EBIB 
Nr 4/2002 (33), Standardy i organizacja. Komunikat
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów


Konsorcjum Bibliotek Publicznych
Narada konsultacyjna, Biblioteka Narodowa, 12 kwietnia 2002 r.

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

SBP jest pomysłodawcą wielu propozycji organizacyjnych, których realizacja może dobrze służyć środowisku zawodowemu i czytelnikom. Taką propozycję stanowi ogłoszona w "Bibliotekarzu" i EBIBie przez Aleksandra Radwańskiego koncepcja INFOBIBNETU. Sprawa ta budzi zainteresowanie i jest przedmiotem licznych dyskusji, także w innych gremiach SBP. W dyskusji z autorem koncepcji INFOBIBNETU i jej orędownikami J. Wołosz zaproponował rozważenie projektu powołania Konsorcjum Bibliotek Publicznych jako praktycznego sposobu przystąpienia do realizacji koncepcji INFOBIBNETU. Uzyskawszy aprobatę i wsparcie dla tego pomysłu, przewodniczący SBP zwołał w dniu 12 marca br. spotkanie w Bibliotece Narodowej w celu przedyskutowania możliwości i potrzeby utworzenia Konsorcjum jako grupy skupiajacej najbardziej skomputeryzowane biblioteki publiczne, zainteresowane udziałem w budowie koncepcji INFOBIBNETU i zacieśnianiem współpracy w ramach sieci.

Narada w dniu 12 kwietnia br. zgromadziła autorytatywne grono specjalistów reprezentujących biblioteki publiczne, których warsztat pracy można uznać za nowoczesny, wykorzystujący współcześnie dostępne środki techniki informatycznej.

W obradach uczestniczyli: Jan Wołosz - Warszawa, Piotr Bierczyński - Łódź, Maria Bochan - Piła, Krystyna Brodowska - Sieradz, Elżbieta Górska - Warszawa, Andrzej Jagodziński - Kolbuszowa, Tadeusz Matyjaszek - Słupsk, Stanisława Mazur - Tarnobrzeg, Janina Kania - Tarnów, Jan Krajewski - Chełmża, Roman Ławrynowicz - Olsztyn, Aleksander Radwański - Wrocław, Jolanta Słowik - Wrocław, Teresa Szymorowska - Toruń, Bożena Michalska - Toruń, Maria Wasik - Zielona Góra, Radosław Skudlarski - Toruń, Elżbieta Stefańczyk - Warszawa, Mieczysław Szyszko - Warszawa, Anna Majcher - Warszawa, Elżbieta Gwiazdowska - Gdynia.

Otwierając spotkanie, przewodniczący SBP przypomniał, że pomysł Konsorcjum wywodzi się z obszaru bibliotek akademickich, gdzie ta forma organizacyjna umożliwiła rozwinięcie ścisłej i bardzo efektywnej współpracy w zakresie komputeryzacji warsztatów bibliotecznych.

    W warunkach bibliotekarstwa publicznego forma konsorcjum wydaje się stwarzać nadzieję na:
  • pełniejsze wykorzystanie dorobku, doświadczeń i potencjalnych możliwości bibliotek współpracujących w ramach sieci; rozwinięcie systemu doszkalania pracowników,
  • pełniejsze artykułowanie potrzeb skomputeryzowanych i komputeryzujących się bibliotek,
  • bardziej skuteczne ubieganie się o środki na realizację projektów ze źródeł krajowych,
  • możliwość udziału w realizacji programów i projektów Unii Europejskiej,
  • stopniowe angażowanie do współpracy i jej rozwijanie coraz większej grupy bibliotek, a tym samym tworzenie warunków sprzyjających wzmacnianiu oddziaływania na otoczenie, w tym decydentów.

Nawiązując do projektu INFOBIBNET, Jan Wołosz stwierdził, iż zadania tych, którzy wyrażą zgodę na proponowaną formę współpracy, wynikać będą z potrzeb unowocześnienia warsztatu bibliotekarskiego, jego automatyzacji i komputeryzacji, wymiany doświadczeń oraz kompatybilności systemów informacji. Ważnym zadaniem będzie więc poszukiwanie środków finansowych, umożliwiających realizację tak formułowanych zamierzeń.

Podstawowe założenia INFOBIBNET-u przypomniał A. Radwański. Podkreślił, że rzecz dotyczy stworzenia płaszczyzny współpracy bibliotek publicznych poprzez budowę sieci logistycznej umożliwiającej opracowanie poważnych projektów modernizacyjnych, tworzenia lobbingu, zabiegania o finanse i, co najważniejsze, kreowania środowiska bibliotekarskiego jako partnera do rozmów z szeroko rozumianą władzą, łącznie z rządem.

Już pierwsze wystąpienie A. Jagodzińskiego wskazywało na celowość i niezbędność powołania Konsorcjum, rozumianego jako aktywne centrum współpracy, integrujące zawansowaną w komputeryzacji grupę bibliotek publicznych. W dyskusyjnych wypowiedziach dominował pragmatyzm. Przestrzegano przed pochopnym snuciem planów, które w przeszłości miały już miejsce (R.Ławrynowicz - Olsztyn). Wskazywano na budujące przykłady konsorcjów bibliotecznych w Niemczech, W. Brytanii (B.Michalska - Toruń) i w Polsce (E. Górska - Warszawa). Radzono, aby tworząc Konsorcjum, integrować systemy informatyczne, które już funkcjonują (K.Brodowska - Sieradz), a zatem wykorzystać doświadczenia wszystkich, którzy dysponują odpowiednią bazą techniczną (M.Wasik - Zielona Góra, A.Jagodziński - Kolbuszowa, M.Bochan - Piła). Piotr Bierczyński zastrzegł, iż inicjatywa winna mieć szerszy kontekst środowiskowy i fachowy. Formułę powyższą wsparli inni dyskutanci, zwracając uwagę na potrzebę integracji bibliotek publicznych, prowadzącą do ich unowocześnienia i większego oddziaływania na otoczenie społeczne (T.Matyjaszek - Słupsk, J.Kania - Tarnów, T.Szymorowska - Toruń).

Do programu przyszłego Konsorcjum nawiązała T. Szymorowska, prezentując projekt pilotażowy pod nazwą "Modernizacyjne plany rozwoju Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej w Toruniu" opatrzone hasłem "INFO-Biblioteka". Uznano, że program ten jest spójny zarówno z założeniami INFOBIBNET-u, jak też postulowaną problematyką Konsorcjum.

Rekapitulując dyskusję, przewodniczący SBP - Jan Wołosz - podkreślił, iż dowiodła ona celowości zorganizowania się tych, którzy w sprawach sprawnego funkcjonowania bibliotek oraz ich nowoczesności mają już wiele do powiedzenia. W ślad za tym stwierdzeniem B. Michalska (EBIB) zgłosiła kilka rozstrzygnięć zmierzających do sfinalizowania sprawy Konsorcjum poprzez powołanie zespołu programowo-organizacyjnego, jak też utworzenie portalu internetowego dla potrzeb informacyjnych. Propozycję tę wsparł J. Wołosz, postulując: wybór grupy inicjatywnej, której zadaniem będzie opracowanie programu Konsorcjum, jego statutu (bądź odpowiedniej umowy konsorcyjnej), a także określenie ekonomicznych parametrów działania tej instytucji.

Akceptując wymienione propozycje, uczestnicy narady dokonali wyboru zespołu inicjującego w następującym składzie: Krystyna Brodowska (sekretarz), Andrzej Jagodziński, Roman Ławrynowicz, Tadeusz Matyjaszek, Teresa Szymorowska (przewodnicząca zespołu) i Maria Wasik (wiceprzewodnicząca). Jak stwierdzili członkowie zespołu, rezultaty jego prac zostaną przedłożone środowisku bibliotekarskiemu w najbliższym czasie. Jednocześnie reprezentanci następujących bibliotek zgłosili akces do Konsorcjum: PiMBP w Chełmży, MBP w Gdyni, MiPBP w Kolbuszowej, WBP w Olsztynie, PiMBP w Pile, MBP w Sieradzu, MBP w Słupsku, MBP w Tarnobrzegu, MBP w Tarnowie, WBP i Książnica Miejska w Toruniu, BP m. st. Warszawy, WBP we Wrocławiu, WiMBP w Zielonej Górze.

Odnotował: M. Szyszko

  Na początek
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtówKonsorcjum Bibliotek Publicznych/ // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2002 (33) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/33/konsorc.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów