EBIB 
Nr 5/2003 (45), Biblioteki wyższych szkół niepublicznych - problemy i nowe rozwiązania organizacyjne. Prezentacje
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Anna Obrzut
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Biblioteka

Biblioteki szkół wyższych utworzone
przez Towarzystwo Edukacji Bankowej SA w Poznaniu


Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Poznaniu, za sprawą grupy pracowników naukowych, widzących w rozwoju szkolnictwa w Polsce warunek konieczny dla rozwoju ekonomicznego kraju, powstała Szkoła Bankowa. Wiosną 1994 roku powołali oni do życia Towarzystwo Edukacji Bankowej SA (TEB SA), które obecnie jest jedną z największych niepaństwowych firm edukacyjnych w Polsce i zostało wpisane do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XXI Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 25868. Towarzystwo Edukacji Bankowej SA utworzyło szkoły wyższe oraz szkoły policealne. Wszystkie szkoły prowadzone przez TEB działają zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku.[1]

Towarzystwo Edukacji Bankowej SA jest założycielem czterech szkół wyższych:

 1. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (szkoła ta na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z 12 listopada 1998 roku utworzyła Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)
 2. Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
 3. Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
 4. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Wszystkie uczelnie kształcą na trzyletnich studiach licencjackich i rocznych studiach podyplomowych, a Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu także na jednolitych studiach magisterskich, studiach uzupełniających magisterskich i Executive MBA.

Liczba osób studiujących w wyższych szkołach utworzonych przez TEB SA z roku na rok powiększa się systematycznie.

Wykr. 1. Liczba osób uczących się w wyższych szkołach utworzonych przez TEB SA w latach 1999 - 2003.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród bibliotek WSB.

Wzrost liczby studentów może świadczyć o zainteresowaniu tymi szkołami i poziomie kształcenia w nich.

Wszystkie szkoły wyższe utworzone przez Towarzystwo Edukacji Bankowej SA posiadają biblioteki, które rozpoczynały, jak wiele podobnych bibliotek, od małych zbiorów, małych pomieszczeń i małej liczby personelu. Wraz z rozwojem danej szkoły powiększał się księgozbiór, personel i zajmowane przez bibliotekę pomieszczenia.

 

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Informacje o Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w artykule Anny Kukawki Prezentacja Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

W listopadzie 1998 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu utworzyła Wydział Zamiejscowy w Chorzowie (WSB WZ). Chorzowską siedzibę uczelni umieszczono w budynku przy ul. Wandy 66, w którym funkcjonowało roczne Studium Finansów prowadzone przez TEB SA. Znajdowała się tam również mała biblioteka, która obsługiwała słuchaczy Studium i posiadała w swoim księgozbiorze głównie podręczniki udostępniane słuchaczom rocznej szkoły. Pomieszczenia biblioteki były bardzo skromne. Na ok. 100 m2 znajdowała się zarówno czytelnia, jak i wypożyczalnia podręczników. W miarę rozrastania się Wydziału Zamiejscowego powiększał się także księgozbiór gromadzony przez bibliotekę. Władze chorzowskiej uczelni w pewnym momencie zauważyły, że pomieszczenia zajmowane przez bibliotekę nie są już wystarczające dla stale zwiększającej się liczby studentów. Dlatego we wrześniu 2002 roku zaadaptowano dla potrzeb biblioteki połowę I piętra w drugim budynku zajmowanym przez Wydział Zamiejscowy WSB przy ul. Sportowej 29. Obecnie biblioteka zajmuje powierzchnię ok. 375 m2, posiada dużą i przestronną czytelnię na 30 miejsc, wypożyczalnię podręczników, pokój opracowań książek, archiwum i pokój do nauki w grupach na 16 miejsc.

W polityce gromadzenia zbiorów biblioteki Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie bierze się pod uwagę przede wszystkim kierunki, na których kształcą się chorzowscy studenci; są to: bankowość, europeistyka, finanse, marketing, rachunkowość, prawo, rynek kapitałowy, ekologia. Obecnie księgozbiór podstawowy liczy ponad 5000 wol. Biblioteka posiada również duży księgozbiór podręczników (ponad 14.000 wol.), które uczelnia zapewnia swoim studentom na czas trwania nauki danego przedmiotu. W 2002 roku cały księgozbiór biblioteki WSB Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie został skatalogowany komputerowo dzięki zakupionemu przez uczelnię programowi bibliotecznemu SOWA.

W bibliotece WSB WZ w Chorzowie prenumerowane są 64 tytuły czasopism polskojęzycznych, dwa tytuły angielskie, jeden tytuł niemieckojęzyczny oraz pięć biuletynów bankowych. W swoich zasobach biblioteka posiada również bazy danych, takie jak:

 • Słownik Języka Polskiego
 • Encyklopedia Multimedialna PWN
 • LEX Alfa (aktualizowany co miesiąc)
 • Przewodnik Bibliograficzny
 • Bibliografia Zawartości Czasopism

oraz dostęp do:

 • archiwum INFOR-u
 • archiwum Rzeczpospolitej

W bibliotece WSB WZ w Chorzowie znajduje się także duży zbiór kaset audio i wideo do nauki języków obcych oraz dyskietek i płyt CD do nauki przedmiotów.

Informacje o Bibliotece WSB WZ w Chorzowie, godzinach otwarcia, można uzyskać na stronie internetowej biblioteki http://www.chorzow.wsb.pl/. Studenci chorzowskiej uczelni mogą kontaktować się z biblioteką za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając listy na adres: biblioteka@chorzow.wsb.pl.

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

Biblioteka rozpoczęła swą działalność w 1998 roku na podstawie Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Zalążek jej zbiorów stanowił księgozbiór przekazany przez założyciela uczelni - Towarzystwo Edukacji Bankowej SA w Poznaniu. Były to głównie podręczniki wydawane przez wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. Dopiero w 2002 roku po przeniesieniu siedziby do nowych pomieszczeń, biblioteka miała szansę na oddzielenie czytelni od wypożyczalni i stworzenie bardziej przyjaznych warunków dla czytelników oraz poprawienie komfortu pracy pracownikom Obecnie Biblioteka znajduje się w budynku nie należącym do uczelni, zajmuje 172 m2. Posiada czytelnię ogólną (54 m2), wypożyczalnię (25 m2), czytelnię specjalistyczną (14 m2), magazyn (56 m2) i kącik informatyczny, gdzie znajdują się trzy stanowiska komputerowe do przeglądu stron internetowych i baz elektronicznych.

Księgozbiór biblioteki liczy obecnie 15.500 wol. literatury podstawowej, obowiązującej w programach nauczania WSB oraz prawie 7000 wol. książek z literatury uzupełniającej, na którą składają się najnowsze publikacje z takich dziedzin, jak: bankowość, finanse, rachunkowość, prawo, zarządzanie, marketing, europeistyka, rynek kapitałowy, handel międzynarodowy. W swych zbiorach biblioteka posiada również materiały informacyjne Ministerstwa Finansów, materiały i studia Departamentu Analiz i Badań NBP, ekspertyzy, rekomendacje i raporty z badań Instytutu Spraw Publicznych, opracowania Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Biblioteka WSB w Gdańsku prenumeruje 42 tytuły czasopism polskich oraz dwa tytuły anglojęzyczne. Biblioteka posiada także jedną bazę danych System Informacji Prawnej LEX DELTA.

Biblioteka WSB w Gdańsku, jako jedyna ze szkół wyższych utworzonych przez TEB SA, nie posiada bibliotecznego systemu komputerowego. Wypożyczanie książek odbywa się metodą tradycyjną. W Bibliotece znajdują się katalogi: alfabetyczny i rzeczowy książek oraz rzeczowy zawartości czasopism.

Od początku swego istnienia biblioteka posiada stały dostęp do Internetu. W Bibliotece znajduje się pięć komputerów, z czego trzy są przeznaczone na użytek studentów gdańskiej uczelni. Informacje o Bibliotece WSB w Gdańsku, godzinach otwarcia, można uzyskać na stronie internetowej biblioteki http://www.wsb.gda.pl/biblioteka.htm. Studenci gdańskiej uczelni mogą kontaktować się z biblioteką za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając listy na adres: biblioteka@wsb.gda.pl.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku jest także współwłaścicielem Wydawnictwa WSB, które zajmuje się publikacją podręczników, skryptów oraz opracowań naukowych z dziedziny ekonomii i finansów. Autorami podręczników są pracownicy naukowo - dydaktyczni WSB oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych, a także wybitni praktycy.

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

Informacje o Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w artykule Lucyny Cybulskiej Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

We wrześniu 1998 roku rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, a w ramach jej struktury - biblioteka. Założyciel uczelni - TEB SA - przekazał w darze ok. 30.000 wol. książek. Biblioteka znajduje się w gmachu głównym uczelni i zajmuje trzy połączone ze sobą pomieszczenia - wypożyczalnię (60 m2), czytelnię (70 m2) i pokój socjalny (10m2) - o łącznej powierzchni 140 m2. W czytelni użytkownicy mają do dyspozycji trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz możliwością drukowania za odpłatnością.

Obecnie księgozbiór biblioteki WSB we Wrocławiu liczy ponad 38.000 wol., z czego 4820 to książki z księgozbioru podstawowego, a 33.387 to podręczniki, które studenci mają zapewnione na czas trwania przedmiotu. Zbiory zawierają pozycje z takich dziedzin, jak: bankowość, finanse, rachunkowość, marketing, prawo, europeistyka, ekologia, rynek kapitałowy, zarządzanie, ekonomia. Są to głównie dzieła wydane po 1995 roku. Cały księgozbiór biblioteki w 2001 rok został wprowadzony do systemu bibliotecznego "MAK". Biblioteka nie posiada już tradycyjnych katalogów, użytkownicy mogą korzystać z katalogów komputerowych.

W bibliotece prenumerowane są 32 tytuły czasopism polskich oraz dzienniki urzędowe. Ponadto studenci mają dostęp do czterech czasopism w wersji elektronicznej, czterech baz danych na CD-ROM-ach oraz do zbiorów audiowizualnych - są to głównie materiały do nauki języków obcych w ilości 78 sztuk. Na stanowiskach komputerowych zainstalowane są takie bazy, jak:

 • Serwis Prawniczy PROF - INFO
 • Mały Rocznik Statystyczny 1999
 • Encyklopedia Przedsiębiorcy 1999
 • Serwis Finansowo - Księgowy 1999
 • Archiwum Gazety Prawnej i Poradnika Gazety Prawnej 1999, 2001

Biblioteka WSB we Wrocławiu podobnie jak inne biblioteki szkół bankowych otwarta jest przez siedem dni w tygodniu, tak więc studenci studiujący na tej uczelni mają stały dostęp do zbiorów zgromadzonych w tej placówce przez wszystkie dni tygodnia.

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu od 1999 roku posiada stały dostęp do Internetu. Od sierpnia 2002 roku biblioteka posiada własną stronę WWW, znajdującą się pod adresem: http://www.studenci.wsb.pl/wroclaw/biblioteka/. Studenci wrocławskiej uczelni mogą kontaktować się z biblioteką za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając listy na adres: biblioteka@wsb.wrocław.pl.

 

Biblioteki WSB ściśle współpracują ze sobą. Często odbywają się spotkania pracowników poszczególnych bibliotek. Wszystkie Biblioteki WSB należą do Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych utworzonej przy SBP. Ponadto Biblioteki WSB współpracują także z innymi bibliotekami wyższych szkół niepaństwowych oraz z bibliotekami uczelni państwowych. Biblioteka WSB w Poznaniu nawiązała jako jedyna współpracę z Biblioteką Kongresu w Waszyngtonie.

Bibliotekarze WSB wychodzą naprzeciw potrzebom studentów i dlatego wszystkie biblioteki WSB są otwarte przez siedem dni w tygodniu. Wszystkie Biblioteki WSB posiadają duży i dobrze zaopatrzony księgozbiór, który jest ciągle powiększany.

 Księgozbiór podstawowyPodręcznikiCzasopisma
Chorzów472014.31767
Gdańsk681815.53644
Poznań15.20257.538105
Toruń727320.24659
Wrocław48203338732

Tab. 1. Rodzaj księgozbioru i jego wielkość w poszczególnych bibliotekach Wyższych Szkół Bankowych.

Wykr. 2. Liczba książek zakupionych w 2002 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród bibliotek WSB.

Już od dwóch lat w Wyższych Szkołach Bankowych trwają prace nad stworzeniem portalu korporacyjnego. Mają one na celu podniesienie jakości obsługi studentów, a polegać mają na gromadzeniu i publikowaniu informacji szeroko związanej z działalnością uczelni oraz na efektywnym komunikowaniu się między pracownikami uczelni, studentami i osobami spoza uczelni. W tym celu portal skupiać będzie grupę nowoczesnych produktów, takich jak: sms, e-mail, strona WWW, kreator ankiet i formularzy, forum dyskusyjne, ChatRoom itp. Obecnie dobierane jest oprogramowanie transakcyjne w poszczególnych działach. Problem oprogramowania bibliotek jest systematycznie rozwiązywany: biblioteki nie posiadające oprogramowania, dobierają je, biorąc pod uwagę m.in. przydatność pod względem portalu (biblioteka toruńska zakupiła Proliba, gdańska natomiast ma ten zakup w planach), pozostałe natomiast będą dostosowywać funkcjonujące już oprogramowanie do wymagań portalu. Aby nie tracić czasu, już w lipcu 2002 roku powstał tzw. mini-portal e-Student czyli serwis internetowy, przeznaczony dla studentów WSB. Do informacji z poszczególnych szkół przechodzi się ze wspólnej strony http://www.studenci.wsb.pl/. Zaletą mini-portalu jest łatwość jego tworzenia i nieograniczona pojemność, a przede wszystkim to, że dobór i forma umieszczanych materiałów zależy wyłącznie od decyzji w danym dziale. Bibliotekarze mają więc możliwość swobodnego zarządzania stronami e-Studenta, zamieszczania i aktualizowania tych informacji, które uważają za istotne z punktu widzenia czytelników. Pracownicy bibliotek WSB wspólnie opracowali wizję biblioteki w portalu korporacyjnym, która oferowałaby następujące możliwości:

 • przeszkolenia bibliotecznego w formie prezentacji multimedialnej;
 • swobodnego dysponowania kontami czytelniczymi (np. rezerwacja książek z automatycznymi powiadomieniami e-mailem lub smsem);
 • dostarczania kompleksowej informacji o zbiorach bibliotek WSB;
 • pomocy w wyszukiwaniu aktualnych informacji prawnych i ekonomicznych;
 • przeglądania bibliografii publikacji pracowników WSB;
 • ankietowania czytelników i inne.

Dobrze wyposażona i sprawnie zorganizowana biblioteka jest niezbędnym zapleczem dla prawidłowego funkcjonowania wyższej uczelni, dlatego biblioteki szkół wyższych utworzonych przez TEB SA powołane są do gromadzenia i udostępniania studentom i pracownikom literatury niezbędnej do nauki oraz do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej. Biblioteki zapewniają realizację procesu dydaktycznego uczelni, gromadząc i udostępniając studentom podręczniki i inne materiały.

 

Przypisy

[1] Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku : tekst jednolity. Dziennik Ustaw 1996, nr 67, poz. 329.

 Początek stronyBiblioteki szkół wyższych utworzone / Anna Obrzut// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2003 (45) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/45/obrzut.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187