ebib 
Nr 2/2010 (111), Biblioteki narodowe. Artykuł
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Grażyna Jaroszewicz
Biblioteka Narodowa

Wskaźniki funkcjonalności bibliotek narodowych


(ISO/TR 28228:2009 Information and documentation – Performance indicators for national libraries)

Biblioteki narodowe, jako instytucje pełniące specyficzne funkcje w swoich państwach, wymagają także specyficznych narzędzi służących ocenie ich działalności. Opracowane przez ISO, po raz pierwszy w 1998 r.[1], wskaźniki funkcjonalności bibliotek, choć z założenia uniwersalne, uwzględniające różne typy bibliotek, nie objęły wszystkich aspektów ich działalności, w tym części zagadnień dotyczących misji i zadań bibliotek narodowych. Stąd pojawiła się potrzeba stworzenia wskaźników, które odpowiadałyby specyfice książnic narodowych. Prace nad nimi prowadzono w różnych grupach – między innymi w Sekcji Bibliotek Narodowych IFLA oraz w ramach Konferencji Narodowych Bibliotek Europejskich (Conference of European National Libraries). W 2008 r. ukazało się drugie wydanie normy ISO 11620:2008 Information and documentaion – Library performance indicators. W następnym roku opublikowano Raport Techniczny ISO/TR 28118:2009 Information and documentation – Performance indicators for national library, wykorzystując w nim część wskaźników z ISO 11620:2008 oraz dodając nowe, testowane lub stosowane w bibliotekach narodowych. Powstał w ten sposób zestaw narzędzi do oceny funkcjonowania książnic narodowych. Aspekty działalności, na które zwrócono szczególną uwagę w raporcie jako na charakterystyczne dla bibliotek narodowych, dotyczą stopnia kompletności gromadzenia krajowej produkcji wydawniczej (w formie drukowanej i elektronicznej), szybkości opracowania i kompletności bibliografii narodowej, ochrony narodowego dziedzictwa piśmienniczego i współpracy międzynarodowej. Jednocześnie zwrócono uwagę na możliwe problemy związane ze stosowaniem wskaźników w bibliotekach narodowych, które czasami pełnią również inne funkcje (np. bibliotek uniwersyteckich, parlamentarnych), nie mają określonej grupy użytkowników, ich misje i zadania różnią się w poszczególnych krajach, a niekiedy dzielą status biblioteki narodowej z innymi instytucjami w państwie.

Omawiany Raport Techniczny ISO składa się z czterech zasadniczych części: Wprowadzenia, zawierającego między innymi definicje 56 terminów, oraz trzech załączników: A – Opis wskaźników funkcjonalności, B – Misja i podstawowe cele bibliotek narodowych i C – Gromadzenie narodowych zasobów Internetu (Collecting the national part of the Internet).

W załączniku A opisano 30 wskaźników funkcjonalności bibliotek narodowych[2]:

A.1 Tworzenie narodowej kolekcji
(the national)
A.1.1 Procent publikacji krajowych pozyskanych przez bibliotekę narodową
(Percentage of National Publications Acquired by the National Library)
A.1.2 Procent poszukiwanych tytułów wydawnictw krajowych w zbiorach
(Percentage of Required National Imprint Titles in the Collection)
A.2 Udostępnianie usług: Katalogowanie (Making the services accessible: Cataloguing) A.2.1 Procent nowych pozycji w bibliografii narodowej
(Percentage of New Entries in the National Bibliography)
A.2.2 Procent rzadkich dokumentów (cymeliów) dostępnych przez katalog internetowy
(Percentage of Rare Materials Accessible via Web Catalogues)
A.3 Udostępnianie usług: Szybki i łatwy dostęp
(Making the services accessible: Quick and easy access)
A.3.1 Mediana czasu opracowania dokumentu
(Median Time of Document Processing)
A.3.2 Dokładność umieszczenia na półkach
(Shelving Accuracy)
A.3.3 Mediana czasu wyszukania dokumentu w zbiorach o zamkniętym dostępie
(Median Time of Document Retrieval from Closed Stacks)
A.3.4 Szybkość wypożyczenia międzybibliotecznego
(Speed of Interlibrary Lending)
A.3.5 Dostęp bezpośredni ze strony głównej (witryny WWW)
(Direct Access from the Homepage)
A.4 Udostępnianie usług: Użytkowanie
(Making the services accessible: Usage)
A.4.1 Stopień wykorzystania zagranicznych publikacji nabytych w ciągu ostatnich 3 lat
(Usage of Foreign Publications Acquired during the Last 3 Years)
A.4.2 Koszt pobrania dokumentu elektronicznego w przeliczeniu na zasób elektroniczny
(Cost per Download per Electronic Resource)
A.4.3 Stopień wykorzystania miejsc
(Public Seating Occupancy Rate)
A.4.4 Liczba uczestników w przeliczeniu na wydarzenie kulturalne
(Number of Attendances per Cultural Event)
A.4.5 Satysfakcja użytkowników
(User Satisfaction)
A.5 Udostępnianie usług: Digitalizacja
(Making the services accessible: Digitization)
A.5.1 Liczba zdigitalizowanych dokumentów w przeliczeniu na 1000 dokumentów w zbiorach
(Number of Documents Digitized per 1 000 Documents in the Collection)
A.5.2 Procent zdigitalizowanych dokumentów w przeliczeniu na liczbę dokumentów w zbiorach specjalnych
(Percentage of Documents Digitized per Special Collection)
A.5.3 Liczba ściągniętych jednostek treści w przeliczeniu na zdigitalizowany dokument
(Number of Content Units Downloaded per Document Digitized)
A.6 Usługi informacyjne
(Offering reference services)
A.6.1 Stopień udzielania poprawnych odpowiedzi
(Correct Answer Fill Rate)
A.6.2 Szybkość realizacji usług informacyjnych
(Speed of Reference Transactions)
A.7 Tworzenie podstaw rozwoju
(Building potentials for development)
A.7.1 Procent personelu biblioteki zajmującego się udostępnianiem usług elektronicznych
(Percentage of Library Staff Providing Electronic Services)
A.7.2 Udział w formalnych szkoleniach wyrażony za pomocą liczby godzin w przeliczeniu na jednego pracownika
(Number of Attendance Hours at Formal Training Lessons per Staff Member)
A.7.3 Procent środków finansowych biblioteki pochodzących ze specjalnych grantów lub stanowiących dochody własne
(Percentage of Library Means Received by Special Grant or Income Generated)
A.7.4 Procent personelu biblioteki zaangażowanego we współpracę oraz projekty o zasięgu krajowym i międzynarodowym
(Percentage of Staff in National and International Cooperation and Project)
A.8 Przechowywanie zbiorów
(Preserving the collection)
A.8.1 Procent zbiorów w stabilnym stanie
(Percentage of the Collection in Stable Condition)
A.8.2 Procent dokumentów poddanych zabiegom konserwatorskim/restauratorskim spośród wszystkich dokumentów, które takich zabiegów wymagają
(Percentage of All Materials Needing Conservation/Restoration Treatment that Received Such Treatment)
A.8.3 Procent powierzchni, na której utrzymuje się właściwe środowisko
(Percentage of Storage Space which Has an Appropriate Environment)
A.9 Efektywne zarządzanie
(Managing efficiently)
A.9.1 Koszty osobowe skatalogowania tytułu
(Staff Costs per Title Catalogued)
A.9.2 Koszty osobowe wypożyczenia
(Staff Costs per Loan)
A.9.3 Wydajność pracowników zajmujących się opracowaniem dokumentów
(Employee Productivity in Media Processing)
A.9.4 Wydajność pracowników zajmujących się wypożyczeniami i dostarczaniem dokumentów
(Employee Productivity in Lending and Delivery Services)

Wskaźniki funkcjonalności mają służyć przede wszystkim jako narzędzie do samooceny bibliotek. Ich pomiary powinny być dokonywane regularnie, a wyniki porównywane np. rok do roku. Porównania między bibliotekami muszą być przeprowadzane „ostrożnie”, z uwzględnieniem specyfiki każdej biblioteki. Należy również pamiętać o tym, że nie jest możliwe osiągnięcie w tym samym czasie optymalnych wartości wszystkich wskaźników, np. wskaźnik satysfakcji użytkowników może być wysoki, przy jednoczesnych dużych kosztach płacowych.

Załącznik B raportu został poświęcony misji i głównym celom bibliotek narodowych. Najważniejsze zadania biblioteki narodowej przedstawiono w odniesieniu do zbiorów, dostępu, marketingu, współpracy i zarządzania.

W załączniku C Gromadzenie narodowych zasobów Internetu poruszono zagadnienia związane z metodami (przede wszystkim harvestowaniem) i jakością działań zmierzających do archiwizacji dokumentów sieciowych w bibliotekach narodowych. W wielu krajach trwają prace dotyczące ram prawnych, strategii oraz narzędzi, które mają ułatwiać archiwizację zasobów Internetu. Problemy stwarza już samo określenie zasięgu i „granic” egzemplarza obowiązkowego zasobów internetowych, wybór kryteriów etc. Decyzje bibliotek w tym zakresie muszą mieć charakter strategiczny. Za najważniejszy wskaźnik odnoszący się do egzemplarza obowiązkowego uznano kompletność, którą w przypadku stron WWW należy określać za pomocą badania zakresu (coverage), głębokości (depth) i częstotliwości gromadzenia (frequency). Autorzy raportu zaznaczają, że biblioteki archiwizujące zasoby sieciowe potrzebują nowych wskaźników funkcjonalności. Obecnie najczęściej stosowanymi miarami jest wielkość zbioru, wyrażona za pomocą gigabajtów lub terabajtów i liczba plików, jednostek lub dokumentów, określona za pomocą liczby adresów URL. W następnym wydaniu raport prawdopodobnie zostanie uzupełniony o wskaźniki odnoszące się do tego stosunkowo nowego i trudnego aspektu funkcjonowania bibliotek narodowych.

Ciekawą częścią raportu są przykłady podawane przy opisie poszczególnych wskaźników. Autorzy dokumentu przytaczają rezultaty badań prowadzonych w bibliotekach narodowych: Holandii, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Szwecji, Finlandii, Danii, a także w bibliotekach uniwersyteckich (w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii), w niemieckich bibliotekach regionalnych i innych. W przedstawionych badaniach nie zawsze wykorzystywano metody podane w raporcie. Zawarte w dokumencie przykłady mają przybliżyć skalę możliwych wartości wskaźników i pomóc bibliotekom w interpretacji ich własnych badań. Twórcy raportu wyrazili nadzieję, że opracowany przez nich dokument zachęci również do dokonywania porównań między bibliotekami – jest to jednak cel drugorzędny i trudny do realizacji. Porównania wartości badanych wskaźników funkcjonalności muszą uwzględniać różnice między bibliotekami – w zakresie misji, celów, zadań, zasobów, grup użytkowników, struktury itp. Na wyniki i porównania z pewnością trzeba będzie jeszcze poczekać – w kwietniu 2010 minie dopiero rok od publikacji raportu.

Przypisy

[1] 11620:1998 Information and documentation – Library performance indicators; ISO 11620:1998/Amd 1:1998 Additional performance indicators for libraries; ISO/TR 20983:2003 Information and documentation __ Performance indicators for electronic library service; ISO 11620:2008 Information and documentation – Library performance indicators.

[2] Są to propozycje tłumaczenia nazw wskaźników; w przyszłości, gdyby dokument był tłumaczony w całości, mogą one ulec zmianie; w tłumaczeniu wykorzystano: PN- ISO 11620:2006 Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek; PN-ISO 5127: 2005 Informacja i dokumentacja – Terminologia; Głowacka, E., Derfert-Wolf, L. Wskaźniki funkcjonalności elektronicznych usług bibliotecznych według Raportu Technicznego ISO/TR 20983. „Przegląd Biblioteczny” 2006, z. 4, s. 445-460 oraz prezentację przygotowaną przez B. Capik, P. Czyżewicz, G. Jaroszewicz, M. Krynicką Wskaźniki funkcjonalności bibliotek narodowych przedstawioną na zebraniu Instytutu Bibliograficznego w Bibliotece Narodowej w 2009 r.

 Początek stronyWskaźniki funkcjonalności bibliotek narodowych / Grażyna Jaroszewicz// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 2/2010 (111) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/111/a.php?jaroszewicz. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187