EBIB 7/1999 (7) - K. Nowosad : Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej NOWOCZESNE NOŚNIKI I ŚRODKI INFORMACJI NAUKOWEJ W SŁUŻBIE NAUKI
ebib 
Nr 7/1999 (7), Serwisy WWW. Sprawozdanie
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Katarzyna Nowosad
Biblioteka Sejmowa

Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej NOWOCZESNE NOŚNIKI I ŚRODKI INFORMACJI NAUKOWEJ W SŁUŻBIE NAUKI
W dniach 22 - 24 września 1999 r. w Gdańsku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Nowoczesne nośniki i środki informacji naukowej w służbie nauki" pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Macieja Płażyńskiego. Organizatorami konferencji byli:

 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej - Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 2. Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej.

Tematyka Konferencji była kontynuacją zagadnień I Konferencji, która odbyła się w 1996 roku, a jej celem było dokonanie podsumowania osiągnięć w zakresie rozwoju komputeryzacji informacji naukowej w polskich bibliotekach naukowych na tle rozwoju bibliotek w Europie i na świecie.

Bardzo bogaty program (zob. program konferencji) nie pozwala na omówienie wszystkich interesujących referatów, postaram się więc przekazać kilka moich refleksji. W wygłoszonych referatach wskazywano, z jakimi problemami, w zależności od stopnia informatyzacji, mają do czynienia biblioteki. Począwszy od braku sprzętu, problemów z wyborem formatu opisu specyficznych dokumentów, braku przeszkolonego personelu, poprzez problemy, jakie występują na etapie wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych, a skończywszy na omówieniu bardzo nowoczesnych technologii i technik informacyjnych, pozwalających na zautomatyzowanie prac w magazynach, na wspólne udostępnianie zbiorów i to zarówno informacji bibliograficznej, jak i pełnych tekstów publikacji własnych i obcych zakupionych u wydawców profesjonalnych.

Jeżeli można pokusić się o pewną klasyfikację wystąpień (myślę, że ma ona też zastosowanie do prac bieżących i planów na najbliższą przyszłość większości bibliotek), to dominujące wydają się być następujące tematy:

 1. Łączenie się bibliotek w większe zespoły (konsorcja) w celu wspólnego opracowywania oraz udostępniania zbiorów i to zarówno "on-line" jak i na CD-ROM.
 2. Digitalizacja zbiorów w celu umożliwienia szerszego udostępniania ciekawych dokumentów historycznych a także tworzenia ich kopii na nośnikach elektronicznych.
 3. Dokumenty pełnotekstowe
  a) Tworzenie baz własnych (np. dorobek naukowy pracowników uczelni),
  b) Pozyskiwanie dostępu do profesjonalnych baz np. czasopism elektronicznych.

Przykładem ilustrującym pierwsze z wymienionych zajwisk mogą być biblioteki pracujące w systemie VTLS, zarówno te skupione wokół Uniwersytetu Warszawskiego, jak i biblioteki naukowe Trójmiasta (konferencja była okazją do oficjalnego otwarcia Systemu VTLS Virtua). System sieciowego rozpowszechniania baz danych z dysków optycznych IRIS działający w sieci bibliotek Uniwersytetu Śląskiego stanowi kolejny dowód wspólnych działań w tym zakresie.

Drugi z poruszanych problemów dotyczy placówek, które posiadają dokumenty historyczne, jak też tych, które chcą udostępnić te dokumenty, o których wiadomo, że ich pełne teksty cieszą się niesłabnącym powodzeniem, np. akty prawne, dokumenty patentowe itd.

Temat trzeci - dokumenty pełnotekstowe - powiązany niejako z drugim, ale przedstawiany raczej w aspekcie pozyskiwania dostępu do publikacji elektronicznych, był obecny w większości wystąpień. Problematyka związana z czasopismami elektronicznymi oraz finansowaniem dostępu do nich poruszana jest na różnego typu konferencjach bibliotekarskich już od dłuższego czasu i jak do tej pory nie znaleziono wspólnego, zadawalającego rozwiązania. Biorący udział w obecnej konferencji przedstawiciele firm wydawniczych znanych na naszym rynku od lat i współpracujących z polskim środowiskiem akademickim zwracali uwagę, że jest dla nich ogromnym zaskoczeniem to, iż Polska ciągle jeszcze nie stanowi (w odróżnieniu np. od Węgier) rynku dla czasopism elektronicznych. Czekają oni z niecierpliwością na zmianę tej sytuacji.

Wysłuchaliśmy również kilku ciekawych referatów gości zagranicznych. Pozwoliły nam one utwierdzić się w przekonaniu, że problemy, z którymi się borykamy, nie są odosobnione.

Zamiast Dyskusji Panelowej uczestnicy konferencji przygotowali dokument, który stanowi podsumowanie trzydniowych obrad w Gdańsku.

P O S Ł A N I E
II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
NOWOCZESNE NOŚNIKI I ŚRODKI INFORMACJI NAUKOWEJ W SŁUŻBIE NAUKI

pod
Honorowym Patronatem
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO
odbywającej się w dniach 22 - 24 września 1999 r.
w Politechnice Gdańskiej

Uczestnicy, głównie dyrektorzy i przedstawiciele wiodących bibliotek naukowych w Polsce, II Międzynarodowej Konferencji Naukowej obradującej w Gdańsku, przedkładają tekst Posłania powstałego w toku prezentacji ponad 40 referatów i komunikatów oraz dyskusji poświęconej nowoczesnym nośnikom i środkom informacji naukowej, a także sprawom przyszłości bibliotek naukowych w Polsce.
Polska biblioteka naukowa przyszłości to instytucja posiadająca swoje miejsce w europejskim społeczeństwie informacyjnym oraz biorąca czynny udział w rozwiązywaniu jego naukowych, edukacyjnych, gospodarczych i kulturalnych problemów. Osiągnięcie tak określonego celu biblioteki uzyskają poprzez zapewnienie swoim użytkownikom prawa dostępu do źródeł informacji oraz uruchamiając usługi uniwersalne oparte na najnowszych technologiach komputerowych i komunikacyjnych. Uczestnicy konferencji stwierdzają, że:
Polskie biblioteki naukowe są w zdecydowanej większości przygotowane do podejmowania nowych, stawianych przed nimi wyzwań pod względem:
 • świadomości zadań i celów;
 • wiedzy opartej na zdobytych doświadczeniach w ostatnich latach;
 • gotowości do zaspokajania rosnących potrzeb i żądań użytkowników;
 • kwalifikacji pracowników.
W związku z zasadniczą zmianą roli bibliotek naukowych i zadań ich pracowników we współczesnym świecie środowisko oczekuje:
 • opracowania i nowelizacji aktów prawnych, w tym Ustawy o bibliotekach oraz Ustawy o szkolnictwie wyższym, uwzględniających zagadnienia dotyczące komputeryzacji usług informacyjnych w bibliotekach;
 • generalnej poprawy warunków finansowych oraz płacowych w celu pozyskania do zawodu bibliotekarskiego zdolnych, energicznych, otwartych na potrzeby użytkownika i wartościowych osób;
 • zapewnienia środków finansowych pozwalających na zakup:
  - szeroko pojętych źródeł informacji, w szczególności na nośnikach elektronicznych;
  - wyposażenia technicznego, w tym sprzętu komputerowego;
  - licencji umożliwiających dostęp do nowych technologii i usług informacyjnych;
  - zapewnienia warunków technicznych, w tym odpowiedniej ilości i jakości połączeń sieciowych o zasięgu - lokalnym i krajowym, odpowiadających standardom światowym.

  Wobec deklarowanej gotowości do podejmowania nowych zadań, na co dobitnie wskazują prezentowane podczas Konferencji stanowiska, środowisko bibliotekarstwa naukowego uważa za konieczne urealnienie patronatu Państwa nad działalnością polskich bibliotek naukowych zgodnie z dewizą:

  BIBLIOTEKI VIRTUALNE - PATRONAT REALNY!

   
  Posłanie sformułowała Komisja Wnioskowa Konferencji w składzie:

  Przewodnicząca:
  St. kustosz dypl. mgr Czesława Garnysz
  Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej

  Członkowie:
  St. kustosz dypl. mgr Halina Bałuka
  Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej
  mgr inż. Katarzyna Nowosad
  Biblioteka Sejmowa Warszawa
  Kustosz mgr inż. Wojciech Charkin
  Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej

  Przewodnicząca
  Komitetu Organizacyjnego Konferencji
  St. kust. dypl. mgr Janina Ligman
  Dyrektor
  Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej

  Posłanie otrzymują:

  MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MACIEJ PŁAŻYŃSKI
  HONOROWY PATRONAT II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ;
  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
  PROF. MIROSŁAW HANDKE;
  PRZEWODNICZĄCY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
  PROF. ANDRZEJ WISZNIEWSKI;
  MINISTER KULTURY I SZTUKI
  PROF. ANDRZEJ ZAKRZEWSKI;
  PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK NAUKOWYCH
  PROF. JAN JANIAK;
  PRZEWODNICZĄCY STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH
  DR STANISŁAW CZAJKA

Duże uznanie należy się organizatorom konferencji, którzy pomimo znacznej liczby uczestników i referatów zdołali zmieścić się w przewidywanym czasie.
Zespół Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej pod bacznym okiem Pani Dyrektor Ligman zapewnił nam troskliwą opiekę i wspaniałe imprezy towarzyszące, które dały możliwość integracji uczestników, a jak wiadomo często takie kontakty nieformalne owocują również w działalności profesjonalnej.


Pierwotny adres: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib07/s_nowosad.html
Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e007-11.html

 Początek stronySprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej NOWOCZESNE NOŚNIKI I ŚRODKI INFORMACJI NAUKOWEJ W SŁUŻBIE NAUKI / Katarzyna Nowosad // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 7/1999 (7) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/7/nowosad.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187