EBIB 
Nr 5/2003 (45), Biblioteki wyższych szkół niepublicznych - problemy i nowe rozwiązania organizacyjne. Prezentacje
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Bronisława Burek
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Biblioteka

Danuta Liboska
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Biblioteka

Biblioteki Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu

prezentacja


Historia biblioteki

W 1991 roku powstała pierwsza szkoła niepaństwowa, a w następnych latach liczba uczelni tego typu rosła bardzo szybko. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji (WSEiA) z siedzibą w Bytomiu powstała w 1997 roku i jest wpisana pod 105. numerem do rejestru szkół Ministerstwa Edukacji Narodowej. Równocześnie z powstaniem szkoły rozpoczęła działalność biblioteka. Zalążkiem księgozbioru był dar biblioteki PAN, z którego wyselekcjonowano 1350 pozycji. Następnym krokiem był stopniowy zakup nowych wydawnictw książkowych, związanych z kierunkami i specjalnościami prowadzonymi przez uczelnię.

Od początku władze uczelni dbały o rozwój księgozbioru, przeznaczając w rocznym budżecie od 2001 roku 100.000 zł wyłącznie na zakup książek i prenumeratę czasopism. Zaakceptowano realizację komputeryzacji biblioteki, do czego został wybrany i zakupiony program SOWA.

Po dwóch przeprowadzkach i adaptacji nowych pomieszczeń, biblioteka otrzymała obecny lokal. Jej pomieszczenia to: wypożyczalnia, czytelnia, dwa magazyny oraz pokój dla pracowników, w którym opracowuje się zbiory, przechowuje czasopisma i wykonuje pozostałe czynności biblioteczne. Wraz z zaadaptowaniem nowego pomieszczenia rozpoczęto wprowadzanie do bazy programu SOWA książek już posiadanych oraz nowo zakupionych. Książki są na bieżąco opracowywane oraz wprowadzane do bazy komputerowej.

Sprawy organizacyjne

Cały plan strategiczny rozwoju i zarządzania naszą biblioteką był nastawiony na czytelnika, dlatego dostosowaliśmy usługi biblioteczne do potrzeb studentów. Większość studentów studiuje w trybie zaocznym, a zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, zaistniała zatem konieczność zautomatyzowanego wypożyczania oraz zwiększenia personelu do trzech osób, dyżurujących również w weekendy.

Na stanowiskach bibliotekarzy mamy do dyspozycji dwa komputery z czytnikami, które rejestrują oddane i wypożyczone książki oraz dwa komputery przeznaczone do opracowywania księgozbioru. Do przeglądania zasobów biblioteki oraz Przewodnika Bibliograficznego Biblioteki Narodowej, udostępniono studentom siedem stanowisk. Oprócz tego w czytelni studiujący mogą korzystać z programu Lex Polonica Maxima, a na jednym komputerze można przejrzeć profesjonalny program do układania przemówień - Sztuka wystąpień publicznych i profesjonalnej korespondencji. Wszystkie stanowiska komputerowe mają stały dostęp do Internetu.

Każdy student, będący czytelnikiem posiada kartę biblioteczną z kodem kreskowym, co ułatwia i przyspiesza obsługę klienta. Ważne jest to o tyle, iż obecnie stan księgozbioru wynosi ponad 16.000 wol. W liczbie tej, oprócz nowych książek, mieści się księgozbiór książek technicznych oraz z zakresu nauk ścisłych odkupiony z biblioteki Huty "Zygmunt" w Bytomiu oraz wspomniany wcześniej dar PAN.

Równocześnie z komputeryzacją jest uaktualniany na bieżąco katalog kartkowy (alfabetyczny, rzeczowy, przedmiotowy, tytułowy). Będzie on uaktualniany do końca bieżącego roku.

Na miejscu czytelnicy mogą skorzystać z ponad 50 tytułów prenumerowanych czasopism. W bibliotece mamy kserokopiarkę, więc studenci mogą reprodukować potrzebne im artykuły itp. Ze zbiorów korzystają także czytelnicy, niebędący studentami WSEiA. Mają oni możliwość przeglądania książek i czasopism na miejscu, w czytelni.

Czytelnia

Zdj. 1. Czytelnia Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu.

Biblioteka jest czynna cały tydzień, oprócz czwartków. Dbając o czytelników pracujących w tygodniu, zamykamy ją o godz. 1845. Na 52 godziny tygodniowo, w ciągu których czytelnicy mogą korzystać z naszych zbiorów, dysponujemy sześcioma pracownikami zatrudnionymi łącznie na 4,5 etatu. W tym małym zespole chcemy stworzyć bibliotekę nowoczesną, otwartą na klienta, na nowinki techniczne i organizacyjne, która sprosta wyzwaniom konkurencji na rynku usług edukacyjnych, jak również wyzwaniom edukacyjnym XXI wieku. W związku z tym postanowieniem, zakupiliśmy w ostatnim czasie moduł programu SOWA, który umożliwi udostępnienie zasobów katalogu bibliotecznego poprzez Internet. Teraz czekamy tylko na zakup odpowiedniego sprzętu, niezbędnego do realizacji tego projektu.

Stanowiska obsługi czytelników

Zdj. 2. Stanowiska obsługi czytelników.

Wydarzenia

Świadectwem aktywności pracowników naszej biblioteki jest fakt, iż kierownik - Bronisława Burek - bierze udział w pracach sekcji, skupiającej bibliotekarzy szkół niepublicznych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, uczestniczy też w dorocznych konferencjach naukowych. Coraz częściej biblioteki organizują imprezy naukowe mniejszej rangi, jak sympozja i seminaria, a ponadto szkolenia o zasięgu ogólnopolskim. Staramy się, by nasza biblioteka nie była jedynie miejscem służącym do wypożyczania i zwracania książek. Postanowiliśmy więc dołączyć do grona bibliotek organizujących sympozja, seminaria i inne spotkania. W listopadzie i grudniu odbyły się dwie konferencje dla nauczycieli szkół publicznych. Tematem była komputeryzacja bibliotek, jak i zmiany statusu biblioteki na początku XXI wieku.

Konferencja 'Wizja polskiego bibliotekarstwa w zjednoczonej Europie'

Zdj. 3. Konferencja Wizja polskiego bibliotekarstwa w zjednoczonej Europie. Na zdjęciu Bronisława Burek i Stefan Kubów.

Te dwie niewielkie konferencje zaowocowały współpracą i 27 marca 2003 roku odbyła się konferencja naukowa pt. Wizja polskiego bibliotekarstwa edukacyjnego w Zjednoczonej Europie. Organizatorem głównym była nasza uczelnia, przy współudziale nauczycieli bibliotekarzy szkół bytomskich. Patronat objęli i w konferencji uczestniczyli: rektor WSEiA Leszek Borcz i prezydent Bytomia Krzysztof Wójcik. Tematyka referatów dotyczyła zagadnień bibliotekarstwa edukacyjnego mieszczącego się w obszarach standardów bibliotek szkolnych, społeczeństwa informacyjnego oraz nowych trendów w bibliotekarstwie edukacyjnym.

Konferencja 'Wizja polskiego bibliotekarstwa w zjednoczonej Europie'.

Zdj. 4. Konferencja Wizja polskiego bibliotekarstwa w zjednoczonej Europie. Na zdjęciu (od lewej): Leszek Borcz (Rektor WSEiA w Bytomiu), Krzysztof Wójcik (Prezydent Bytomia) i Marian Stajno (Wiceprezydent Bytomia).

Celem wydarzenia było przedstawienie stanu i perspektyw rozwoju bibliotek (szkolnych, wyższych szkół niepublicznych), udziału bibliotek szkolnych, publicznych i pedagogicznych w edukacji społeczeństwa informacyjnego, a także wymiana doświadczeń nauczycieli bibliotekarzy. W trakcie konferencji wygłoszono trzy wykłady (Bogumiła Staniów, Maria Gmerek-Rajchel - Uniwersytet Wrocławski, Stefan Kubów - Uniwersytet Śląski) oraz dziewięć prelekcji nauczycieli praktyków. Konferencji towarzyszyła wystawa dokumentująca osiągnięcia bibliotek szkolnych Bytomia. W konferencji wzięło udział około stu przedstawicieli: szkół, uczelni niepublicznych oraz urzędów miast - Bytomia oraz regionu (Ruda Śląska, Chorzów, Zabrze, Mikołów, Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Tychy).

Konferencja 'Wizja polskiego bibliotekarstwa w zjednoczonej Europie'

Zdj. 5. Konferencja Wizja polskiego bibliotekarstwa w zjednoczonej Europie. Wystawa osiągnięć bibliotekarzy szkół bytomskich towarzysząca konferencji.

Podsumowanie

W związku z tym, że od bieżącego roku akademickiego WSEiA uzyskała prawo prowadzenia studiów magisterskich, pojawiły się nowe wyzwania także dla naszej biblioteki. Zwiększa się więc systematycznie liczba czytelników, poszerza się tematyka gromadzonego księgozbioru. Wszystkim tym zadaniom biblioteka będzie się starała sprostać, podnosząc przy tym standard i poziom studiowania na naszej uczelni.

 Początek stronyBiblioteki Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu : prezentacja / Bronisława Burek, Danuta Liboska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2003 (45) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/45/burek.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187