EBIB 
Nr 10/2002 (39), Współczesna sztuka edytorska. Sprawozdanie
  Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów


Anna Łukasik

11. Międzynarodowe Seminarium "Informacja naukowo-techniczna w krajach Europy środkowej i wschodniej"

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

Ośrodek Przetwarzania Informacji we współpracy z Międzynarodowym Centrum Informacji Naukowej i Technicznej w Moskwie od początku lat dziewięćdziesiątych organizuje międzynarodowe seminaria z cyklu "Informacja naukowo-techniczna w krajach Europy Œrodkowej i Wschodniej". Na seminarium podejmowane są tematy o podstawowym znaczeniu dla rozwoju informacji naukowej oraz jej wykorzystania w nauce i gospodarce. Szczególne miejsce w programach seminarium w ostatnich latach zajmuje informacja przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), które jak wykazują doświadczenia krajów rozwiniętych, decydują o tempie rozwoju gospodarczego. Kolejnym ważnym tematem omawianym na seminarium są programy Unii Europejskiej. Ostatnie - 11. seminarium poświęcone było "Członkostwu krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej w programach europejskich oraz możliwości realizacji wspólnych projektów". Seminarium odbyło się w dniach 15-18 maja 2002 roku w Zakopanem.

Problematyka seminarium obejmowała następujące zagadnienia:

  • Programy europejskie w procesach innowacyjnych i integracyjnych.
  • Tworzenie społeczeństwa informacyjnego.
  • Programy wspierające MSP.
  • Piąty i szósty Program Ramowy UE - organizacja Centrów Doskonałości.
  • e-Europa - społeczeństwo wiedzy

W Seminarium udział wzięło 60 specjalistów z następujących krajów: Armenia, Austria, Białoruś, Mołdawia, Polska, Rosja, Rumunia i Ukraina. Jego uczestnikami byli przedstawiciele instytucji naukowych i informacyjnych. Podczas sesji plenarnych wygłoszono 30 referatów omawiających udział poszczególnych krajów w programach europejskich, zwłaszcza w Piątym Programie Ramowym UE, a także zaprezentowano dorobek poszczególnych instytucji i krajów w popularyzacji tych programów. Wiele miejsca poświęcono programom adresowanym do małych i średnich przedsiębiorstw, wspierającym rozwój innowacyjności i konkurencyjności małego i średniego biznesu.

Uczestniczący w seminarium przedstawiciel Komitetu Badań Naukowych przedstawił interesujący referat na temat udziału polskich zespołów naukowych w programach badawczych UE.

Obok sesji plenarnych odbyły się dwie sesje warsztatowe. Pierwsza, poprowadzona przez przedstawicieli Krajowego Punktu Kontaktowego, poświecona była Szóstemu Programowi Ramowemu UE. Dyrektor Punktu, dr A. Siemaszko oraz pracownicy: dr K. Zasiadły i dr K. Trojanowski przekazali ogólną informację o programie oraz przedstawili i omówili dokumentację niezbędną do włączenia się w projekty badawcze. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z nowymi formularzami i zasadami ich wypełniania.

W drugiej sesji wziął udział dr K. Galiński, dyrektor Międzynarodowego Centrum Informacji Terminologicznej (INFOTERM) w Wiedniu, organizacji utworzonej w latach siedemdziesiątych pod patronatem UNESCO. Zaprezentował on - International Network for Terminology TermNet, której głównym celem jest promowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie terminologii, jak również stymulowanie rozwoju terminologii i rynku wiedzy. Powołany w 1979 roku z inicjatywy UNESCO TermNet jest wirtualną siecią terminologiczną, działającą na zasadach non-profit, w oparciu o ośrodki narodowe. Stanowi ona forum międzynarodowej współpracy instytucji i organizacji zajmujących się terminologią lub w sposób szczególny zainteresowanych tą dziedziną. Sieć umożliwia także wymianę danych i doświadczeń dotyczących terminologii, występuje również jako koordynator i wydawca wspólnych projektów oraz organizator specjalistycznych kursów terminologicznych. Członkowie TermNetu są prenumeratorami Termnnet News - kwartalnika poświęconego nowościom terminologicznym i dyscyplinom pokrewnym. Polskę w INFOTERM-ie reprezentuje Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Seminarium towarzyszył interesujący program kulturalny.

Organizatorzy przewidują, że 12. Międzynarodowe Seminarium odbędzie się w Zakopanem w maju 2003 roku i będzie poświęcone Szóstemu Programowi Ramowemu Unii Europejskiej.

Anna Łukasik

  Początek strony
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów11. Międzynarodowe Seminarium "Informacja naukowo-techniczna w krajach Europy środkowej i wschodniej"/Anna Łukasik, // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 10/2002 (39) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/39/sprinteus.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów