EBIB 
Nr 5/2003 (45), Biblioteki wyższych szkół niepublicznych - problemy i nowe rozwiązania organizacyjne. Prezentacje
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Anna Kukawka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Biblioteka

Prezentacja Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (WSB) powstała w roku 1994 z inicjatywy Towarzystwa Edukacji Bankowej SA i została wpisana na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej do rejestru uczelni niepaństwowych pod nr 47.

Wraz z powstaniem szkoły na podstawie jej statutu powołano bibliotekę, której misję określono następująco:

Misją biblioteki jest dążenie do zapewnienia maksymalnego dostępu do krajowych i światowych zasobów informacji w celu zaspokojenia potrzeb dydaktycznych i naukowych studentów i pracowników Wyższej Szkoły Bankowej, a także społeczności lokalnej poprzez inicjowanie i realizację projektów i programów środowiska.

Biblioteka realizuje misję poprzez :

 • Zapewnienie użytkownikom szerokiego dostępu do aktualnych zasobów odpowiadających profilowi uczelni poprzez gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów na różnych nośnikach.
 • Budowanie kolekcji zbiorów o charakterze interdyscyplinarnym, zgodnie z potrzebami użytkowników.
 • Organizowanie wielokierunkowego dostępu do zasobów innych bibliotek.
 • Dostosowanie jakości świadczonych usług do wzrastających wymagań użytkowników.
 • Zapewnienie dostępu do nowoczesnego wyposażenia technicznego.
 • Rozwijanie umiejętności użytkowników w zakresie poszukiwania, porządkowania i selektywnego wykorzystania informacji z różnych źródeł.
 • Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej.
 • Dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników w celu zapewnienia realizacji misji.
 • Inicjowanie szerokiej współpracy środowiskowej.
 • Wymiana doświadczeń i współpraca z innymi bibliotekami w kraju i na świecie.
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku uczelni poprzez działalność biblioteki.

Biblioteka zajmuje nowocześnie urządzone pomieszczenia w budynku WSB przy ul. Ratajczaka 5/7. W skład biblioteki wchodzą:

 • Czytelnia (posiadająca 96 miejsc o łącznej powierzchni ok. 300 m2 ),
 • Wypożyczalnia podręczników,
 • Czytelnia Internetowa (z 12 nowoczesnymi stanowiskami komputerowymi),
 • pomieszczenia biurowe.

Ze zbiorów Biblioteki WSB w Poznaniu korzysta kilka tysięcy osób, w tym:

 • studenci WSB,
 • pracownicy i wykładowcy zatrudnieni w WSB,
 • słuchacze studiów podyplomowych i MBA,
 • absolwenci WSB,
 • pracownicy banków wielkopolskich.

Duża liczba osób spoza Uczelni korzysta na miejscu ze zbiorów Biblioteki WSB ze względu na bogaty, specjalistyczny księgozbiór oraz możliwość bezpośredniego dostępu do zbiorów. Według stanu z 31 grudnia 2002 roku zarejestrowanych było łącznie 7306 czytelników.

Według stanu z 31 grudnia 2002 roku księgozbiór Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (stan wg księgi inwentarzowej) liczył 72.740 wol., z tego:

 • księgozbiór podstawowy - 15.202 wol. (książki z księgozbioru podstawowego stanowią literaturę uzupełniającą do nauki przedmiotów wykładanych w Wyższej Szkole Bankowej),
 • podręczniki - 57.538 wol.

W 2002 roku zakupiono do biblioteki z funduszy Biblioteki i Działu Studiów Podyplomowych 2046 egz. za kwotę 63.104,35 zł. W Czytelni korzystać można z 105 tytułów czasopism (w tym siedmiu zagranicznych) i zbiorów specjalnych.

Biblioteka WSB specjalizuje się w gromadzeniu i opracowywaniu materiałów bankowych (raporty roczne, wydawnictwa periodyczne) z Polski, krajów Unii Europejskiej i wybranych krajów świata (Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia). W zbiorach biblioteki znajdują się także kasety magnetofonowe do nauki języków obcych, kasety VHS, płyty CD (łącznie 550 jednostek inwentarzowych) oraz bazy danych.

Biblioteka jest skomputeryzowana - pracuje w programie bibliotecznym SOWA. Biblioteczna baza danych obejmuje całość księgozbioru znajdującego się w bibliotece, co w praktyce jest szczególnie korzystne dla czytelników. Dostęp do katalogu jest możliwy z trzech stanowisk komputerowych (w tym dwóch zewnętrznych, co umożliwia korzystanie z katalogu bez konieczności odwiedzania biblioteki) oraz przez Internet. Biblioteka oferuje również dostęp do wielu baz danych:

 • Systemu Informacji Prawnej LEX OMEGA,
 • LEX POLONICA MAXIMA,
 • Profesjonalnego Serwisu Informacji PROINFO, w tym:
  • Serwisu Human Resources,
  • Polskiej Bibliografii Prawniczej,
  • Profesjonalnego Serwisu Podatkowego,
 • Przewodnika Bibliograficznego,
 • Bibliografii Zawartości Czasopism (BZCz),
 • Małego Rocznika Statystycznego,
 • Przedsiębiorstwa 2000,
 • Almanachu Spółek Giełdowych,
 • bazy elektronicznych czasopism pełnotekstowych PROQuest

a także do dokumentów elektronicznych:

 • Encyklopedii PWN (edycja 1999),
 • Komputerowego Słownika Języka Polskiego (edycja 1998),
 • Encyklopedii Powszechnej Gutenberga,

Informacje o zbiorach Biblioteki WSB, godzinach otwarcia, podejmowanych działaniach i wiele innych ciekawych informacji można uzyskać na stronie internetowej Biblioteki http://www.studenci.wsb.pl/.

Biblioteka WSB dysponuje obecnie 33 stanowiskami komputerowymi obsługującymi:

 • biblioteczną bazę danych (jeden w czytelni oraz dwa zewnętrzne dostępne w godzinach pracy czytelni),
 • czytelnię (katalog, 10 stanowisk z dostępem do Internetu i baz danych, siedem pracowniczych oraz jeden katalog dostępny z zewnątrz),
 • wypożyczalnię (dwa stanowiska, w tym jeden katalog dostępny z zewnątrz),
 • czytelnię internetową (12 nowoczesnych stanowisk dla czytelników).

Z uwagi na wygodę czytelnika informacje o zbiorach Biblioteki WSB (książki, czasopisma, zbiory specjalne) znajdują się w jednej bazie komputerowej.

Zbiory Biblioteki udostępniane są na podstawie Regulaminu podanego do publicznej wiadomości jako Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Czytelnia WSB jest czynna od poniedziałku do niedzieli - 80 godzin tygodniowo. Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do niedzieli - 48 godzin tygodniowo. Czytelnia internetowa jest czynna od poniedziałku do niedzieli - 60 godzin tygodniowo. Ponadto studenci mogą korzystać z dziesięciu stanowisk komputerowych w godzinach otwarcia Czytelni. W 2002 roku Bibliotekę WSB odwiedziło 82.712 czytelników, którym udostępniono 158.670 wol.

Biblioteka WSB nie posiada wyodrębnionego działu informacji naukowej, gdyż działalnością informacyjną zajmują się wszyscy pracownicy. Biblioteka udziela informacji w następujących formach:

 • informacje ustne na bezpośrednie zapytania czytelników, w tym:
  • informacja katalogowa o zbiorach biblioteki i sposobach korzystania z niej,
  • informacja o innych bibliotekach, zwłaszcza miasta Poznania i ich zbiorach oraz możliwościach korzystania z nich,
  • informacja o dostępnych bibliografiach, korzystaniu z nich i pomoc w tworzeniu bibliografii,
  • informacja o korzystaniu z komputerów, w szczególności z Internetu, skanera i baz danych;
 • informacje pisemne:
  • zestawienia tematyczne opracowane na podstawie Przewodnika Bibliograficznego, Bibliografii Zawartości Czasopism i Przeglądu Bibliograficznego Piśmiennictwa Ekonomicznego, danych z Internetu oraz innych materiałów dostępnych w wersji elektronicznej i on-line,
  • zestawienia aktualnych przepisów prawnych;
 • informacje elektroniczne:
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail czytelnika, (np. informacja o przedłużeniu terminu zwrotu książki),
  • w formie sms-u na numer telefonu czytelnika (np. informacja o odbiorze zarezerwowanej przez czytelnika książki);
 • wydawnictwa informatyczne:
  • wykaz najnowszych nabytków Biblioteki WSB w formie informacji zamieszczonych na internetowej stronie bibliotecznej.

Pracownicy prowadzą szkolenie biblioteczne dla studentów I roku. Obecnie przygotowują wersję elektroniczną szkolenia bibliotecznego. Organizują również szkolenia z zakresu posiadanych baz danych, a poprzez prezentacje oferowanych nowości przygotowują się do zakupu nowych baz.

Formy współpracy z innymi bibliotekami można podzielić na ogólnokrajowe i lokalne. Pierwszą z nich Biblioteka WSB realizuje poprzez:

 • prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
 • wymianę wydawnictw uczelnianych z 30 bibliotekami uczelni niepaństwowych, a także z pięcioma największymi uczelniami ekonomicznymi w Polsce: Akademią Ekonomiczną w Poznaniu, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Liczba książek otrzymanych z wymiany wynosi 204 egzemplarze;
 • nawiązanie kontaktu z Biblioteką Kongresu i wejście na listę bibliotek otrzymujących od niej dary (w nieregularnych odstępach czasu otrzymujemy wykazy książek z wybranych dziedzin - ekonomia, informatyka, zarządzanie, marketing;
 • udział w konferencjach, w seminariach i warsztatach:
  1. Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu (warsztaty): Ewidencja materiałów poza książkowych w bibliotece.
  2. Politechnika Wrocławska: Czasopisma elektroniczne.
  3. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP: Marketing i jakość usług bibliotek akademickich. Ogólnopolska IV Konferencja Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych.
  4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych.
  5. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - oddział w Poznaniu: Konserwacja czy restauracja.

Druga płaszczyzna współpracy Biblioteki WSB w Poznaniu to kontakty lokalne np. z Biblioteką Uniwersytecką czy Biblioteką Akademii Ekonomicznej. Polegają one na:

 • udostępnianiu bieżących czasopism studentom w czytelni;
 • przekazywaniu darów z Biblioteki Uniwersyteckiej (w ramach specjalizacji bibliotek naukowych miasta Poznania);
 • tworzeniu zestawień czasopism zagranicznych (Akademia Ekonomiczna);
 • uzupełnianiu roczników czasopism ekonomicznych;
 • udziale w wystawach książek organizowanych w bibliotekach uczelni państwowych;
 • organizowaniu spotkań środowiskowych bibliotekarzy (ostatnie odbyło się w listopadzie 2002 na temat Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010 i miejsce w niej bibliotek szkół wyższych);
 • przygotowywaniu V Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Szkół Niepaństwowych na temat Zarządzanie strategiczne w bibliotece naukowej. Teoria i praktyka.

Pracownicy Biblioteki WSB nie ograniczają się tylko do działalności usługowej, ale piszą artykuły i prowadzą badania naukowe.

 1. PRZYBYSZ, Janina, PIOTEREK, Paweł. Charakterystyka bibliotek wyższych szkół niepaństwowych w Polsce (badania ankietowe).In Marketing i jakość usług bibliotek akademickich : Ogólnopolska IV Konferencja Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych, Wrocław, 9-11 maja 2002 roku. Pod red. Stefana Kubowa. Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, 2002. S. 90-97.
 2. ZIELENIECKA, Barbara. Usługi biblioteczne. In Marketing i jakość usług bibliotek akademickich : Ogólnopolska IV Konferencja Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych, Wrocław, 9-11 maja 2002 roku. Pod red. Stefana Kubowa. Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, 2002. S. 131-139.

Comiesięcznie przygotowywany jest informator Nabytki Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej (dostępny w Internecie).

Do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich należy dziewięciu pracowników biblioteki. Dwóch pracowników wchodzi w skład Zarządu Sekcji Bibliotekarzy Wyższych Szkół Niepaństwowych przy SBP. W ramach przynależności do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich braliśmy udział w organizowanym dorocznie przez Bibliotekę Uniwersytecką spotkania środowiskowego z okazji Dnia Bibliotekarza. Dzień Bibliotekarza obchodzimy również uroczyście w Bibliotece WSB honorując nagrodą ufundowaną przez Szkołę dla jednego pracownika.

W Bibliotece zatrudnionych jest łącznie 12 osób, w tym na pełnym etacie osiem, pozostałe cztery osoby zatrudnione są na pół etatu. W Bibliotece ponadto zatrudnionych jest na umowę - zlecenie 12 studentów, którzy pomagają przy różnego rodzaju pracach bibliotecznych oraz pełnią dyżury w czytelni internetowej.

 

 Początek stronyPrezentacja Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / Anna Kukawka// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2003 (45) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/45/kukawka.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187