EBIB 2/2001 (20) - T. Zarzębski: Przepisy prawne nr 3
ebib 
Nr 2/2001 (20), Polityka państwa a biblioteki. Prawo
 poprzedni artykuł   

 


Tadeusz Zarzębski

Przepisy prawne nr 3
Finanse
(zob. też: dział B - Czasopisma )

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz. U. nr 113 poz. 1186
Zmiany dotyczą przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. w tej sprawie (Dz. U. nr 121 poz. 591, z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. Dz. U. nr 122 poz. 1333.

Normalizacja

Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o normalizacji. Dz. U. nr 110 poz. 1166
Zmiany dotyczą przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. w tej sprawie (Dz. U. nr 55 poz. 770, z późniejszymi zmianami).
Uwaga: w Aneksie I.* , w adresie wydawniczym poz. 1570 należy dodać: "z 1995 r. nr 95 poz. 471, z 1997 r. nr 121 poz. 770, z 2000 r. nr 43 poz. 489, nr 110 poz. 1166".

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Biblioteka Narodowa

Zarządzenie Nr 4 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Narodowej. Dz. Urz. MKiDzN nr 6 poz. 12
W załączeniu do zarządzenia: tekst statutu.
Uwaga: w Aneksie I. opis tego aktu należy umieścić pod poz. 1712, a przy poz. 1561 adnotację: "1712 (przepisy aktualnie obowiązujące).

Biblioteki jednostek badawczo-rozwojowych

Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. Dz. U. nr 103 poz. 1100
Zmiany dotyczą ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. w tej sprawie (Dz. U. z 1991 r. nr 44 poz. 194, z późniejszymi zmianami).
Uwaga: w Aneksie I., dział "Nowelizacje...", przy poz. 1450 należy umieścić dodatkowy zapis: " z 2000 r. nr 103 poz. 1100".

Biblioteki Szkolne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia. Dz. U. nr 99 poz. 1073
Uwaga: w Aneksie I. opis tego aktu należy umieścić pod poz. 1713, a przy poz. 1527 w uwagach: "1713 (przepisy aktualnie obowiązujące).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. Dz. U. nr 98 poz. 1066
Rozporządzenie stanowi przepisy wykonawcze do art. 6a ust. 12. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. nr 56 poz. 357, z późniejszymi zmianami).
Uwaga: w Aneksie I. opis tego aktu należy zamieścić pod poz. 1714, a przy poz. 1624 uwagę: "1714 (przepisy aktualnie obowiązujące).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Dz. U. nr 122 poz. 1320
Zmiany dotyczą ustawy z dnia 7 września 1991 r. w tej sprawie (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329).
Uwaga: w Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1535 należy dodać: "nr 19 poz. 239, nr 48 poz. 550, nr 104 poz. 1104, nr 120 poz. 1268, nr 122 poz. 1320".

Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela [...]. Dz. U. nr 122 poz. 1323
Zmiana dotyczy przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. nr 56 poz. 357). Uwaga: w Aneksie I., w dziale "Nowelizacje..." w adresie wydawniczym poz. 1351 należy dopisać: " nr 122 poz. 1323"

Biblioteki szkół wyższych

Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych [...] - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej. Dz. U. nr 122 poz. 1314
Uwaga: w Aneksie I. należy dodać w adresie wydawniczym poz.: 1511 - "z 2000 r. nr 120 poz. 1268 (art. 32), nr 122 poz. nr 1314 (art. 1); 1634 - "z 2000 r. nr 120 poz. 1268 (art. 69), nr 122 poz. 1314 (art. 2).

Czasopisma specjalistyczne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%, oraz warunków jej stosowania. Dz. U. nr 121 poz. 1297
1. ust. 2. "Stawkę podatku 0% stosuje się do sprzedaży w kraju i importu czasopism specjalistycznych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia".
Wykaz ten obejmuje opisy 1661 tytułów czasopism.

Informacja naukowa

Uchwała Nr 19/2000 Komitetu Badań Naukowych z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Upowszechniania Nauki i Informacji Naukowej. Dz. Urz. KBN nr 5 poz. 20 .
Do zdań Zespołu należy "2) opiniowanie rozwiązań prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych regulujących: a) obieg informacji naukowej, b) dostęp do zasobów informacji naukowej, c) rozwój infrastruktury informacyjnej, budowanie sieci oraz świadczenie profesjonalnych usług informacyjnych, d) organizację badań naukowych i kształcenia w zakresie wiedzy o informacji, e) kształtowanie społecznej kultury informacyjnej".
Uwaga: w Aneksie I. opis tego aktu należy zamieścić pod poz. 1715.

Informator o stratach wojennych bibliotek polskich

Decyzja Nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dz. Urz. MKiDzN nr 5 poz. 9
Zamówienie obejmuje wydanie 9 informatorów dotyczących strat wojennych w zakresie dóbr kultury, a wśród nich "Informatora o stratach bibliotek na terytoriach polskich, okupowanych w latach 1939 - 1945 (bez ziem wschodnich)".

Kształcenie bibliotekarzy

Zarządzenie Nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek artystycznych, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach artystycznych i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek artystycznych, i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. Dz. Urz. MKiDzN nr 9 poz. 18
"9. Nauczycieli pomaturalnych szkół kształcenia animatorów kultury i bibliotekarzy obowiązuje wymiar 15 godzin tygodniowo zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami"
Uwaga: w Aneksie I. opis tego aktu należy umieścić pod poz. 1716.

Ochrona zabytków

Zarządzenie Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 września 2000 r. w sprawie powołania Rady ds. Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dz. Urz. MKiDzN nr 9 poz. 19
Zarządzenie stanowi przepisy wykonawcze do art. 10 ust. 1. ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. nr 98 poz. 1150). Określono także szczegółowy zakres działania Rady.

  __________________________

* "Aneks I" - skrótowe oznaczenie publikacji: Tadeusz Zarzębski Polskie prawo biblioteczne. Aneks I 1990 - 2000. Warszawa 2000.

Zobacz też dział Prawo w serwisie Elektronicznej BIBlioteki


Pierwotny adres: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/20/prawo-3.html

 Początek stronyPrzepisy prawne nr 3 / Tadeusz Zarzębski// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 2/2001 (20) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/20/prawo3.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187