Biuletyn
Powrót do strony głównej
Nr 8/2004(59) październik

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Anna Komperda
Bożena Grocholska

Korekta:
Izabella Milewska-Warta
Sylwia Wołek-Biernat
Hanna Kalinowska
Beata Antczak

Redakcja techniczna:
Aleksander Radwański
Łukasz Kaleta
Marek Stepowicz

Rozmiar: 77 bajtówBiblioteki a zagrożenia
Ochrona zasobów

Felieton prowadzących

Artykuły

Stefan Miedziński, Kazimierz Niciński
     Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Ewa Potrzebnicka
     Błękitna Tarcza
Barbara Wojdyła, Marta Wojtczak
     Konserwacja zapobiegawcza - warsztaty toruńskie
Małgorzata Grocholska
     Metody ochrony zbiorów na przykładzie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
Mariusz Robowski
     Technologia RFID w bibliotekach

Badania, teorie, wizje

Marta Grabowska
     Sieci informacyjne w zakresie integracji europejskiej w Polsce
Agata Muc
     Współczesne formy reklamy książki naukowej

Opinie

Marta Grabowska
     Dla kogo kodeks etyki zawodowej?. (Korporacja versus stowarzyszenie)
Aleksander Radwański
     Zupa z etyki. Uwagi do projektu “Kodeksu etyki bibliotekarza i pracownika informacji”
Katarzyna Wolff
     Co z bibliotekami i czytelnictwem?. Jeszcze jeden głos w dyskusji nad propozycjami Ministerstwa
Piotr Bierczyński
     Głos w dyskusji nt. Narodowej Strategii Rozwoju Kultury, cz.2
Barbara Szczepańska
     Dyskusja nad przyszłością Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
 
     Stanowisko IFLA w sprawie Deklaracji genewskiej dotyczącej przyszłości WIPO [Światowej Organizacji Własności Intelektualnej]

Komunikaty

     Pożar biblioteki w Weimarze
Hanna Łaskarzewska
     Wystawa “Warszawskie biblioteki naukowe w latach okupacji 1939-45”

Sprawozdania

Kazimierz Niciński
     Międzynarodowa konferencja “Dziedzictwo kulturowe wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju”
Barbara Szczepańska
     IFLA pod znakiem praw autorskich
Elżbieta Dziuk-Renik, Wanda Mierzecka
     “Nowoczesne techniki informacyjne w nauce, edukacji i doradztwie dla wsi i rolnictwa”

Teksty źródłowe

     Akty prawne i dokumenty rządowe dotyczące ochrony dóbr kultury 2004


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 8/2004 (59) październik. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2004. - Czasopismo elektroniczne. - Biblioteki a zagrożenia. Ochrona zasobów. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/59/index.php. - ISSN 1507-7187