EBIB 5/1999 (5) - H. Dryzek : W nawiązaniu do oceny konferencji ...
ebib 
Nr 5/1999 (5), Edukacja bibliotekarzy. Polemika
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Helena Dryzek
Dyrektor Instytutu INTE

W nawiązaniu do oceny konferencji ...
W nawiązaniu do oceny konferencji zorganizowanej przez Instytut INTE w Warszawie w dniu 21 czerwca 1999 r. ("Sesja IINTE moje wrażenia z podróży do Warszawy", Bożena Bednarek-Michalska) wydaje mi się nieodzownym podanie następujących wyjaśnień i sprostowań.

Konferencja należała do cyklu "Informacja naukowa dziś i jutro" i nosiła tytuł "Nowe tendencje w działalności informacyjnej". Tematem konferencji były nowe tendencje w informacji naukowej jako dziedzinie nauki i praktyki, a nie tendencje w działalności Instytutu INTE (chociaż pośrednio jest to tożsame, skoro właśnie taką problematykę podejmujemy w pracach badawczych i stosowanych). W zawiadomieniu o konferencji informowaliśmy, że przewidywane są trzy bloki tematyczne - referaty ogólne dotyczące dziedziny, komunikaty o nowych narzędziach informacyjnych opracowanych w Instytucie (oferta współpracy) i odpowiedzi na pytania uczestników konferencji, którzy mogli je nadsyłać wraz ze zgłoszeniami. I w takiej konwencji konferencja była prowadzona. Tematyka referatów ogólnych (poza zupełnie nowym ekologicznym ujęciem problemów informacji, nieobecnym jeszcze w literaturze anglojęzycznej) wynikała z zainteresowań użytkowników informacji, z którymi Instytut utrzymuje żywy kontakt; tematyka ta była przedmiotem konsultacji, których potrzebę zgłaszano w tym i poprzednim roku osobiście, listownie, telefonicznie i w formie elektronicznej. Warto podkreślić, że przekrój uczestników konferencji był bardzo reprezentatywny; obecni byli przedstawiciele bibliotek wszelkich typów (uczelnianych, publicznych, pedagogicznych, naukowych, wojskowych, kościelnych), archiwów, ośrodków metodycznych i szkoleniowych, ośrodków informacji różnych typów (instytutowych, przemysłowych, administracji centralnej, instytucji usługowych i innych). Celem konferencji było przekazanie wybranej wiedzy o rozwoju dziedziny informacji naukowej i kontynuowanie dialogu z pracownikami informacji.

Rola i funkcja Instytutu INTE jest zupełnie odrębnym zagadnieniem. Problemy te są przedmiotem stałej troski zarówno pracowników jak i dyrekcji, ale realizować możemy tylko te zadania, dla których pozyskamy sponsorów, czyli źródła finansowania.

Szkoda, że w ocenie konferencji nie odnotowano faktu dostarczenia jej uczestnikom selektywnej bibliografii zawartości czasopism polskich zawierającej 260 opisów zgromadzonych wedle klasyfikacji odnotowującej tendencje w dziedzinie informacji naukowej. To jest również element kosztów konferencji, na którą składało się ponadto wynajęcie sali, rozesłanie zaproszeń i powielenie materiałów.

Cieszy nas każda reakcja na proponowane przez nas formy współpracy i inicjatywy podejmowane na rzecz środowiska informacyjnego. Szczególnie cenne są uwagi krytyczne, inspirujące do doskonalenia naszych działań. Natomiast zarzut nierzetelnego przygotowania konferencji uważam za głęboko krzywdzący dla pracowników Instytutu i niestosowny wobec ewidentnego braku zrozumienia zarówno roli jak i formy konferencji, które została jasno określone w zawiadomieniu o zamiarze jej organizowania.

 

Warszawa, 16 lipca 1999 r. 

Helena Dryzek
Dyrektor Instytutu INTE


Pierwotny adres: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib05/iinte.html
Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e005-11.html

 Początek stronyW nawiązaniu do oceny konferencji ... / Helena Dryzek // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 5/1999 (5) wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/5/dryzek.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187