EBIB 9/2000 (18) - J. Jackowicz-Korczyński, H. Kowalczyk-Wilk: Biblioteka szkolna centrum informacji multimedialnej i interenetowej
ebib 
Nr 9/2000 (18), Bibliotekarz dziedzinowy. Komunikat
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Jan Jackowicz-Korczyński
Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Gdańsk, koordynator tematu bibliotek w programie "Interkl@sa"

Halina Kowalczyk-Wilk
Departament Kształcenia i Wychowania MEN

Biblioteka szkolna centrum informacji multimedialnej i interenetowej
W dniach 6 i 7 listopada br. w Wólce Milanowskiej odbyła się ogólnopolska konferencja nauczycieli-bibliotekarzy na temat: "Współczesne standardy bibliotek szkolnych w zreformowanym systemie edukacji". Uczestniczyli w niej: nauczyciele-bibliotekarze bibliotek szkolnych oraz bibliotek pedagogicznych, wizytatorzy kuratoriów oświaty i doradcy metodyczni zajmujący się problematyką bibliotek - z 16 województw, a także przedstawiciele uczelni wyższych i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Konferencję zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.[1]

Mottem konferencji były słowa:

Niezwykle ważnym zadaniem dla samorządów, nadzoru pedagogicznego, dyrektorów szkół, nauczycieli jest tworzenie nowoczesnych bibliotek szkolnych jako centralnych i najważniejszych pracowni ogólnoprzedmiotowych w szkole. Biblioteki szkolne są integralną częścią szkół, a tym samym realizują zadania zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a zwłaszcza pomagają w nabywaniu przez uczniów umiejętności "poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, a także rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań."

Pierwszy dzień konferencji miał charakter informacyjny.

 • o roli bibliotek w reformie edukacyjnej mówił dyrektor Departamentu Kształcenia i Wychowania -Edward Janiszewski. W epoce społeczeństwa informacyjnego każda biblioteka, bez względu na to czy jest to biblioteka szkolna, pedagogiczna czy też publiczna, winna stanowić centrum informacyjne. W jej zbiorach muszą znaleźć się źródła informacji we wszystkich dostępnych postaciach. Pozwoli to spełnić oczekiwania użytkowników bibliotek. Wiele z istniejących bibliotek szkolnych oraz pedagogicznych wymaga unowocześnienia zarówno w zakresie zbiorów bibliotecznych jak i wyposażenia samych bibliotek. Przekształcanie tradycyjnej biblioteki w nowoczesne centrum zależy miedzy innymi od niemałych nakładów finansowych oraz od aktywności i zaangażowania samych nauczycieli-bibliotekarzy;
 • o książce i innych formach przekazu treści w środowisku edukacyjnym epoki multimediów - mówił prof. dr hab. Marcin Drzewiecki (UW). Mottem epoki jest hasło "Jeden obraz mówi więcej niż 1000 słów". Mimo to, komunikacja poprzez obraz nie zastąpi komunikacji werbalnej. Integracja multimediów może ułatwić symulację procesów komunikacji międzyludzkiej, w istotny sposób ją wspomagać. Edukacja pozostanie mocno związana z tekstem, książką, drukiem. Rewolucja multimedialna wzbogaciła naszą szkołę, dydaktykę o nowe narzędzia komunikacji międzyludzkiej. Sytuacja swobodnej nawigacji po różnego typu źródłach nie jest jeszcze rzeczywistością polskiej szkoły. Ten fakt powinien obligować do szybkich zmian.

Uczestnicy konferencji prezentowali doświadczenia i osiągnięcia zawodowe:

 • Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich przedstawiło rezultaty swojej ośmioletniej pracy na rzecz tworzenia właściwych warunków funkcjonowania bibliotek szkolnych i integracji środowiska nauczycieli bibliotekarzy;
 • Przedstawiciele Krajowej Rady Bibliotecznej - reprezentanci bibliotek szkolnych i pedagogicznych przekazali informacje na temat działalności powyższego gremium oraz postulaty dotyczące ścisłej współpracy obu typów bibliotek oraz modelu ich działalności;
 • Jan Jackowicz-Korczyński, koordynator tematu bibliotek w programie Interkl@sa, przedstawił program "Interkl@sa", zrealizowane przez program zadania: "Pracownia Internetowa w każdej gminie", "Pracownia Internetowa w każdym gimnazjum" oraz zadania do zrealizowania podczas kolejnych lat, a wśród nich unowocześnienie bibliotek, które powinny stać się nowoczesnymi centrami informacji multimedialnej i internetowej;
 • Nauczyciele bibliotekarze: mgr Bożena Szyszkowska-Sienkiewicz z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego z Lublina oraz mgr Zofia Krasińska z Zespołu Szkół Sportowych z Warszawy-Wilanów zaprezentowały w pokazach medialnych swoje nowoczesne, w pełni skomputeryzowane biblioteki szkolne - centra informacyjne.

W drugim dniu konferencji przeprowadzono warsztaty metodyczne w 4 zespołach tematycznych:

 • Rola biblioteki szkolnej w społeczeństwie informacyjnym /Biblioteka szkolna i pedagogiczna w programie "Interkl@sa"; Integracja bibliotek - formy współpracy; Nowa roli biblioteki w społeczeństwie informacyjnym. Odpowiedni czas na zmiany w perspektywie programu e-Europe, pilotaż sieci bibliotek w gminie wiejskiej Pruszcz Gdański .
  • wykład: Jan Jackowicz-Korczyński, koordynator tematu bibliotek w programie Interkl@sa;
  • prowadzące warsztaty: mgr Grażyna Gajewska doradca metodyczny - Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia, mgr Anna Targosz nauczyciel bibliotekarz - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach;

 • Współczesne standardy dla bibliotek szkolnych /Standardy europejskie - Manifest bibliotek szkolnych; Projekt organizacji współczesnej biblioteki szkolnej/
  • wykład: dr Bogumiła Staniów - Uniwersytet Wrocławski;
  • prowadząca warsztaty: mgr Krystyna Stelmaszczyk-Wijaczka - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kielcach;

 • Model kształcenia nauczyciela bibliotekarza /Kształcenie, doskonalenie, umiejętności, szczeble awansu/
  • wykład: dr Anna Tokarska - Uniwersytet Śląski;
  • prowadząca warsztaty: mgr Zofia Radziszewska doradca metodyczny - Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia;

 • Udział bibliotek w realizacji podstawy programowej w dydaktyce i wychowaniu /Programy działalności pedagogicznej/
  • wykład i prowadzenie: mgr Danuta Saniewska doradca metodyczny - Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia.

Każdy z zespołów roboczych wypracował odpowiedni zestaw tez i wniosków, które stanowić będą podstawę materiałów o charakterze OPINII ŚRODOWISKA BIBLIOTEKARSKIEGO dla przedstawienia twórcom reformy. Dyskusja panelowa przeprowadzona przez Profesora Marcina Drzewieckiego (UW) podsumowała wyniki prac poszczególnych zespołów.

Spotkanie robocze.
Na zakończenie konferencji do późnych godzin wieczornych obradował, pod kierunkiem odpowiedzialnej za biblioteki szkolne w MEN Haliny Kowalczyk-Wilk, zespół doradczy bibliotekarzy z udziałem przedstawiciela Programu INTERKL@SA Janem Jackowicz-Korczyńskim. Ustalano harmonogram najpilniejszych zadań na najbliższe miesiące i zgodnie potwierdzono konieczność zintensyfikowania działań w kierunku przekształcania bibliotek szkolnych i pedagogicznych zgodnie z duchem reformy edukacji. Ustalono również płaszczyzny współdziałania zespołu doradczego przy MEN oraz programu INTERKL@SA. Zwrócono również uwagę na konieczność ścisłej współpracy w zakresie modernizacji bibliotek szkolnych z organami samorządów terenowych. To one są organami prowadzącymi szkoły oraz biblioteki, a obecnie same zainteresowane są ,,wykazaniem się postępami'' w zakresie programu e-Europe w ramach przygotowań do integracji z Unią Europejską.[2]

O bibliotekach szkolnych równocześnie w innym miejscu.
W tych samych dniach (6-8 listopada br.) w Jachrance k. Warszawy odbyła się narada koordynatorów edukacji informatycznej z udziałem przedstawicieli MEN. (http://www.men.waw.pl/aktual/oswiata/narada.htm)[3]. Na konferencji tej koordynatorzy wnioskowali w zakresie wyposażania szkół w sprzęt komputerowy w roku 2001 i latach następnych między innymi przygotowanie i rozpoczęcie realizacji projektu tworzenia centrów informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych w roku 2001.Przypisy

[1] Informacje bieżące znajdują się na stronie domowej MEN w folderze aktualności (/aktual/ ) w chwili ukazania się numeru grudniowego EBIB podane odsyłacze do strony MEN są aktualne. W okresie późniejszym należy ich szukać pod adresem: http://www.men.waw.pl/aktual/oswiata/ar-2000-2/arch-osw.htm

[2] zob. konferencja dla przedstawicieli samorządów: Polskie Gminy w Nowoczesnej Europie (Warszawa, 9 10 2000 r.) (http://interklasa.pl/gminy/)

[3] Jak przypis nr 2.


Pierwotny adres: www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib18/korczynski.html
Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e018-14.html

 Początek stronyBiblioteka szkolna centrum informacji multimedialnej i interenetowej / Jan Jackowicz-Korczyński, Halina Kowalczyk-Wilk// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 9/2000 (18) grudzień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/18/jackowicz_kowalczyk.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187