ebib 
Nr 6/2010 (115), Nowy wymiar zabezpieczania zasobów. Komunikat
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Mariusz Polarczyk
Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nowa inwestycja Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
W dniu 21 września 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu: „Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA”, pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentowanym przez Grzegorza Żbikowskiego, Dyrektora Departamentu Systemów Informatycznych, a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu reprezentowanym przez prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, oraz Barbarę Gierszewską-Szrajber, Kwestora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Realizację projektu przewidziano na okres 01.01.2009–31.12.2013 r., a jego całkowity koszt wyniesie 4 852 298 zł.

Celem projektu jest zastosowanie zaawansowanych aplikacji w celu stworzenia szybkiej informacji elektronicznej o zasobach i wynikach badań naukowych oraz umożliwienie dostępu do niej środowisku naukowemu i przedsiębiorstwom w Polsce. Rolę tę spełniać ma dziedzinowa bibliograficzna baza danych AGRO, tworzona od 1993 r. przez zespół autorski pracowników Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zakres tematyczny bazy AGRO obejmuje nauki przyrodnicze i rolnicze oraz dziedziny pokrewne. W szczególności są to: rolnictwo, leśnictwo, technologia żywności, nauka o żywieniu, dietetyka, choroby człowieka, roślin i zwierząt, hodowla zwierząt, technika rolnicza, melioracje, ogrodnictwo, technologia drewna, ergonomia, ochrona środowiska, ekologia, zootechnika, weterynaria, ekonomika rolnictwa, biotechnologia, biochemia, mikrobiologia, agroturystyka, przemysł drzewny, przemysł spożywczy, przemysł skórzany, przemysł chłodniczy, przemysł fermentacyjny, przetwórstwo owoców i warzyw, przemysł piekarski i cukierniczy, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, integracja europejska wraz z ustawodawstwem unijnym, zarządzanie jakością, systemy jakości, organizacja przedsiębiorstwa, zarządzanie organizacją, bezpieczeństwo żywnościowe, gospodarka żywnościowa, przemysł mięsny itp.

Baza AGRO zawiera opisy bibliograficzne (rekordy bazy) publikacji umieszczonych w polskich czasopismach wydawanych w języku polskim i angielskim lub innych językach obcych ze streszczeniami w języku polskim lub angielskim. Rejestruje publikacje z 899 tytułów czasopism naukowych, popularnonaukowych i fachowych. Do tworzenia i zapewnienia funkcjonalności bazy AGRO stosuje się język informacyjno-wyszukiwawczy o wyspecjalizowanych funkcjach, umożliwiający odtwarzanie treści i wyszukiwanie dokumentów zgodnych z zapytaniem użytkownika. Słownictwo języka informacyjno-wyszukiwawczego tworzą słowa kluczowe, oparte na języku naturalnym. Słowniki słów kluczowych (polski i angielski) są uporządkowane alfabetycznie, nie zawierają synonimów, są słownikami kontrolowanymi i przyjaznymi dla użytkowników.

Obecnie rekordy bazy AGRO nie zawierają abstraktów i bibliografii załącznikowej. Nawiązana w styczniu 2007 r. współpraca z ICM w Warszawie umożliwia rozpowszechnianie bazy w Bibliotece Wirtualnej Nauki na platformie YADDA, a realizacja projektu przyczyni się do przekształcenia bazy AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową. Od grudnia 2008 r. baza AGRO jest nieodpłatnie udostępniana w Internecie wszystkim zainteresowanym osobom. Baza AGRO, jako narzędzie w postaci cyfrowej rejestrujące zawartość polskich czasopism, dzięki zastosowaniu najnowszych technologii informatycznych przyczyni się do wzrostu znaczenia nauki w rozwoju gospodarczym, konkurencyjności polskiej nauki, a także do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw. System udostępniania informacji zawartych w bazie tworzy elektroniczną usługę publiczną na rzecz obywateli i przedsiębiorców. Zapewni rozwój polskich zasobów cyfrowych w Internecie, które to zasoby są istotne i znaczące dla polskiej gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt zakłada rozbudowę i uatrakcyjnienie bazy AGRO, do rekordów istniejących i na bieżąco uzupełnianych będą dodane streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim oraz bibliografia załącznikowa poprzez skanowanie z wykorzystaniem oprogramowania OCR. Planuje się także tłumaczenie słów kluczowych z języka angielskiego na język polski w rekordach angielskich bazy AGRO. Pod względem ilościowym do roku 2013 przewiduje się wzrost zindeksowanych artykułów z czasopism do 478 200 rekordów. Planowane na rok 2010 wprowadzenie linków do pełnych tekstów w ilości ok. 15% wszystkich indeksowanych tytułów podniesie znacznie wartość użytkową bazy.

Umieszczenie bazy w Bibliotece Wirtualnej Nauki pozwoli na zwielokrotnienie możliwości wyszukiwawczych dla użytkowników poszukujących literatury na interesujący temat. Platforma YADDA w ICM w Warszawie umożliwi przeglądanie zawartości bazy od strony tytułów artykułów, nazwisk autorów artykułów oraz słów kluczowych. W 2010 r. umieszczone zostaną w interfejsie bazy-słowniki słów kluczowych w języku polskim i angielskim. Należy zaznaczyć, że przy wyszukiwaniu można łączyć słowa kluczowe polskie i angielskie w celu zawężenia poszukiwania. Możliwe jest przeszukiwanie bazy według tytułów czasopism i uzyskanie informacji o zindeksowanych rocznikach, tomach i zeszytach danego tytułu.

Realizacja projektu polegającego na rozbudowie bazy AGRO pod względem jakościowym i ilościowym przyczyni się do wzrostu liczby użytkowników z różnych obszarów życia naukowego czy społecznego, do wzrostu poziomu kształcenia studentów, kadry naukowej i pracowników organizacji gospodarczych. Przewidywany czas projektu wynosi cztery lata: 2009–2013. Baza AGRO będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych do końca 2018 r. Jej działanie zapewni środowisku naukowemu w Polsce stały i bezpieczny dostęp do danych zaawansowanej infrastruktury informatycznej, przez co umożliwi nowoczesnym jednostkom naukowym prowadzenie zaawansowanych aplikacji i stanie się istotnym warunkiem działalności badawczej na poziomie odpowiadającym normom światowym i europejskim. Rozwój infrastruktury informatycznej i informacyjnej nauki oraz zasobów cyfrowych Polski jest istotnym elementem procesu budowania społeczeństwa informacyjnego.

 Początek stronyNowa inwestycja Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu / Mariusz Polarczyk// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 6/2010 (115) sierpień/wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/115/a.php?polarczyk. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187