EBIB 
Nr 6/2001 (24).  Zabezpieczenie i ochrona zbiorów. Prawo
Poprzedni artykuł Następny artykuł     

 


 
Rozmiar: 45 bajtów
Przepisy prawne - zob. wstęp do tego działu - EBIB nr 9/2000

Tadeusz Zarzębski

PRZEPISY PRAWNE NR 5

Rozmiar: 45 bajtów

A. PRZEPISY OGÓLNE

Administracja samorządowa

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie wojewódzkim, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz. U. nr 45 poz. 497
Uwaga: w Aneksie I. , należy umieścić zapis: "z 2001 r. nr 45 poz. 497" - w adresie wydawniczym poz.poz.: 1504, 1657, 1658, 1659.

Czasopisma

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0% oraz warunków jej stosowania. Dz. U. nr 51 poz. 533
Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2000 r. (Dz. U. nr 121 poz. 1297) dotyczy wprowadznia nowego wykazu czasopism, zawierającego 2709 tytułów (uprzednio - 1661).

Jednostki badawczo-rozwojowe

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. Dz. U. nr 33 poz. 388
W załączeniu: jednolity tekst ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. w tej sprawie.
Uwaga: w Aneksie I., w dziale: "Nowelizacje" - w adresie wydawniczym poz. 1450 należy umieścić zapis: "Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 33 poz. 388".

Kodeks pracy

Ustawa z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Dz. U. nr 28 poz. 301 i nr 52 poz. 538
Kolejne zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. w tej sprawie (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94, z późniejszymi zmianami) - dotyczą tygodniowego czasu pracy i urlopów macierzyńskich.

Komitet Badan Naukowych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Komitecie Badań Naukowych. Dz. U. nr 33 poz. 389
W załączeniu: jednolity tekst ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. w tej sprawie.
Uwaga: w Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1521 należy umieścić zapis: "Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 33 poz. 389".

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Biblioteki instytucji kultury fizycznej i turystyki

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki. Dz. U. nr 32 poz. 373
Zmiana dotyczy rozporządzenia z dnia 30 lipca 1996 r. w tej sprawie (Dz. U. nr 103 poz. 478 z późnieszymi zmianami).
Uwaga: w Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1618 należy umieścić zapis: "z 2001 r. nr 32 poz. 373".

Biblioteki instytucji ochrony zdrowia

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia. Dz. U. nr 32 poz. 374
Zmiana dotyczy rozporządzenia z dnia 30 lipca 1996 r. w tej sprawie (Dz. U. nr 105 poz. 486 z późniejszymi zmianami).
Uwaga: w Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1619 należy umieścić zapis: "z 2001 r. nr 32 poz. 374".

Biblioteki instytycji panstwowych (niektórych)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej. Dz. U. nr 32 poz. 375
Zmiana dotyczy rozporządzenia z dnia 18 lipca 1996 r. w tej sprawie (Dz. U. nr 97 poz. 453 z późniejszymi zmianami).
Uwaga: w Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1615 należy umieścić zapis: "z 2001 r. nr 32 poz. 375

Biblioteki naukowe

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodwego z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu. Dz. U. nr 28 poz. 313
Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 19 marca 1998 r. w tej sprawie (Dz. U. nr 44 poz. 269) uzupełnia wykaz bibliotek o "Książnicę Cieszyńską".
Uwaga: w Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1654 należy umieścić zapis: " z 2001 r. nr 28 poz. 313".

Biblioteki PAN

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. Dz. U. nr 43 poz. 485
Zmiana dotyczy rozporządzenia z dnia 13 października 1997 r. w tej sprawie (Dz. U. nr nr 128 poz. 838 z późniejszymi zmianami).
Uwaga: w Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1643 należy umieścić zapis: "z 2001 r. nr 43 poz. 485".

Biblioteki szkolne i pedadogiczne

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Dz. U. nr 26 poz. 290 " 3. Nauczycielowi przysługuje nieodpłatne wyposażenie w: 1) programy nauczania, podręczniki i czasopisma metodyczne związane z przedmiotem nauczania, stanowiące własność szkoły i zewidencjonowane w bibliotece szkolnej".
Uwaga: w Aneksie I., opis tego aktu należy umieścić pod poz. 1721.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Dz. U. nr 32 poz. 377
Zmiana dotyczy rozporządzenia z dnia 3 lipca 1996 r. w tej sprawie (Dz. U. nr 80 poz. 375 z późniejszymi zmianami) i obejmuje m.in. pracowników bibliotek pedagogicznych.
Uwaga: w Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1614 należy umieścić zapis: "z 2001 r. nr 32 poz. 377

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli [...]. Dz. U. nr 52 poz. 546
Zmiana rozporządzenia z dnia 11 maja 2000 r. (Dz. U. nr 39 poz. 455, nr 100 poz. 1074) dotyczy nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych.
Uwaga: w Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1703 należy umieścić zapis: "z 2001 r. nr 52 poz. 546".

Biblioteki szkół wyższych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. Dz. U. nr 52 poz. 542
Zmiana rozporządzenia z dnia z dnia 17 maja 1994 r. (Dz. U. nr 68 poz. 297 z późniejszymi zmianami) dotyczy bibliotekarzy dyplomowanych i dypl. pracowników informacji i dokumentacji naukowej.
Uwaga: w Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1595 należy umieścić zapis: "z 2001 r. nr 52 poz. 542".

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. Dz. U. nr 52 poz. 543
Zmiana rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1996 r. (Dz. U. nr 79 poz. 373 z późniejszymi zmianami) dotyczy pracowników służby bibliotecznej.
Uwaga: w Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1613 należy umieścić zapis: "z 2001 r. nr 52 poz. 543".

Biblioteki wyższych szkół zawodowych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich oraz bibliotekarzy dyplomowanych, dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowo-technicznej państwowych wyższych szkół zawodowych. Dz. U. nr 50 poz. 519
Zmiana dotyczy przepisów rozporządzenia z dnia 31 lipca 1998 r. (Dz. U. nr 104 poz. 655) z późniejszymi zmianami).
Uwaga: w Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1662 należy umieścić zapis: "z 2001 r. nr 50 poz. 519".

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 2001 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych oraz zasad wynagradzania pracowników państwowych wyższych szkół zawodowych nie będących nauczycielami akademickimi. Dz. U. nr 50 poz. 520
Zmiana dotyczy rozporządzenia z dnia 31 lipca 1998 r. w tej sprawie (Dz. U. nr 104 poz. 654 z późniejszymi zmianami).
Uwaga: w Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1663 należy umieścić zapis: "z 2001 r. nr 50 poz. 520".

  __________________________

Aneks I - skrótowe oznaczenie publikacji: Tadeusz Zarzębski Polskie prawo biblioteczne. Aneks I 1990 - 2000. Warszawa 2000.


Rozmiar: 45 bajtów

EBIB 6/2001 (24), Zabezpieczenie i ochrona zbiorów.
    Zarzębski T., Przepisy prawne nr 5:   www.ebib.pl/2001/24/prawo5.html