EBIB 
nr 10/2001 (28), Rynek książki.
Komunikaty
Poprzedni
artykuł Następny
artykuł     

 
Rozmiar: 45 bajtów

Danuta Krełowska

ABDOS w Toruniu

Rozmiar: 45 bajtów

W dniach 4-7 czerwca 2001 roku odbyła się w Toruniu, objęta patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, XXX Międzynarodowa Konferencja Teoretyków i Praktyków Bibliotekarstwa ABDOS 2001. Było to jubileuszowe spotkanie, w tym roku poświęcone tematowi: "Współpraca międzynarodowa w nowym tysiącleciu".
Organizatorzy konferencji to: SOG (Südosteuropa-Gesellschaft) w Monachium, ABDOS (Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumentationsstellen der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung) w Berlinie oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska w Toruniu. Obrady prowadzone były w trzech językach: angielskim, niemieckim i rosyjskim. W konferencji uczestniczyło 121 osób z 12 krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Przedstawione na sesji referaty, grupowały się wokół następujących zagadnień:

  • międzynarodowe kontakty instytucji naukowych, bibliotek i archiwów;
  • literatura mniejszości narodowych i językowych oraz grup etnicznych w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej: formy i zasięg, badania bibliograficzne, księgozbiory;
  • sposoby udostępniania zbiorów;
  • problemy związane z transformacją krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w aspekcie członkostwa w Unii Europejskiej;
  • międzynarodowe projekty bibliograficzne w badaniach nad Europą Środkowo-Wschodnią.

Wystąpienia uczestników sesji spotykały się z ożywioną dyskusją, która często przeciągała się do późnych godzin nocnych i stanowiła częstokroć temat prywatnych rozmów. Wymiernym efektem ABDOS-u są:

  • projekty wspólnych programów, w szczególności dotyczących archiwizacji zbiorów (głównie poloników), udostępniania w sieciach komputerowych cyfrowych zapisów dokumentów, współpracy przy procedurach certyfikacyjnych;
  • zdefiniowanie najistotniejszych problemów (krajów pretendujących do członkostwa w Unii Europejskiej), związanych z transferem technologii i środków pomocowych;
  • nawiązanie przez WBP i Książnicę Miejską w Toruniu współpracy z Deutsches Bibliothekinstitut w Berlinie przy konstruowaniu projektów w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z organizacją, zakresem działania i planami rozwoju WBP i Książnicy Miejskiej w Toruniu, jak również systemem funkcjonowania, w tym finansowania, bibliotek w Polsce w warunkach reformy administracyjnej kraju. Konferencja odbywała się w budynku WBP i Książnicy Miejskiej oraz w zabytkowych pomieszczeniach Dworu Artusa. Tam też odbył się przyjęty owacyjnie przez uczestników konferencji koncert muzyki hiszpańskiej w wykonaniu Anny Marii Staśkiewicz i Krzysztofa Meisingera.

Konferencja została przygotowana i była obsługiwana przez pracowników WBP i Książnicy Miejskiej. Koordynatorem międzynarodowych kontaktów była Lidia Pluta - germanistka, starszy kustosz WBPiKM. Z satysfakcją należy podkreślić, że konferencja potwierdziła istnienie w Bibliotece zgranego, profesjonalnego zespołu pracowników wykazującego się znajomością języków obcych, zaangażowanego w prace instytucji i zdolnego do podejmowania nowych, poważnych wyzwań, takich jak organizacja wielkiego międzynarodowego przedsięwzięcia.

Zorganizowana w Toruniu XXX Międzynarodowa Konferencja ABDOS 2001 zyskała bardzo pozytywną opinię niemieckiego organizatora, co znalazło wyraz w listach skierowanych do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Torunia oraz Dyrekcji WBP i Książnicy Miejskiej w Toruniu. W tym ostatnim dr Franz Goerner - niemiecki koordynator sesji napisał: "Gratuluję przemyślanego i merytorycznie bardzo dobrego przedsięwzięcia. Również organizacyjnie konferencja zasługuje na głębokie słowa uznania. To wszystko, oraz wielka życzliwość z jaką odnosiliście się państwo do uczestników spotkania, sprawi, że konferencja ABDOS 2001 zapisze się chwalebnie zarówno w pamięci uczestników, jak i historii konferencji abdosowskich."

Na zdjęciach:

1. Dwór Artusa - zdjęcie zbiorowe uczestników konferencji.

2. Dyrektor WBP i Książnicy Miejskiej w Toruniu Teresa E. Szymorowska i doktor Franz Goerner z Staadt Bibliothek zu Berlin - organizatorzy konferecji ABDOS 2001 - rozpoczynają obrady.

 

Rozmiar: 45 bajtów Na początek Rozmiar: 45 bajtów


 
ABDOS w Toruniu [Dokument elektroniczny] / Danuta Krełowska. - Warszawa : KWE SBP. - EBIB ; 2001 nr 28. - Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/2001/28/krelowska.html