EBIB 
Nr 6/2002 (35), Biblioteki kościelne i teologiczne. Artykuł
 Poprzedni artykuł Następny artykuł  

 
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów

Ks. Bogusław Drożdż
Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy

Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy[1]

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

Doświadczenia wielu pokoleń pouczają, że spośród wszystkich instytucji specjalnie powoływanych przez struktury kościelne czy państwowe celem wychowywania dzieci i młodzieży - jest szkoła. Stanowi ona centrum dydaktyczno-wychowawcze dla każdego środowiska troszczącego się o prawidłowy rozwój młodego pokolenia. Nie będzie przesadą, jeśli dopowiemy, że każda szkoła posiada takowe centrum dydaktyczno-wychowawcze, jakim jest własna uczelniania biblioteka. Biblioteka im. Jana Pawła II jest instytucją bardzo młodą. Niemniej jednak posiada ona już swoje bogate w wydarzenia początki oraz szczyci się pewnymi osiągnięciami. Dziesięciolecie Diecezji jest niewątpliwie dogodną okazją, aby przeprowadzić podsumowującą refleksję na temat biblioteki seminaryjnej. Dlatego poniższej przedstawię krótką historię Biblioteki, związanej ściśle z powstaniem Diecezji Legnickiej oraz erygowaniem Wyższego Seminarium Duchownego. Ukaże ona również strukturę organizacyjną, z uwzględnieniem charakterystyki posiadanego księgozbioru. Ważną sprawą są cele i rozwój Biblioteki, co omówię w zakończeniu.

I. Historia Biblioteki im. Jana Pawła II

Powstanie Biblioteki im. Jana Pawła II wpisuje się w biblioteczną przeszłość[02] i nadzieje Legnicy. Biblioteka stanowi integralną część Wyższego Seminarium Duchownego. Oznacza to, że jej początki są ściśle związane z erygowaniem przez Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka Wyższego Seminarium Duchownego dla Diecezji Legnickiej. Wydarzenie to miało miejsce 25 marca 1993 roku.

Z dniem 6 sierpnia 1993 r. Biskup Tadeusz Rybak powołał także do istnienia pięcioletnie Studium Teologii dla osób świeckich i zakonnych przy Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej[3]. Utworzenie Studium Teologii dla osób świeckich daje możliwość zdobycia akademickiego wykształcenia filozoficzno-teologicznego, a także zapewnia chrześcijańską formację katolików świeckich.

24 marca 1994 roku. doszło do afiliacji Wyższego Seminarium Duchownego z Papieskim Fakultetem Teologicznym we Wrocławiu.

Z chwilą erygowania Wyższego Seminarium Duchownego rozpoczęto wzmożoną organizację Biblioteki. Początkowo Biblioteka mieściła się na parterze Seminarium Duchownego, zajmując pięć pomieszczeń o łącznej powierzchni 74 m2 w jednym z budynków, które Diecezja otrzymała jako rekompensatę za odebrane po wojnie przez władze komunistyczne mienie kościelne. Budynki te w minionym czasie były w posiadaniu wojsk byłej Armii Radzieckiej i zostały w poważnym stopniu zdewastowane. Staraniem pierwszego Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka i dzięki wysiłkowi całej Diecezji Legnickiej zostały one odrestaurowane i wyremontowane. Od roku 1993 przygotowywano jeden z budynków na bibliotekę, którego remont był prowadzony między innymi przy pomocy środków finansowych przekazanych w darze przez poszczególne samorządy gminne trzech ówczesnych województw: legnickiego, jeleniogórskiego i wałbrzyskiego, wchodzących w skład Diecezji Legnickiej. Do nowego budynku Biblioteka została przeniesiona we wrześniu 1997 roku.

Pierwszą osobą odpowiedzialną za Bibliotekę był rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy - ks. dr Stefan Regmunt, były wicerektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Dzięki jego staraniom można było zebrać stosunkowo szybko podstawowy księgozbiór teologiczno-filozoficzny oraz humanistyczny, wokół którego zaczęto organizować teologiczne życie akademickie w nowo powstałej Diecezji Legnickiej. Swój szczególny wkład w rozwój Biblioteki włożył pierwszy jej opiekun ks. dr Stanisław Araszczuk - wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Od 1997 roku. dyrektorem Biblioteki został ks. dr Bogusław Drożdż.

Biblioteka powstała na bazie księgozbioru zebranego od darczyńców, przede wszystkim od księży Diecezji Legnickiej oraz Archidiecezji Wrocławskiej, przy ogromnym wsparciu Biblioteki Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. U podstaw seminaryjnego księgozbioru leży także sprowadzony z Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (z działu dubletów) blisko dwutysięczny zbiór, przede wszystkim książek. Sporą część pozycji Biblioteka otrzymała od ks. bp Tadeusza Rybaka oraz ks. bp Stefana Regmunta. W grudniu 1997 roku. cenny księgozbiór w liczbie 6 672 pozycji, na mocy testamentu, przekazał Bibliotece ks. kanonik Bolesław Wasil, proboszcz Ciechanowic[4]. Duży wkład w pomnażaniu księgozbioru miały także osoby świeckie, zwłaszcza ludzie nauki Dolnego Śląska.

Mimo trudności lokalowych i personalnych, księgozbiór od samego początku udostępniany był studentom. W 1995 roku. liczył on około 35 000 woluminów z zakresu teologii, filozofii i nauk humanistycznych, reprezentowanych zwłaszcza przez historię oraz nauki psychologiczno-społeczne. Zaadoptowane pomieszczenia, w których mieścił się księgozbiór obejmowały także czytelnię główną i czytelnię czasopism.

W roku 1995 biblioteka stała się członkiem Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.

Kolejnym ważnym krokiem w kierunku rozwoju było zakupienie w Bibliotece Narodowej w Warszawie programu MAK. We wrześniu 1996 roku. rozpoczęto komputerowe katalogowanie książek, korzystając początkowo z dwóch połączonych ze sobą komputerów.

Wyjątkowym momentem w historii Biblioteki im. Jana Pawła II było otwarcie i poświęcenie przez Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka nowych pomieszczeń bibliotecznych oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej to wydarzenie[5]. Miało to miejsce 2 czerwca 1998 roku, w pierwszą rocznicę nawiedzenia Diecezji Legnickiej przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Od 4 maja 1998 roku. Biblioteka jest w Internecie.

Na początku marca 2002 r. było 29 436 egz. skatalogowanych książek. Prenumerowano 74 tytuły czasopism, a oprócz nich jeszcze systematycznie przychodziło (bez prenumeraty) 154 tytuły. Razem dało to liczbę 228 rodzajów czasopism. Do tej ostatniej liczby należy jeszcze dodać 166 tytułułów czasopism, które również przychodzą do Biblioteki, ale już tylko sporadycznie. Liczba starodruków nie zmieniła się i wynosi 715. Spośród ofiarodawców książek w ostatnim okresie należy wymienić: bp Tadeusza Rybaka (456 egz.) ks. Kazimierza Adamczuka (1144 egz.); Antoniego Bojakowskiego (3 571 - łączna liczba ofiarowanych książek); ks. Zygmunta Herbuta (668) oraz inni[6].

Wielkim wyróżnieniem dla Biblioteki im. Jana Pawła II w Legnicy było uhonorowanie odznaką i tytułem "Amicus Librorum" jej dyrektora przez Kapitułę Legnickiej Biblioteki Publicznej 24 października 2001 roku. w związku z obchodami 55-lecia. W liście gratulacyjnym z dnia 8 października 2001 roku dyrektor Legnickiej Biblioteki Publicznej Ryszard Badań, napisał: "Pragniemy w ten sposób podziękować wszystkim naszym przyjaciołom i dobroczyńcom za okazaną nam życzliwość i wspieranie naszych przedsięwzięć. Niech będzie on (tytuł) wyrazem naszej wdzięczności, szacunku i podziękowania".


II. Struktura organizacyjna i lokalowa Biblioteki

Biblioteka zajmuje cztery kondygnacje w przystosowanym do tego budynku, łączącym się z gmachem seminaryjnym. Posiada jednak osobne wejście do swoich użytkowych pomieszczeń, będące głównym wejściem czytelników.

Na parterze znajduje się hol główny, w którym prezentowane są tematyczne wystawy. Przygotowano, m.in. wystawy poświęcone: papieżowi Janowi Pawłowi II, ks. Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu, bł. o. Pio. Wystawami nawiązywano także do przeżywanych przez Diecezję Legnicką uroczystości. Należy w tym miejscu wymienić m.in. tematy: 76 rocznica Bitwy pod Legnicą, Diecezjalny Kongres Osób Niepełnosprawnych, Rocznice Powstania Diecezji Legnickiej.

W niedalekiej przyszłości na wyższe kondygnacje będzie można dostać się windą, co jest istotne dla czytelników niepełnosprawnych.

Ważnym elementem organizacyjnym współczesnych bibliotek jest ich komputeryzacja. Biblioteka im. Jana Pawła II od samego początku swego istnienia skoncentrowała się na dostosowaniu całej swojej struktury funkcjonalnej do wymogu komputeryzacji i na szerokim wprowadzeniu oraz wykorzystaniu wewnętrznej sieci komputerowej, rozciągającej się między wszystkimi ważnymi jednostkami operacyjnymi Biblioteki.

Jak wspomniano wyżej Biblioteka im. Jana Pawła II od 4 maja 1998 roku jest obecna w Internecie: http://www. biblioteka.legnica.opoka.org.pl. Na tej stronie można również przeglądać aktualną bazę biblioteczną. Adres pocztowy: biblioteka_legnica@legnica.opoka.org.pl.


III. Charakterystyka księgozbioru biblioteki

Celem dokonania ogólnej charakterystyki księgozbioru Biblioteki im. Jana Pawła II, należy wprowadzić podstawowe rozróżnienie oscylujące wokół dwóch kryteriów. Kryterium pierwsze, tzw. kryterium fizyczne (zwane formalnym) zastosowano przy podziale książek w magazynach.

Kryterium drugie, zwane materialnym bądź treściowym, jest istotnym wyznacznikiem podziału księgozbioru Biblioteki. Obecne jest ono w tak zwanej przestrzeni wirtualnej, czyli w miarę potrzeb tworzone jest zgodnie z zasadami bibliotekarstwa i wymogami technicznymi przez pracowników. Kryterium to widoczne jest również podczas odczytywania danych przez czytelników.

Najistotniejszym i właściwym kryterium, według którego dzielone są jednostki biblioteczne jest kryterium poszczególnych dyscyplin naukowych. Dyscypliny te mają swój odpowiednik w katalogu rzeczowym. Określenie i przedstawienie tych dyscyplin naukowych jest właściwą charakterystyką księgozbioru zgromadzonego w Bibliotece. Biorąc pod uwagę, że Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego jest specjalistyczną, trzeba jednoznacznie określić jej specyfikę. Już na samym początku należy zaznaczyć, że jej wyjątkowość odróżnia ją znacznie od innych bibliotek publicznych czy też prywatnych, o charakterze ogólnym bądź też ściśle specjalistycznym.

Biblioteka im. Jana Pawła II gromadzi, przetwarza i udostępnia treści i informacje przede wszystkim z zakresu nauk teologicznych oraz filozoficznych. Są to konsekwencje i potrzeby uczelni, na bazie których Biblioteka powstała. Obok nauk teologicznych i filozoficznych gromadzone są również zbiory z nauk humanistycznych, które to nauki dla teologii i filozofii mają charakter ważny, choć jedynie pomocniczy.

Książki zawierające treści nauk teologicznych, a dostępne w Bibliotece pogrupowane są w trzy wielkie dziedziny teologiczne . Pierwsza z nich to teologia historyczna, zwana pozytywną. W ramach tej dziedziny odnajdujemy w Bibliotece druki zwarte, dzieła zbiorowe oraz liczne artykuły zamieszczone w czasopismach, dotyczące nauk biblijnych, patrologii, historii kościoła oraz historii dogmatów i historii teologii.

Druga dziedzina teologiczna, zwana teologią systematyczną, reprezentowana jest w Bibliotece przez materiały tekstowe skoncentrowane na teologii dogmatycznej, teologii moralnej oraz teologii ascetycznej i mistycznej.

Teologia pastoralna to trzecia dziedzina teologiczna dostępna w Bibliotece. Zawiera ona spuściznę teologiczną z zakresu homiletyki, katechetyki, misjologii, teologii miłości, liturgii, teologii praktycznej oraz prawa kościelnego.

Wymienione dziedziny nauk teologicznych nie są reprezentowane równomiernie. Dostrzec można pewne niedociągnięcia w zakresie gromadzenia i opracowywania, niektórych dyscyplin teologicznych. Niedociągnięcia te uzależnione są nie tylko od napływu poszczególnych egzemplarzy książek i czasopism do biblioteki, ale także od pewnych ograniczeń zwłaszcza czasowych, związanych z całym procesem wprowadzania materiałów bibliograficznych do bazy głównej komputera.

Opracowywanie zbiorów z zakresu nauk filozoficznych, to obok przetwarzania treści teologicznych, podstawowe zadanie Biblioteki im. Jana Pawła II. Omawiana Biblioteka posiada duży księgozbiór mogący służyć czytelnikom, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie nauk filozoficznych. Biblioteka posiada nie tylko dzieła wielkich filozofów, nie tylko komentarze do tych dzieł, ale również rozprawy i artykuły naukowe oraz recenzje podejmujące zagadnienia istotne dla historycznej i współczesnej myśli filozoficznej.

Wymieniając szczegółowo dziedziny filozoficzne[8], reprezentowane w Bibliotece, dostrzec można ich zgrupowanie w dwóch podzbiorach nauk filozoficznych. Pierwszym podzbiorem szerokiej gamy nauk filozoficznych jest filozofia teoretyczna. Biblioteka cieszy się tutaj posiadaniem literatury z zakresu filozofii poznania, reprezentowanej przez: teorię poznania, metodologię i logikę oraz filozofii bytu, udostępnianej przez treści bibliograficzne opisujące metafizykę, teodyceę, antropologię filozoficzną i kosmologię.

Drugi podzbiór filozofii to filozofia praktyczna. W Bibliotece znajdują się pozycje naukowe z tego zakresu, dotyczące etyki i filozofii prawa w ramach tzw. filozofii postępowania oraz literatura z zakresu estetyki i filozofii działania w ramach tzw. filozofii wytwarzania.

Spośród nauk humanistycznych należy wymienić reprezentację kilku zbiorów szczególnie przez Bibliotekę pomnażanych. Na pierwsze miejsce wysuwa się historia powszechna, w zakresie której Biblioteka zawiera szeroką literaturę dotyczącą wszystkich epok historycznych. Kolejną ważną dziedziną dla jest socjologia, ujmująca swoje zagadnienia w zakresie feudalizmu, kapitalizmu, imperializmu, faszyzmu, rasizmu, socjalizmu i komunizmu. Księgozbiór udostępnia również szeroką gamę zagadnień z socjologii, poruszających problematykę państwa, polityki międzynarodowej, szczegółowych zagadnień społecznych oraz ekonomii politycznej.

Z racji podejmowania przez Kościół zadań ewangelizacyjnych wobec człowieka i świata, Biblioteka skupia się na gromadzeniu literatury pozwalającej lepiej tego człowieka i ten świat rozumieć. Dlatego też pośród jej księgozbioru odnaleźć można bogatą literaturę z zakresu psychologii, dotykającą szczególnie problemu psychologii wychowawczej i rozwojowej, psychiatrii, seksuologii oraz psychologii pastoralnej. Obecna jest także w księgozbiorze literatura fachowa, dotycząca zagadnień pedagogicznych i dydaktycznych. Wspomnieć jeszcze trzeba o systematycznej działalności gromadzenia zbiorów z zakresu etnologii i językoznawstwa, literatury, sztuki i muzyki oraz prawa i polityki. Specjalnym zbiorem książek, znajdującym się w czytelni są encyklopedie i słowniki, bibliografie i biografie, czasopisma ogólne i specjalne, niektóre wydawnictwa seryjne i ciągłe, schematyzmy różnych diecezji i liturgiczne kalendarze oraz informatory, zarówno kościelne, jak i świeckie, naukowe i popularne, krajoznawcze i turystyczne.

Szczególnym bogactwem Biblioteki im. Jana Pawła II, niestety nie skatalogowanym, a więc niedostępnym jeszcze dla czytelników jest bardzo cenny księgozbiór pochodzący sprzed roku 1945. Jest to literatura w języku ojczystym, łacińskim, niemieckim, francuskim, włoskim oraz niewielka ilość pozycji w innych językach. Przede wszystkim Biblioteka posiada 715 starodruków, czyli pozycji wydanych przed rokiem 1800.

Biblioteka, obok wspomnianego zasobu, posiada także zbiory specjalne. Należy tu wymienić cenne, choć nieliczne rękopisy, nuty, mapy oraz grafikę. Do zbiorów specjalnych zaliczyć także należy zbiór medali, kalendarzy, fotokopie, taśmy filmowe i dźwiękowe oraz mikrofilmy. Do charakterystyki księgozbioru należy włączyć jeszcze kilkutysięczny zbiór dubletów, służący do wymiany międzybibliotecznej.

Ciekawym doświadczeniem, ważnym dla pracowników, z punktu widzenia charakterystyki jej księgozbioru, była przeprowadzona w roku akademickim 1999/2000 ankieta, w ramach pisania pracy magisterskiej[9]. Przebadano 113 naszych czytelników. Liczba ta objęła 23 kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, 63 studentów świeckich studiujących teologię w Legnicy oraz 27 osób reprezentujących inne środowiska studenckie i zawodowe[10]. Respondentom postawiono 40 pytań dotyczących czytelnictwa oraz poproszono o ocenę udostępnianego w Bibliotece księgozbioru pod kątem własnych czytelnianych potrzeb. Pytania podzielono na pięć grup. Pierwsza grupa pytań udzieliła podstawowych informacji na temat demograficzno-społecznych cech badanych czytelników. Druga, została tak sformułowana, aby mogła przedstawić rzeczywisty obraz czytelnictwa osób badanych. Trzecia grupę zapytano o rodzaj poszukiwanej literatury. Czwarta grupa pytań szukała informacji dotyczących zależności zachodzących między naukową specyfiką Biblioteki seminaryjnej a faktycznymi, teologiczno-filozoficznymi zainteresowaniami czytelników. Ostatni zespół pytań został tak sformułowany, aby zasięgnąć opinii czytelników o Bibliotece, z której usług korzystają[11]. Przeprowadzone badania potwierdziły postawioną w pracy magisterskiej hipotezę o zgodności proponowanej przez Bibliotekę literatury teologiczno-filozoficznej i humanistycznej nie tylko z poszukiwaniami, różnie motywowanymi, ale wprost z zainteresowaniami ankietowanych osób. Mimo pewnych krytycznych uwag dotyczących zwłaszcza spraw formalnych, Biblioteka im. Jana Pawła II została umieszczona w dobrym świetle kulturowo-naukowych dociekań jej czytelników. Na pewno ciekawe okaże się ewentualne porównanie tych badań z innymi, które być może trzeba będzie przeprowadzić za kilka lat.

IV. Perspektywy

Przyszłość Biblioteki należy łączyć z uwarunkowaniami zewnętrznymi oraz możliwościami wewnętrznymi tkwiącymi w samej Bibliotece, jej strukturze osobowej i materialnej. Na pewno pięknym prezentem byłaby nowa czytelnia, znacznie większa od obecnej. Mogłaby ona spełniać dużo więcej funkcji niż obecna. Zasadniczym bowiem problemem, stojącym przed naszą Biblioteką, jest podjęcie nowego wyzwania, coraz bardziej rozpowszechniającego się w świecie funkcjonowania współczesnych czytelni Ważną sprawą na przyszłość jest szeroka współpraca międzybiblioteczna za pomocą Internetu. Być może trzeba będzie włączyć się w budowę wielkiej biblioteki wirtualnej, która całkowicie zmieni charakter jeszcze współczesnych, choć chyba już zbyt mocno zakorzenionych w tradycyjnych rozwiązaniach, nie za bardzo przy tym odpowiadających naprawdę nowoczesnym systemom przekazywania treści w formie elektronicznej.

Każdej bibliotece, w tym i Bibliotece im. Jana Pawła II zależy przede wszystkim na tym, aby czytelnicy chcieli dość gorliwie korzystać z obecnie proponowanych do czytania książek i czasopism. Jest ich wystarczająca ilość, a i treść ich jest - mówiąc przysłowiowo - nie tuzinkowa. Częste sięganie po nie może chyba najlepiej zapewnić tę oczekiwaną i pomyślną przyszłość bibliotece. Ludzie czytający książki są najlepszą gwarancją rozwoju tych tak ważnych ośrodków kultury każdego rokującego nadzieję na jutro środowiska.

 
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

Przypisy

1. Obecna prezentacja jest uaktualnioną wersją wcześniejszego artykułu napisanego przez autora przy współpracy A. Lichoty, a opublikowanego w książce pt. Na progu trzeciego tysiąclecia. Refleksja teologiczna w środowisku legnickim. (red. B. Drożdż, wyd. w Legnicy 2001).

2. Legnica od wieków miała ambicje, aby stać się miastem akademickim. Właśnie to miasto książę legnicki Fryderyk II (1480-1547) wybrał na stolicę nowego uniwersytetu, w obrębie którego znajdować się miały trzy wydziały: filozoficzny, prawniczy i teologiczny . Według założenia w uczelni pracować miało 24 profesorów, którzy na zaproszenie Fryderyka II przybyli do Legnicy, aby od samego początku brać czynny udział w przygotowaniach gruntu pod nową uczelnię akademicką. Chociaż uniwersytet w Legnicy działał tylko kilka lat, uczynił to miasto jednym ze znaczniejszych ośrodków kultury na Śląsku . W roku 1548 powstała biblioteka zorganizowana przez Fryderyka III. Jej księgozbiór początkowo nie miał stałego lokum. Dopiero w 1575 r. w efekcie działań rady i pastora Krentzheima biblioteka uzyskała stałe miejsce na chórze kościoła św. Piotra i Pawła. W 1657 r. ta biblioteka liczyła 558 tomów druków i rękopisów. Swoją wyraźną "cegiełkę biblioteczną" na rzecz organizacyjnego oraz ilościowego wzrostu książek w mieście dołożył książę piastowski Jerzy Rudolf (zm. 1653) . Z jego imieniem wiąże się słynna "Rudolfina" - biblioteka, której był twórcą. W latach sześćdziesiątych XVII wieku nastąpiło połączenie szkoły św. Piotra i Pawła i szkoły założonej przez Jerzego Rudolfa. Połączenie szkół było także połączeniem dwóch największych bibliotek w Legnicy. Ich zintegrowanie w przyszłości zaowocowało powołaniem do istnienia znanej Akademii Rycerskiej w Legnicy . Obecnie Legnica stanowi bogato rozwinięty ośrodek naukowy, o czym świadczy ilość uczelni wyższych powstałych w tym mieście. Nie ma jeszcze co prawda w mieście uniwersytetu, ale (?) nie musi to być bardzo daleka przyszłość. Oprócz Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej i Studium Teologii dla osób świeckich w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, znajduje się jeszcze w Legnicy pięć innych uczelni wyższych, a mianowicie: Filia Politechniki Wrocławskiej, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Wyższa Szkoła Zarządzania, Wyższa Szkoła Menadżerska oraz Wyższa Szkoła Zawodowa.
ZOB. J. SWASTEK. Starania i próby założenia uczelni akademickiej na Śląsku na przestrzeni XVI-XVIII wieku. "Colloquium Salutis" 6:1974 s. 104; J. GILEWSKA-DUBIS. Miasto ośrodkiem kultury umysłowej. W: Legnica. Monografia historyczna miasta. Red. M. Haisig. Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1977 s. 75; J. SOWIŃSKI. Udział dawnego drukarstwa w życiu społecznym i kulturalnym na przykładzie Legnicy. W: Przeszłość i przyszłość książki drukowanej. Materiały z sesji. Legnica - 8 lutego 2001 r. Red. R. Badań. Legnica 2001 s. 28-31; K. JAWORSKA. Legnica jako ośrodek naukowy - tradycje i współczesność. Legnica 1999 s. 19-21. K. POPIOŁEK. Historia Śląska od pradziejów do 1945 roku. Katowice 1972 s. 83; K. MATWIJOWSKI. Reformacja. Szkolnictwo. Kultura. W: Legnica. Zarys monografii miasta. Red. S. Dąbrowski. Wrocław - Legnica 1998 s. 150, 158. Jako przykład charakteryzujący bibliotekę zakonną zob.: Z. LEC. Jeziuci w Legnicy (1689-1776). Wrocław 2001 s. 203-212.

3. BP RYBAK. Dekret ustanawiający Studium Teologii dla świeckich przy Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej - Filii Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu. W: W. BOCHNAK. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej. Legnica 1997 s. 80.

4. Celem uhonorowania tak wielkiego bibliofila i zarazem darczyńcy sporządzono specjalną pieczęć, która została odbita w każdej ofiarowanej książce. Napis na pieczęci brzmi: "Dar Serca Ks. Kan. Bolesława Wasila dla Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej".

5. Tablica pamiątkowa, znajdująca się w holu biblioteki, zawiera następujące słowa: "Dnia 2 czerwca 1998 roku w pierwszą rocznicę nawiedzenia Diecezji Legnickiej przez Ojca Świętego Jana Pawła II Biskup Legnicki Tadeusz Rybak dokonał uroczystego otwarcia i poświęcenia Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej." Taki sam napis został umieszczony na karcie Kroniki Biblioteki im. Jana Pawła II, dodatkowo opatrzonej podpisami: biskupa legnickiego T. Rybaka, biskupa pomocniczego S. Regmunta, wikariusza generalnego ks. inf. W. Bochnaka, kanclerza kurii legnickiej ks. J. Lisowskiego, rektora Wyższego Seminarium Duchownego ks. L. Rzodkiewicza oraz dyrektora biblioteki ks. B. Drożdża.

6. Bp Stefan Regmunt, ks. Józef Lisowski, ks. Dominik Drapiewski, ks. Bogusław Drożdż, ks. Władysław Dzięgiel, ks. Edward Franczak, ks. Józef Frąc, ks. Tadeusz Jaworski, Stanisław A. Jujeczka, ks. Marek Korgul, ks. Stanisław Kusik, ks. Stanisław Majchrzak, ks. Janusz Michalewski, ks. Marek Mendyk, ks. Piotr Nowosielski, ks. Leopold Rzodkiewicz, Leonard Michalak, Wanda Pasternak, Maria Przestasz, ks. Władysław Rączka, ks. Tadeusz Reroń, Tadeusz Szczepaniak, ks. Ryszard Trzósło, Wanda Zielińska.

7. Zob. S. C. NAPIÓRKOWSKI. Jak uprawiać teologię. Wrocław 1991 s. 77-81. Zob. także: J. MAJKA. Metodologia nauk teologicznych. Wrocław 1981 s. 177-216; S. KAMIŃSKI. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin 1981 s. 286-290.

8. KAMIŃSKI, jw. s. 277-286. Zob. A. B. STĘPIEŃ. Elementy filozofii. Lublin 1986 s. 55-93.

9. Na seminarium naukowym z dydaktyki literatury i języka polskiego na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze.

10. Zob. A. LICHOTA. Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej i jej czytelnicy. Zielona Góra 2000 (mps).

11. Tamże. s. 43.

  Na początek
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtówErygowanie wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy początkiem Biblioteki im. Jana Pawła II / Bogusław Drożdż // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2002 (35) czerwiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/35/drozd.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów