EBIB 
Nr 10/2002 (39), Współczesna sztuka edytorska. Sprawozdanie
  Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów


Wojciech Rozwadowski
Biblioteka Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki,
Warszawa

Seminarium bibliotek niepaństwowych szkół wyższych

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

Szanowne Bibliotekarki i Szanowni Bibliotekarze,

24 września 2002 roku w Bibliotece Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie na Seminarium spotkali się przedstawiciele bibliotek "turystycznych" - z różnych szkół wyższych, warszawskiego Instytutu Turystyki oraz z PTTK. Postanowiliśmy, że "stawiamy" na współpracę bibliotekarską przy gromadzeniu, opracowaniu i upowszechnieniu informacji fachowej z zakresu geografii turystycznej, krajoznawstwa, wiedzy i umiejętności fachowych (mikroekonomia oraz organizacja przedsiębiorstw turystycznych: hotelarskich, gastronomicznych, biur podróży); ponadto interesuje nas metodyka turystyki różnego rodzaju i typu, krajoznawstwo itp. itd. W załączeniu przesyłam komunikat z Seminarium oraz skład Konfraterni Turystycznej, czyli bibliotek współpracujących ze sobą.

Informacje praktyczne:

 • Polska Organizacja Turystyczna (POT) organizuje cykl spotkań metodycznych dotyczących reanimacji ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej; uwaga: biblioteki wyższych szkół turystycznych są z definicji tego pojęcia członkami sys-temu - warto włączyć się aktywnie w jego odbudowę i rozbudowę - koordynato-rem spotkań metodycznych jest p. Jacek Idzikowski (telefon: 022 6301733 jidzikowski@pot.gov.pl);
 • POT organizuje cykl konferencji prasowych, których celem jest promocja atrakcji turystycznych poszczególnych regionów Polski - warto w nich uczestni-czyć (patrząc od strony metodologicznej) - koordynatorem spotkań metodycznych jest p. Tadeusz Halpern thalpern@pot.gov.pl, telefon: 022 6301731, 6301741;
 • w sprawie praktycznego wymiaru informacji turystycznej w bibliotekach wyż-szych szkół turystycznych warto nawiązać kontakt z regionalną organizacją tury-styczną lub z urzędem marszałkowskim, w którym istnieje oddział promocji i in-formacji turystycznej; ponadto jest to miejsce, gdzie możemy pozyskać publikacje krajoznawcze o regionie;
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie podejmuje działania programowe, aby od lutego 2003 roku wprowadzić do programu naucza-nia specjalność "informacja turystyczna" - po okresie eksperymentów programo-wych chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami;
 • na stronie internetowej POT (www.pot.gov.pl/biuletyn.asp) odnaleźć można:
  • biuletyn prasowy POT - do "ściągnięcia" na nasze lokalne komputery jako podstawową informację o działaniach w branży turystycznej;
  • informacje o nowościach wydawniczych POT, które można pozyskać nieodpłatnie z POT (trzeba kontaktować się z panami: Zbigniewem Ant-czakiem zantczak@pot.gov.pl oraz Markiem Tobiaszem mtobiasz@pot.gov.pl tel. (22) 6301708, 6301709, fax (22) 6301742);
 • wiosną 2003 roku planuję kolejne spotkanie Konfraterni Turystycznej, zrzesza-jącej biblioteki turystyczne, które poświęcone będzie dokładnemu określeniu za-dań i terminu ich realizacji.

SEMINARIUM BIBLIOTEK NIEPAŃSTWOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

Miejsce informacji turystycznej w pracy bibliotek naukowych
Warszawa, 24 - 25 września 2002 roku
Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki

Wprowadzenia do seminaryjnej dyskusji dokonali: prof. dr Jerzy Kuberski - Rektor WSHGiT oraz Andrzej Kozłowski - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej:

 • Turystyka i rekreacja jako potrzeba i możliwość rozwoju społecznego - prof. dr Jerzy Kuberski.
 • Narodowy system informacji turystycznej w Polsce - Andrzej Kozłowski.
 • W dyskusji wygłoszono kilka komunikatów. Po ich wygłoszeniu rozwinęła się dys-kusja robocza zakończona sformułowaniem ustaleń, wniosków i postulatów.
 • Biblioteki a informacja turystyczna (Jan Paweł Piotrowski - Polska Organizacja Tu-rystyczna, redakcja miesięcznika Travel Trade Gazette - Poland).
 • Realizacja założeń organizacyjnych systemu informacji turystycznej (Barbara Tekieli - Polska Organizacja Turystyczna).
 • Założenia programowe Konfraterni Turystycznej w ramach Sekcji Bibliotek Niepań-stwowych Szkół Wyższych ZG SBP (Wojciech Rozwadowski - Biblioteka WSHGiT, Warszawa).

Ustalenia, wnioski, postulaty

 1. Adresowane do władz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Zarząd Główny SBP oraz Zarząd Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych ZG SBP):
  • Przekazać do władz uczelni wniosek uczestników Seminarium o wzbogacenie programu specjalizacji informacyjnej na kierunkach bibliotekarstwa i informacji naukowej o przedmiot informacja turystyczna w ramach specjalizacji informacja naukowa.
  • Zaakceptować powołanie Konfraterni Turystycznej w ramach Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych ZG SBP.
   • Zadaniem Konfraterni będzie skupienie bibliotek różnych sieci (fachowe, szkol-ne, naukowe, akademickie i inne), które gromadzą księgozbiory z zakresu krajo-znawstwa, turystyki, hotelarstwa i gastronomii.
   • Celem działania Konfraterni jest realizacja polityki gromadzenia zbiorów, pomoc metodyczna, pozyskiwanie publikacji niskonakładowych, udział w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy oraz w szkoleniu pracowników informacji turystycznej.
 2. Adresowane do Polskiej Organizacji Turystycznej:
  • Uznać informację turystyczną za jedną z funkcji bibliotek w szkołach o profilu tu-rystycznym, a same biblioteki za punkty informacji turystycznej
  • .
  • Sfinalizować prace nad programem szkolenia i dokształcania kadry punktów i centrów informacji turystycznej, określić oczekiwania w tym zakresie wobec uczelnianych, specjalistycznych i branżowych bibliotek, w tym określić miejsce bibliotek uczelnianych w realizacji programu szkolenia.
  • Poszerzyć ofertę programową i kształceniową niepaństwowych szkół wyższych o profilu turystycznym o specjalizację informacja turystyczna.
  • Sfinalizować podejmowane przez POT starania o wprowadzenie do programów studiów na uczelniach wyższych o profilu turystycznym przedmiotu informacja turystyczna.
  • Upowszechniać zapoczątkowany proces poszerzania funkcji uczelni i bibliotek o profilu turystycznym o informację turystyczną.
  • Traktować biblioteki uczelniane jako stały element systemu przekazu informacji POT, wpisując je na adresową listę (także drogą elektroniczną) jako odbiorców materiałów programowych.
  • Wzbogacać ogólnopolski bank informacji turystycznej o placówki, uczelnie i biblioteki, zajmujące się informacją turystyczna w kategoriach naukowych, po-pularyzatorskich, wydawniczych i innych.
  • Współtworzyć i wzbogacać internetową bazę informacyjną o publikacje tury-styczne z możliwością ich nabycia.
  • Wpisać informację o seminarium i jego efektach na internetową stronę POT.
 3. Adresowane do bibliotek szkół turystycznych:
  • Wspierać inicjatywę rozszerzenia oferty programowej i kształceniowej niepań-stwowych szkół wyższych o profilu turystycznym o specjalizację informacja turystyczna.
  • Podejmować i poszerzać współpracę bibliotek turystycznych z regionalnymi cen-trami informacji turystycznej.
  • Otwierać biblioteki dla stażystów różnych form kształcenia i dokształcania kadry punktów i centrów informacji turystycznej.
  • Poszerzać formy współpracy bibliotek szkół i instytucji o profilu turystycznym w ramach tzw. Konfraterni Turystycznej: wymiana informacji o zasobach, promocja wydawnictw własnych o tematyce turystycznej.
  • Przewidzieć w planach integracji bibliotek szkół turystycznych przyszłoroczne spotkanie seminaryjne, mające poparcie J.M. Rektora WSHGiT, wyrażonym podczas seminarium.

Druga część seminarium poświęcona była działalności bibliotek niepaństwowych szkół wyższych; wprowadzenie do dyskusji stanowiły dwa komunikaty:

 • Zaakceptować wystąpienie przewodniczącego Sekcji podczas zjazdu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych w kontekście ewentualnej współpracy z bibliotekami szkół niepaństwowych (Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, 23/24 września 2002 roku) oraz przyjąć założenia jego wypowiedzi podczas Konferencji naukowej "Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych" (organizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 13/14 listopada 2002 roku).
 • Podjąć inicjatywę Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie doty-czącą opracowania i wydania dysponendy wydawniczej, prezentującej publikacje własne niepaństwowych szkół wyższych.
 • Zaakceptować inicjatywę powołania Konfraterni Turystycznej w ramach Sekcji oraz przewidzieć w planach integracji bibliotek szkół turystycznych przyszłoroczne spotkanie seminaryjne, mające poparcie J.M. Rektora WSHGiT, wyrażonym podczas seminarium.

Na zakończenie seminarium uczestnicy wzięli udział w promocji regionu warmińsko-mazurskiego, zorganizowanej przez Polską Organizację Turystyczną oraz zwiedzili Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego.

Wojciech Rozwadowski, kustosz w Bibliotece
Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki,
ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa tel. (22) 6191919, 6190866, 181508
wshgit_biblioteka@wp.pl, wshgit_biblioteka@poczta.onet.pl

  Początek strony
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtówSeminarium bibliotek niepaństwowych szkół wyższych/Wojciech Rozwadowski, // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 10/2002 (39) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/39/sprtur.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów