Biuletyn EBIB 5/1999 (5) wrzesień, Edukacja bibliotekarzy

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 5/1999(5) wrzesień

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Redaktor naczelny:
Szymon Matuszewski

Redaktor prowadzący:
Anna Komperda

Korekta:
Bożena Bednarek-Michalska
Joanna Grześkowiak
Monika Niemirowska
Marek Jurowski

redakcja.ebib@gmail.com


Edukacja bibliotekarzy

Felieton wstępny

Artykuły
Hanna Celoch
     Refleksje na temat edukacji w Bibliotece Politechniki Lubelskiej
Anna Komperda
     "Biblioteka ucząca"
Magdalena Kubista
     Wspomnienia nieodległe. Z doświadczeń Biblioteki Głównej AE w Katowicach
Maciej Droń
     Studia podyplomowe - garść wrażeń absolwenta

Sprawozdania:
Marzena Marcinek
     Informacje i refleksje na temat XX Konferencji IATUL
Jolanta Wróbel
     Za "wielką wodą"

Komunikaty:
Anna Filipowicz
     Warto wiedzieć ...
Maria Śliwińska
     Konferencja DEDICATE
Barbara Makarska-Deszcz
     Ogólnopolska oferta szkoleń w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej

Polemiki:
Helena Dryzek
     W nawiązaniu do oceny konferencji ...
Marzena Marcinek
     Pochwała ciekawości świata
Ewa Zysek
     O potrzebie kształcenia bibliotekarzy na poziomie średnim


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Szymon Matuszewski - Nr 5/1999 (5) wrzesień. - [Wrocław]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. - Czasopismo elektroniczne. - Edukacja bibliotekarzy. - : http://www.ebib.pl/1999/5/index.php. - ISSN 1507-7187