EBIB 
Nr 8/2001 (26).  Wiosna bibliotek publicznych
czy stracone złudzenia? Prawo
Poprzedni artykuł Następny artykuł     

Przepisy prawne - zob. wstęp do tego działu EBIB nr 9/2000

Rozmiar: 45 bajtów

Tadeusz Zarzębski

PRZEPISY PRAWNE NR 6

Rozmiar: 45 bajtów

A. PRZEPISY OGÓLNE

Administracja rządowa w województwie

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administracji rządowej w województwie. Dz. U. nr 80 poz. 872
W zał. jednolity tekst ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. w tej sprawie.
Uwaga: w Aneksie I. - w adresie wydawniczym poz. 1658 należy wpisać: "tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 80 poz. 872".

Archiwa

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dz. U. nr 76 poz. 806
Zmiana dotyczy przepisów art. 16 ust. w przedmiocie świadczenia usług archiwalnych i przeznaczania środków uzyskanych za te usługi.
Uwaga: w publikacji - T. Zarzębski: Polskie prawo biblioteczne 1773 - 1990, w adresie wydawniczym poz. 1383 należy dodać zapis: "z 2001 r. nr 76 poz. 806".

Komitet Badań Naukowych

Uchwała Nr 18/2001 Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie Regulaminu Komitetu Badań Naukowych. Dz. Urz. KBN nr 8 poz. 27.

Zarządzenie Nr 10/2001 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego urzędowi Komitetu Badań Naukowych. Dz. Urz. KBN nr 8 poz. 28
W zakresie działania Departamentu Studiów i Polityki Naukowej umieszczono zapis: "przygotowywanie projektów rozwiązań i prowadzenie prac w zakresie informacji naukowej".

Wykaz aktów prawnych

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obowiązujących zarządzeń. Dz. Urz. GUS nr 5 poz. 29
Wykaz obejmuje 31 opisów zarządzeń obowiązujących w dniu 29 marca 2001 r.

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Biblioteki szkolne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych. Dz. U. nr 61 poz. 625
W załączniku nr 2 "Podstawa programowa kształcenia...", w rozdziałach "Edukacja czytelnicza i medialna" (s. 4288, 4307, 4340) zawarto zapis obejmujący "umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych".
Uwaga: opis tego aktu należy umieścić w Aneksie I. pod dodatkową poz. 1723.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Dz. U. nr 61 poz. 624
Sprawy odnoszące się do bibliotek szkolnych zawarto w ramowym statucie - szkoły podstawowej (§ 8), publicznego gimnazjum (§ 10), publicznego liceum profilowanego (§ 10), publicznej szkoły zawodowej (§ 11) i publicznej szkoły ponadpodstawowej (§ 14).
Uwaga: opis tego aktu należy umieścić w Aneksie I. pod dodatkową poz.1724, a w adresie wydawniczym poz. 1557 i 1672 adnotację: "uchylony zob. poz. 1724".

Biblioteki szkół wyższych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów oraz nazw kierunków studiów. Dz. U. nr 71 poz. 736
Wśród warunków wymienion - "posiadanie odpowiednio wyposażonej biblioteki" (§ 1 ust. 1 pkt 3). W załączonym do rozporządzenia wykazie nazw kierunków studiów podano - "bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna".
Uwaga: opis tego aktu należy umieścić w Aneksie I. pod dodatkową poz. 1725.

Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianach niektórych ustaw. Dz. U. n 85 poz. 924
Uwaga: w Aneksie I. w adresie wydawniczym poz. 1511 i 1634 należy dopisać: "z 2001 r. nr 85 poz. 924".

Ewidencja materiałów bibliotecznych

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych. Dz. U. nr 74 poz. 793
Zamiana dotyczy przepisów rozporządzenia z dnia 5 listopada 1999 r. (Dz. U. nr 93 poz. 1077).
Uwaga: w Aneksie I. - w adresie wydawniczym poz. 1690 - należy umieścić zapis: "z 2001 r. nr 74 poz. 793".

Nadzór nad bibliotekami

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Edukacji Narodowej. Dz. Urz. MEN 1 poz. 1
Sprawy "funkcjonowania bibliotek szkolnych" należą do zakresu działania Departamentu Kształcenia i Wychowania (§ 17 pkt 8), a "sprawy związane z działalnością bibliotek szkół wyższych" - Departamentu Szkół Wyższych (§ 21 pkt 31).
Uwaga: opis tego aktu należy umieścić w Aneksie I. pod dodatkową poz. 1722.

Rozmiar: 45 bajtów
 

  __________________________

Aneks I - skrótowe oznaczenie publikacji: Tadeusz Zarzębski Polskie prawo biblioteczne. Aneks I 1990 - 2000. Warszawa 2000.

Na początek
Rozmiar: 45 bajtów


EBIB 8/2001 (26), Wiosna bibliotek publicznych czy stracone złudzenia?
    T.Zarzębski, Przepisy prawne nr 6:   www.ebib.pl/2001/26/prawo6.html