EBIB 
Nr 10/2002 (39), Współczesna sztuka edytorska. Sprawozdanie
  Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów


Anna Filipowicz
Biblioteka Narodowa

eContent

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

Dnia 2 października 2002 roku w Ośrodku Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się spotkanie poświęcone możliwości udziału bibliotek polskich w programie eContent.

W spotkaniu udział wzięli:

dr hab. inż. Jerzy Mischke - dyrektor Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej AGH,
Anna Dębska - Narodowy Punkt Kontaktowy eContent,
Witold Staniszkis - prezes zarządu Rodan System S.A.,
Ewa Lankosz - dyrektor Biblioteki Głównej AGH,
dr hab. Zdzisław Pietrzyk - wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej,
Marzena Marcinek - przedstawicielka EBIB (Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej),
Anna Filipowicz - przedstawicielka EBIB (Biblioteka Narodowa).

Po wprowadzeniu prof. Jerzego Mischke i przedstawieniu poszczególnych uczestników spotkania Anna Dębska omówiła założenia programu eContent, zwracając szczególną uwagę na te punkty projektu, które mogą być wykorzystane przez biblioteki. Jej zdaniem, biblioteki powinny zwrócić uwagę na pierwszą linię projektu, tzn. poprawę dostępności oraz rozszerzenie zakresu wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Przedstawiciele bibliotek wykazali zainteresowanie tematem, ponieważ zarówno Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka AGH, jak i EBIB zainteresowane są tematyką digitalizacji zbiorów. Zgodnie z założeniami programu eContent, w projekcie muszą brać udział przedstawiciele sektora prywatnego, a sam projekt musi służyć tworzeniu nowych wartości i nowych rozwiązań. Oznacza to, że jego tematem nie może być digitalizacja zbiorów, może być natomiast stworzenie programu współpracy pomiędzy firmami komercyjnymi a bibliotekami w tworzeniu i zarządzaniu zbiorami cyfrowymi

Witold Staniszkis, reprezentujący firmę Rodan System S.A., posiadającą już doświadczenie w realizacji projektów unijnych, zaproponował jako wkład swojej firmy organizację procesu zarządzania zbiorami od strony technicznej. Stroną merytoryczna projektu powinny zająć się biblioteki.

W trakcie dyskusji wyłoniły się dwie koncepcje:

  1. Zbiorów archiwalnych dokumentujących stosunki Polski z sąsiadami, tak ze Wschodu, jaki i Zachodu. Zadaniem bibliotek (a może i archiwów) biorących udział w projekcie byłoby zgromadzenie informacji i metainformacji na powyższy temat, a także wytypowanie zasobów, które powinny zostać zdigitalizowane. Zadaniem firm komercyjnych byłaby organizacja zarządzania zbiorami. Organizacja i przeprowadzenie procesu digitalizacji mogłaby być wspólnym przedsięwzięciem bibliotek i firm komercyjnych.
  2. Bazy bio-bibliograficznej dotyczącej Polaków działających w kraju i za granicą. Zadaniem projektu byłoby zgromadzenie metainformacji dotyczących materiałów już opracowanych oraz gromadzenie informacji na temat zbiorów jeszcze nieopracowanych, znajdujących się w kraju i za granicą.

Zwrócono uwagę na to, że tematem projektu nie będzie tworzenie ww. zasobów, a jedynie przygotowanie koncepcji, zasad ich tworzenia - organizacja współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami. Dalsza realizacja projektów wymagałaby znalezienia innych źródeł finansowania. Tradycyjnie wymieniano tu unijne programy ramowe oraz KBN.

Po krótkiej dyskusji, w trakcie której zastanawiano się nad możliwością realizacji ww. tematów, tak od strony technicznej, jaki i merytorycznej, uzgodniono, że wszelkie informacje o spotkaniach i realizacji projektu eContent powinny być publikowane w EBIBie.

Przedstawione pomysły nie mają jeszcze charakteru projektów, są na to zbyt obszerne i mało konkretne, mają natomiast zachęcić do dyskusji nad udziałem polskich bibliotek w programie eContent. Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy do zgłaszania propozycji tak, aby w najbliższym czasie można było zorganizować spotkanie prowadzące do wypracowania konkretnych projektów. Wszelkie wnioski, uwagi i propozycje należy zgłaszać do ebib.redakcja@oss.wroc.pl

Sprawozdanie przygotowała Anna Filipowicz

  Początek strony
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtóweContent/Anna Filipowicz, // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 10/2002 (39) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/39/sprecont.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów