STATUT STOWARZYSZENIA EBIB

STATUT STOWARZYSZENIA
EBIB

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie EBIB, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać skrótu EBIB.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Sadurki w gminie Nałęczów. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach przewidzianych przepisami prawa.

8. Stowarzyszenie może używać logo i pieczęci z nazwą Stowarzyszenia. Członkowie mają prawo do posiadania legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia.

9.1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, lecz dochód z tej działalności może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych. Ewentualne prowadzenie działalności gospodarczej pozwalać ma jedynie na zebranie środków służących realizacji celów statutowych.

9.2. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może obejmować takie rodzaje działalności, jak:
a) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z);
b) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
c) wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
d) wydawanie wykazów oraz list (PKD 58.12.Z);
e) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
f) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
g) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
h) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
i) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
j) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
k) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
l) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z).

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

10. Celem Stowarzyszenia jest:
a) działalność wydawnicza i dydaktyczna,
b) działanie na rzecz rozwoju wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej,
c) organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów dotyczących bibliotek, bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa,
d) promocja czytelnictwa i działań bibliotek polskich w kraju i za granicą,
e) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz bibliotek oraz bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej,
f) inicjowanie aktywności publicznej – integracja społeczności bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej,
g) opiniowanie w sprawach dotyczących bibliotek oraz bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej,
h) podejmowanie współpracy krajowej i zagranicznej w zakresie działań zgodnych ze statutem Stowarzyszenia,
i) podejmowanie działań na rzecz budowy otwartego społeczeństwa informacyjnego,
j) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.

11. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) tworzenie i prowadzenie portali specjalistycznych kierowanych do bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej,
b) dostarczanie w ramach portali specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania bibliotek i ośrodków informacji,
c) wydawanie czasopism prezentujących najnowsze badania naukowe i opinie środowiskowe z zakresu  bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa,
d) prowadzenie działalności gospodarczej,
e) prowadzenie szkoleń, organizowanie kursów mających na celu ustawiczne kształcenie bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej,
f) organizowanie konferencji,
g) uczestnictwo w programach krajowych i zagranicznych na rzecz bibliotek i informacji naukowej,
h) udział w konsultacjach społecznych, opiniowaniu programów na rzecz bibliotek;
i) udział w konsultacjach społecznych, opiniowaniu programów mających wpływ na działanie instytucji kultury i edukacji,
j) obejmowanie medialnym patronatem konferencji, szkoleń, konkursów dla bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej,
k) dostarczenie bibliotekarzom i specjalistom informacji naukowej nowoczesnej platformy wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

12. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

13. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

14. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię jednego członka Stowarzyszenia.

15. Punkt 14 b) nie dotyczy członków założycieli Stowarzyszenia.

16. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

17. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

18. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

19. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

20. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

21. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

22. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.

23. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

24. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

25. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

26. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
· z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
· z powodu niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż pół roku,
· z powodu niepłacenia składek za okres roku,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

27. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia na piśmie wskazanej uchwały zainteresowanemu. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

28. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

29. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów,

30. Głosowanie może odbywać się on-line,

31. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

32. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

33. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

34. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na siedem dni przed terminem zebrania.

35. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

36. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

37. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

38. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

39. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym prezesa oraz wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.

40. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

41. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.

42. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

43. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

44. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

45. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

46. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów, sponsoringu,
c) prowadzenia działalności gospodarczej,
d) dotacji,
e) ofiarności publicznej.

47. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

48. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

49. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

50. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

51. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

52. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

53. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy prawo o        stowarzyszeniach.

Dodaj komentarz