ebib 
Nr 7/2009 (107), Digitalizacja w Polsce i Europie. Felieton
  następny artykuł   

 


Iwona Sójkowska
Barbara Szczepańska
EBIB

Felieton wstępny
Digitalizacja zbiorów bibliotecznych, archiwaliów i dzieł sztuki stała się rzeczywistością. Zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju obserwujemy dynamiczny charakter prac zmierzających w kierunku tworzenia i rozwoju cyfrowych bibliotek i repozytoriów. Kiedy w nowym tysiącleciu stawiane były pierwsze kroki w działalności przetwarzania druku na postać cyfrową, niewiele wiadomo było o ewentualnych problemach związanych z tworzeniem bibliotek cyfrowych. Czas uświadomił nam, że problemy są, często tworzą trudne do pokonania bariery. W większości dotyczą one aspektów prawnych, technologicznych, organizacyjnych i oczywiście finansowych. Zatem wydaje się, że tematyka jesiennego „Biuletynu EBIB” jest w pełni uzasadniona.

Niniejszy numer otwiera artykuł J. Brauna, dyrektora Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego felietonowy charakter tekstu wprowadza nas w digitalne klimaty. Autor definiuje pojęcie i przytacza dokumenty ważne w tego typu działalności (Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020, Kartę o zachowaniu dziedzictwa cyfrowego UNESCO, Konkluzje Rady UE w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych).

Praca bibliotek oraz centrów digitalizacji przynosi efekty, na co zwraca uwagę M. Rożniakowska. Przedstawiając przegląd inicjatyw digitalnych, przyrost bibliotek cyfrowych w Polsce, autorka jednocześnie zwraca uwagę na wymagania kompetencyjne kadry tworzącej biblioteki cyfrowe.

O agregatorze scalającym rozproszone zasoby cyfrowe można dowiedzieć się czytając artykuł H. Hollendra, który temat ujmuje z punktu widzenia użytkownika. Kolejne artykuły stanowią przegląd europejskich projektów oraz egipskiego podejścia do cyfryzacji dóbr kultury.

W dziale Badania, teorie, wizje polecamy artykuł J. Liedes i H. Wager, który przybliża kwestię rozwiązania problemu praw autorskich w krajach skandynawskich. Problematykę prawną poruszono także na tegorocznej konferencji IFLA, podczas której mówiono m.in. o Narodowej Bibliotece Cyfrowej w Norwegii. Skandynawia próbuje uporać się z problemami prawnymi prawdopodobnie z lepszym skutkiem, aniżeli ma to miejsce w innych regionach Europy.

Problem przyszłości bibliotek akademickich, szczególnie w świetle wirtualizacji tych instytucji, omawiają P. Senney, L. Ross i C. Mills, definiując podstawowe aspekty funkcjonowania uczelnianych ośrodków wiedzy.

Temat digitalizacji podjęty został także w trzech kolejnych komunikatach. Zatem można zaryzykować stwierdzenie, w nawiązaniu do barw jesiennej aury towarzyszącej niniejszemu numerowi „Biuletynu EBIB”, że digitalizacja może chronić naszą przyrodę. Dzięki tej działalności możliwe jest zaniechanie, bądź przynajmniej ograniczenie, drukowania kolejnych wydań, szczególnie literatury beletrystycznej, co sprawi, że widok jesiennego lasu będziemy nadal podziwiać na żywo, a nie tylko w formie obrazów.

Cennym uzupełnieniem numeru jest sprawozdanie S. Kubowa z 11. Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych nt. społecznego i pedagogicznego kontekstu funkcjonowania bibliotek akademickich.

O masowej digitalizacji XVI-wiecznych dzieł w Bawarskiej Bibliotece Państwowej pisze pracownik firmy DDP Grzegorz Janczewski. Firma DDP jest sponsorem numeru.

Komunikat zamykający bieżący numer autorstwa R. Rzepeckiej-Stenki przedstawia formy aktywizacji seniorów realizowane w gdyńskiej bibliotece. Takich inicjatyw wciąż nam brakuje i choć cyfryzacja zbiorów dla tej grupy społeczeństwa jest tematem dość obcym, to od czegoś trzeba zacząć. Aktywne korzystanie z biblioteki i traktowanie książnicy jako miejsca spędzania wolnego czasu, w konsekwencji może przybliżyć także do umiejętnego korzystania z bogactwa sieci, a tym samym zdigitalizowanych zasobów.

Bez względu na pogodę – słoneczne barwy czy jesienną szarugę – zachęcamy naszych czytelników do zapoznania się z treścią październikowego „Biuletynu EBIB”.Iwona Sójkowska
Barbara Szczepańska

 Początek stronyFelieton wstępny / Iwona Sójkowska, Barbara Szczepańska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 7/2009 (107) październik. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/107/a.php?felieton107. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187