EBIB 9/2000 (18) - T. Zarzębski: Przepisy prawne nr 1
ebib 
Nr 9/2000 (18), Bibliotekarz dziedzinowy. Prawo
 poprzedni artykuł   

 


Tadeusz Zarzębski

Przepisy prawne nr 1
A. PRZEPISY OGÓLNE

Badania statystyczne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000. Dz. U. nr 53 poz. 641
Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 1999 r. w tej sprawie (Dz. U. nr 77 poz. 863) dotyczy zmiany terminów badań statystycznych.

Jednostki badawczo-rozwojowe

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych. Dz. U. nr 53 poz. 640
Zmiana dotyczy rozporządzenia z dnia 21 marca 1995 r. (Dz.U. nr 37 poz. 180).

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Biblioteki publiczne

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. Dz. U. nr 49 poz. 574
Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 1999 r. (Dz. U. 45 poz. 446) dotyczy zmiany tytułu tego aktu, który brzmi teraz: "w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury".
Uwaga: w Aneksie I*, w adresie wydawniczym poz. 1681 należy umieścić zapis: "z 2000 r. nr 49 poz. 574 (zmiana tytułu rozp.)".

Biblioteki szkolne

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie wykazu podręczników szkolnych i książek pomocniczych dopuszczonych lub zalecanych do użytku szkolnego. Mon. Pol. nr 18 poz. 395
Załączone wykazy obejmują opisy 1090 książek.
Uwaga: w Aneksie I. opis tego obwieszczenia należy zamieścić pod poz. 1705.

Nadzór nad bibliotekami

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dz. U. nr 56 poz. 667
Zmiany dotyczą załącznika do rozporządzenia pt. "Wykaz organów i jednostek organizacyjnych podlegających lub nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego", w którym wymieniono m. in.: Bibliotekę Narodową, Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie, Państwowy Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie oraz Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w: Ciechanowie, Krośnie, 0polu i we Wrocławiu.
Uwaga: w Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1691 należy dopisać: "nr 56 poz. 667".

Narodowy zasób archiwalny

Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dz. U. nr 48 poz. 546
Zmiana dotyczy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. nr 38 poz. 173, z późniejszymi zmianami).
Uwaga: w Aneksie I., w dziale: "Nowelizacje", należy umieścić opis tego aktu pod poz. 1383.

Szkolnictwo bibliotekarskie

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. Dz. U. nr 52 poz. 625
Dotyczy także pomaturalnego szkolnictwa bibliotekarskiego (zob. zał. 21 i 22 tabl. 50-54) na studiach stacjonarnych (także w zakresie biblioterapii) oraz zaocznych. Traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 24 listopada 1998 r. w tej sprawie (Dz. U. z 1999 r. nr 2 poz. 8).
Uwaga: w Aneksie I. należy zamieścić opis tego rozporządzenia pod poz. 1704, a przy poz. 1666 umieścić w przypisie zapis: "1704 (przepisy aktualnie obowiązujące)".

 

  __________________________

* "Aneks I" - skrótowe oznaczenie publikacji: Tadeusz Zarzębski Polskie prawo biblioteczne. Aneks I 1990 - 2000. Warszawa 2000.


Pierwotny adres: www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib18/prawo.html
Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e018-16.html

 Początek stronyPrzepisy prawne nr 1 / Tadeusz Zarzębski// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 9/2000 (18) grudzień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/18/prawo1.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187