EBIB 1/2001 (19) - T. Zarzębski: Przepisy prawne nr 2
ebib 
Nr 1/2001 (19), Czasopisma elektroniczne. Prawo
 poprzedni artykuł   

 


Tadeusz Zarzębski

Przepisy prawne nr 2
A. PRZEPISY OGÓLNE

Budynki zabytkowe

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2000 r. w sprawie warunków wykorzystania zabytków nieruchomych na cele użytkowe oraz zasad i trybu przyznawania dotacji z budżetu państwa przeznaczonych dla użytkowników zabytków, prowadzących prace remontowe i konserwatorskie przy tych zabytkach. Dz. U. nr 86 poz. 964

Finanse

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej. Dz. U. nr 66 poz. 794
Zmiany dotyczą przepisów rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1998 r. w tej sprawie (Dz. U. nr 115 poz. 748).

Instytut Adama Mickiewicza

Zarządzenie Nr 2 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 lutego 2000 r. w sprawie utworzenia Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej - Instytutu Adama Mickiewicza. Dz. Urz. MKiDzN nr 2 poz. 3
W załączeniu do zarządzenia: Statut Instytutu, który w 6 ust. 1 stanowi: "Celem działalności Instytutu jest promocja kultury polskiej, polskiego dziedzictwa i języka polskiego".

Społeczenstwo informacyjne

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Mon. Pol. nr 22 poz. 448
Uchwała stanowi szereg zaleceń dla Rządu RP w tej sprawie, m.in. dotyczy także: "planu działań wspomagających wykorzystywanie usług społeczeństwa informacyjnego [...] w zwiększaniu dostępności do dóbr kultury".

Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Dz. U. nr 62 poz. 718
Ustawa stanowi, że "ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe" (art. 2 ust.1); "Akty normatywne ogłasza się niezwłocznie" (art.3). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Biblioteki szkolne i pedagogiczne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Dz. U. nr 70 poz. 825

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2000 r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidacji oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli. Dz. U. nr 85 poz. 956
Przepisy rozporządzenia dopuszczają możliwość połączenia placówki doskonalenia nauczycieli m.in. z publiczną biblioteką pedagogiczną. Traci moc rozporządzenie z dnia 15 lutego 1999 r. w tej sprawie (Dz. U. nr 14 poz. 133 oraz Aneks I.* poz. 1673).
Uwaga: w Aneksie I. opis tego aktu należy zamieścić pod poz. 1706, a przy poz. 1673 adnotację: "Por. PPBK: 1706 (przepisy aktualnie obowiązujące)".

Biblioteki szpitalne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi. Dz. U. nr 91 poz. 1014
Rozporządzenie stanowi przepisy wykonawcze do art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85 poz. 539 i z 1998 r. nr 106 poz. 668) i określa warunki korzystania z bibliotek w zakładach opieki zdrowotnej przez pacjentów i personel zakładu, obowiązki kierownika zakładu w zakresie organizowania obsługi bibliotecznej oraz dopuszcza możliwość organizowania w tych zakładach filii i punktów bibliotecznych biblioteki publicznej.
Uwaga: w Aneksie I. należy zamieścić opis tego aktu pod poz. 1707

Biblioteki urzedów i zakładów samorządu terytorialnego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Dz. U. nr 61 poz. 707
W załączonej do rozporządzenia tabeli V. występują trzy stanowiska bibliotekarskie. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2000 r., równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 1993. r. 111 poz. 493 z późniejszymi zmianami).
Uwaga: w Aneksie I. opis tego aktu należy zamieścić pod poz. 1708, a przy poz. 1509 - adnotację: "Por. PPBK: 1708 (przepisy aktualnie obowiązujące)".

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Dz. U. nr 61 poz. 708
W tabeli stanowisk (zał. Nr 4) wymieniono trzy stanowiska bibliotekarskie. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2000 r., rownocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 1 lipca 1997 r. w tej sprawie (Dz. U. nr 77 poz. 482, z późniejszymi zmianami).
Uwaga: w Aneksie I. opis tego aktu należy zamieścić pod poz. 1709, a przy poz. 1636 - adnotację: "Por. PPBK: 1709 (przepisy aktualnie obowiązujące)".

Główna Biblioteka Komunikacyjna

Zarządzenie Nr 1 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Dz. Urz. MTiGM nr 1 poz. 2 W skład Ośrodka, którego siedzibą jest m. st. Warszawa, wchodzi Główna Biblioteka Komunikacyjna, zaliczana do bibliotek naukowych.
Uwaga: w Aneksie I. opis tego aktu należy umieścić pod poz. 1710.

Nadzór nad bibliotekami

Zarządzenie Nr 1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia 2000 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dz. Urz. MKiDzN nr 1 poz. 1
Do zakresu działania Departamentu Książki i Czytelnictwa m.in. należy: "5) dokonywanie analizy funkcjonowania bibliotek oraz proponowanych kierunków zmian ich przepisów prawnych i finansowych, 6) współpraca ze stowarzyszeniami bibliotekarzy, 7) aktywizacja rozwoju czytelnictwa, [...], 11) obsługa Krajowej Rady Bibliotecznej". Rozporządzenie stanowi przepisy wykonawcze do statutu Ministerstwa.
Uwaga: w Aneksie I. należy umieścić opis tego zarządzenia pod poz 1711, a przy poz. 1696 dopisać w adnotacji "1711".

Prawo autorskie

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. nr 80 poz. 904
W jednolitym tekście tej ustawy do bibliotek i ośrodków inte odnoszą się imiennie przepisy art. 28 i 30.
Uwaga: w Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1588 należy umieścić zapis: "z 2000 r. nr 80 poz. 904 (tekst jednolity)".

  __________________________

* "Aneks I" - skrótowe oznaczenie publikacji: Tadeusz Zarzębski Polskie prawo biblioteczne. Aneks I 1990 - 2000. Warszawa 2000.


Pierwotny adres: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/19/prawo-2.html

 Początek stronyPrzepisy prawne nr 2 / Tadeusz Zarzębski// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 1/2001 (19) styczeń. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/19/prawo2.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187