoszeniem swych kwalifikacji, są otwarci na innowacyjne metody pracy, chętnie dzielą się swą wiedzą i doświadczeniami, potrafią dostosować się do zmieniających się potrzeb i wymagań wobec placówek bibliotecznych.

Konferencja „Biblioteki Pomorza i Kujaw – centra edukacji i informacji” była kolejnym, efektywnym przedsięwzięciem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i Biblioteki Pedagogicznej.

Materiały z sesji dostępne są on-line na stronach internetowych Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (http://www.bptorun.wx.pl//konferencja/materialy/index.html ). Konferencja organizowana była pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz patronatem prasowym Gazety Pomorza i Kujaw „Nowości” i publicznego Radia PiK.

Przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środków Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znaczące było też wsparcie ze strony sponsorów, których udało się pozyskać mimo specjalistycznego, środowiskowego charakteru sympozjum. Dzięki temu konferencję udało się przygotować na wysokim poziomie organizacyjnym – uczestnicy otrzymali m.in. komplet wystąpień referentów, zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, a imprezę zakończył obiad dla wszystkich gości.

Wykres 1.

Reprezentacja niemal wszystkich sieci bibliotek świadczy o tym, że założenia konferencji i dobór referatów odpowiadały potrzebom całego środowiska, a cel integracyjny konferencji został zrealizowany.

Warto dodać, że w celu poinformowania o konferencji wykorzystano wiele kanałów komunikacji – pocztę elektroniczną, stronę internetową Biblioteki Pedagogicznej, listy tradycyjne, jak również kontakty osobiste oraz pomoc metodyka.

Wykres 2.

W toruńskiej konferencji wzięło udział także kilkoro bibliotekarzy spoza województwa kujawsko-pomorskiego: z woj. warmińsko-mazurskiego – 6, z woj. pomorskiego – 2, z woj. wielkopolskiego – 1, z woj. lubuskiego – 1, z woj. śląskiego – 1. Z wyjątkiem jednej osoby byli to pracownicy bibliotek pedagogicznych. Ich przyjazd wiąże się prawdopodobnie z wcześniejszym przedsięwzięciem organizatorów – konferencją „Nowy wizerunek biblioteki pedagogicznej: komputeryzacja, komunikacja, współpraca”, która odbyła się w Warszawie w 2004 roku. Uczestniczyli w niej przedstawiciele bibliotek pedagogicznych z całego kraju, a jednym z efektów było nawiązanie ściślejszych kontaktów zawodowych.

Wykres 3.

Zwraca uwagę liczny udział w konferencji bibliotekarzy z małych miejscowości, których placówki dysponują stosunkowo niskimi budżetami. Wydaje się, że wpłynęła na to m.in. niska opłata, ustalona na poziomie 10 zł dla pracowników bibliotek z województwa kujawsko-pomorskiego i 20 zł dla bibliotekarzy spoza regionu, dzięki czemu organizatorom udało się uniknąć bariery finansowej, która często ogranicza pracownikom sfery budżetowej dostęp do różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 Początek stronySprawozdanie z konferencji ?Biblioteki Pomorza i Kujaw ? centra edukacji i informacji? / Izabella Milewska-Warta// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 1/2006 (71) grudzień/styczeń. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/71/milewska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187