EBIB 8/1999 (8) - : Warto wiedzieć...
ebib 
Nr 8/1999 (8), Biblioteki wirtualne, biblioteki cyfrowe.... Komunikat
   

 


Warto wiedzieć...
Dostęp do pełnotekstowych baz danych - EIFL Direct
- inicjatywa Fundacji Soros'a i EBSCO PUBLISHING

W wyniku umowy zawartej na 3 lata miedzy Open Society Institute w Budapeszcie należącym do Fundacji Soros'a i EBSCO Publishing zostało utworzone największe na świecie konsorcjum informacji naukowej, w ramach którego biblioteki z 39 krajów otrzymają elektroniczny dostęp do pełnotekstowych czasopism naukowych na bardzo dogodnych warunkach. Projekt EIFL Direct (Electronic Information for Libraries - Elektroniczna Informacja dla Bibliotek) obejmuje m.in. 27 krajów Europy Wschodniej i Środkowej w tym Polskę i kraje byłego ZSRR.

Szczegóły projektu:

    1. EBSCO Publishing dostarczy w ramach projektu wszystkim uczestnikom Konsorcjum EIFL Direct dostęp do 5 baz danych tj.:

 • Academic Search(tm) Elite,
 • Business Source(tm) Premier,
 • MasterFILE Premier(tm),
 • Newspaper Source(tm)
 • Comprehensive MEDLINE with FullTEXT.

Bazy te zawierają ponad 3.200 czasopism naukowych, periodyków i gazet z pełnym tekstem oraz ponad 1.300 pełnotekstowych podręczników i broszur głównie z dziedzin nauk humanistycznych, społecznych oraz medycyny, a także edukacji i biznesu. Bazy te będą systematycznie wzbogacane o nowe tytuły. W roku przyszłym projekt może być rozszerzony na nauki ściśle i techniczne.

Bazy te są dostępne poprzez Internet, na CD-Romach lub DVD-Romach zależnie od życzeń odbiorcy. Każda biblioteka może wybrać dowolna kombinacje baz danych oraz jeden lub oba w/w formaty. Zalecamy wybór dostępu w Internecie i jednocześnie na CD-Romie lub DVD-Romie, co pozwala na korzystanie z baz niezależnie od połączeń Internetowych oraz umożliwia utrzymywanie archiwum.

    2. Uczestnikami Konsorcjum EIFL Direct mogą być:

 • biblioteki akademickie, naukowe, medyczne, narodowe, publiczne,
 • placówki wspierane przez Fundacje Soros'a oferujące publiczny dostęp do informacji
 • biblioteki obsługujące potrzeby w zakresie informacji na rzecz Ministerstw Edukacji, Kultury, Technologii, Zdrowia lub jakiegokolwiek ministerstwa gotowego wesprzeć finansowo lub w inny sposób wdrożenie tego projektu.

    3. Próbny bezpłatny dostęp do baz danych. W okresie do 31.12.1999 r. wszystkie w/w biblioteki i placówki naukowe w Polsce mogą uzyskać bezpłatny dostęp do wszystkich w/w 5 baz danych w celu ich przetestowania przez jak najszersze grono użytkowników:
http://search.epnet.com
Kod dostepu/user id: eifl
Haslo/password: poland
Wybór opcji EBSCOmed na ekranie umożliwia przeszukiwanie bazy Comprehensive MEDLINE with FullTEXT , natomiast opcja EBSCOhost Web pozwala na przeszukiwanie pozostałych 4 baz danych.
Na w/w stronie znajda Państwo również szczegółowy opis projektu, opis oferowanych baz danych i listę tytułów czasopism zawartych w tych bazach danych oraz warunki techniczne dostępu do baz danych.

    4. Uczestnictwo w Konsorcjum. W celu uzyskania dostępu do w/w baz danych po 31.12.1999 r. należy zgłosić do 24.12.1999 swój udział w Konsorcjum EIFL Direct poprzez zarejestrowanie uczestnictwa biblioteki na w/w stronie w Internecie w opcji REGISTER YOUR LIBRARY FOR ACCESS. Zwracamy uwagę, iż konieczne jest wypełnienie wszystkich pól w formularzu licencyjnym, ponieważ w przeciwnym wypadku system nie zaakceptuje rejestracji.

  Warunki umowy licencyjnej na dostęp do baz danych przewidują:
 • nieograniczona liczbę uprawnionych uczestników konsorcjum w każdym kraju
 • każdy uczestnik konsorcjum może dać dostęp nieograniczonej liczbie swoich użytkowników
 • nieograniczona ilość jednoczesnych użytkowników
 • bezpłatne szkolenia dla personelu bibliotek i fundacji krajowych
 • minimalny okres umowy 1 rok.

    5. Koszt własny uczestnictwa bibliotek w Konsorcjum jest uzależniony od ilości uczestników oraz wysokości dodatkowych funduszy, jakie Fundacja Soros'a / Fundacja Stefana Batorego uzyska od odpowiednich ministerstw, instytucji rządowych i przesiębiorstw w celu sfinansowania tego projektu. Wysokość tego wkładu będzie wiec znana pod koniec grudnia br. po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń udziału w Konsorcjum.


    Wszelkie inicjatywy ze strony Państwa jak również ze strony organizacji zrzeszających bibliotekarzy i środowisk naukowych w pozyskaniu funduszy na sfinansowanie tego projektu są bardzo pożądane i przyczynia się do obniżenia kosztów uczestnictwa w Konsorcjum. Inicjatywy te proszę zgłaszać do pani Olgi Katarzyny Szotkowskiej z Programu Wydawniczego Fundacji Stefana Batorego [okszot@batory.org.pl]
Natomiast odnośnie zapytań w sprawach dostępu do baz danych i szkoleń proszę o bezpośredni kontakt.

Teresa Górecka
EBSCO Information Services Europe /The Netherlands
Oferta firmy ELSEVIER dotycząca dostępu do bazy ScienceDirect

Firma ELSEVIER zaoferowała bibliotekom dostęp do bazy ScienceDirect gromadzącej między innymi pełne teksty czasopism wydawanych przez to wydawnictwo (ok.1100 tyt.)

Szczegóły projektu:

    1. Biblioteki polskie prenumerujące wersję papierową czasopism ELSEVIER utworzą konsorcjum. Oferta określa minimalną liczbę czasopism gromadzonych przez biblioteki konsorcjum na 400 tytułów. Poniżej tej liczby znacząco rośnie cena dostępu do bazy.

    2. Biblioteki konsorcjum uzyskują dostęp do bazy danych ScienceDirect posadowionej w ICM - co znacznie ułatwi łączność i umożliwi dostosowanie interfejsu do potrzeb polskich użytkowników. Baza zakupiona przez konsorcjum pozostaje jej własnością nawet po wygaśnięciu licencji. Biblioteki konsorcjum mają nielimitowany (ograniczony jedynie zgłoszonymi numerami IP komputerów) dostęp do bazy. Wszystkie biblioteki konsorcjum mogą korzystać z czasopism zakupionych przez każdego członka konsorcjum.

    3. Od momentu zadeklarowania udziału w konsorcjum przez 3 miesiące ( lub do czasu finalizacji umowy) biblioteki otrzymają dostęp do spisów treści i abstraktów prenumerowanych tytułów.

    4.  Koszt licencji trzyletniej :

 • przyjmując jako kwotę wyjściową koszt prenumeraty za rok 1999 opłata za dostęp on-line do czasopism w 2000 roku - to 6% tej kwoty
 • w latach 2001-2002 - koszt prenumeraty wersji on-line będzie wynosił 7,5 % ceny prenumeraty

ICM podejmie starania w KBN o uzyskanie dofinansowania na ten cel.

    5. Wstępna deklaracja zainteresowania przystąpieniem do konsorcjum musi wpłynąć do BUW do dnia 5 grudnia br. Wstępna deklaracja powinna zawierać informację o liczbie prenumerowanych tytułów czasopism wydawanych przez ELSEVIER oraz ich cenie w 1999r. Wstępna deklaracja nie stanowi zobowiązania przystąpienia do konsorcjum, które uzależnione będzie oczywiście od realnych kosztów, jakie będą musiały ponieść biblioteki.

 Początek stronyWarto wiedzieć... / // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 8/1999 (8) grudzień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/8/filipowicz2.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187