ebib 
Nr 6/2009 (106), Informacja i edukacja w bibliotekach pedagogicznych. Sprawozdanie
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Marta Sadowska-Hinc
Grażyna Komorowska
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

PolBiT– Szkolenia użytkowników w bibliotekach akademickich


W dniach 20–21 kwietnia 2009 r. w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej (BG PW) odbyło się kolejne spotkanie grupy bibliotek technicznych PolBiT. Uczestniczyło w nim 30 osób z następujących ośrodków: Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Krakowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Zielonogórski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szkoła Główna Handlowa.

Przedstawiono kilka prezentacji przygotowanych przez Ośrodek Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Pierwszą z nich poprowadziła Anna Tonakiewicz (kierowniczka OIN BG PW), omawiając zadania realizowane w ośrodku, ze wskazaniem na działalność dokumentacyjną (nowe założenia w bazie Biblio), informacyjną i promocyjną (strona internetowa BG PW, współpraca z komisjami senackimi, Biurem ds. Studiów, Samorządem Studenckim, Radą Doktorantów). Scharakteryzowała także działalność dydaktyczną OIN.

W drugiej części spotkania A. Tonakiewicz przedstawiła ofertę szkoleniową BG PW – przysposobienie biblioteczne dla I roku, szkolenia dziedzinowe dla dyplomantów i doktorantów, a także dla pracowników PW, w tym bibliotekarzy. Są to propozycje skierowane do różnych grup użytkowników. Wspomniała również o szkoleniach realizowanych na zamówienie, dotyczących konkretnych baz, jak Knovel i Scopus, czy narzędzi on-line – program RefWorks. W bogatej ofercie BG PW mieszczą się też szkolenia dla studentów studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego, praktyki zawodowe dla bibliotekarzy i studentów bibliotekoznawstwa. A. Tonakiewicz nawiązała do programu obieralnego przedmiotu z zakresu podstaw informacji naukowej, który znajdzie się w toku studiów, w ramach przedmiotów bloku HES (humanistyczne, ekonomiczne, społeczne). Prezentację dopełniła dyskusja na temat programu szkoleń realizowanego w innych bibliotekach oraz wymiana materiałów szkoleniowych. Bibliotekarze z Politechniki Krakowskiej omówili m.in. ofertę obowiązkowych szkoleń dla studentów zaocznych.

Kolejną prezentację przedstawiła Marta Sadowska-Hinc. Omówiła ofertę szkoleniową dla chemików, podała program szkolenia, wykładu i warsztatów dla dyplomantów z Wydziału Chemicznego PW. Zaprezentowała także ulotki dziedzinowe dla chemików oraz przygotowany projekt nowego, wieloetapowego programu szkoleń. Podkreśliła zalety współpracy OIN BG PW z filią BG – Biblioteką Wydziału Chemicznego (BWCh), m.in. dyżury bibliotekarza dziedzinowego z OIN w Czytelni BWCh, możliwość dokształcania się bibliotekarzy i wzajemnych konsultacji oraz wspólnego opracowywania dziedzinowych materiałów informacyjnych.

Pierwszy dzień spotkania zakończono wspólną kolacją w restauracji Tawerna Tabaka, dzięki hojności sponsora, firmy ABE Marketing, a kilka zainteresowanych osób obejrzało program kabaretowy w teatrze Bajka. Drugi dzień spotkania rozpoczęto od wystąpienia przedstawiciela firmy ABE Marketing, Arkadiusza Grzegorskiego, na temat platformy ebrary.

Następnie Grażyna Komorowska przedstawiła ofertę szkoleń podstawowych i dziedzinowych w języku angielskim, zaproponowanych studentom programów Erasmus i Erasmus Mundus, realizowanych na uczelni. Szkolenia te są prowadzone od 2008 r. w porozumieniu z pełnomocnikiem rektora ds. studiów w języku angielskim oraz z wydziałami prowadzącymi studia w języku angielskim. Uczestnicy zapoznali się także z materiałami informacyjnymi dla obcokrajowców. Wystąpienie uzupełniła dyskusja na temat szkoleń prowadzonych dla studentów programów studiów w języku angielskim. Tylko dwie biblioteki zaprezentowały ofertę szkoleń w języku angielskim (Politechnika Warszawska i Politechnika Krakowska).

Ostatnią przygotowaną przez OIN prezentację na temat elektronicznych źródeł informacji przedstawiła Iwona Socik, omawiając szczegółowo etapy tworzenia i aktualizacji Listy tytułów e-źródeł i jej powiązania z tabelą E-bazy oraz narzędziem linkującym Serials Solutions. Zaprezentowała statystykę wykorzystania baz danych oraz podkreśliła wpływ szkoleń na wykorzystanie e-zasobów w Politechnice Warszawskiej.

Wystąpienia pracowników OIN BG BW uzupełniły Barbara Główka (Szkoła Główna Handlowa) i Marzena Marcinek (Politechnika Krakowska), przedstawiając możliwości rozwoju zawodowego bibliotekarzy w ramach programu Erasmus. B. Główka omówiła wyjazd do bibliotek w Londynie i Cardiff, M. Marcinek zaś wyjazd czterech osób do Biblioteki Uniwersyteckiej w Tallinnie. Spotkanie PolBiT zakończyło się ustaleniem wstępnych założeń dalszej współpracy. Uznano za konieczne dzielenie się doświadczeniami w kwestiach:
a. przygotowywania materiałów informacyjnych i dydaktycznych;
b. zamieszczania materiałów na jednym, wspólnym serwerze;
c. stworzenia wspólnej oferty szkoleń dla studentów programu Erasmus z zakresu podstaw informacji naukowej (prezentacje).

Najciekawsze wątki poruszane w dyskusji:

a. bibliotekarz zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. Public Relations (promocja, zwiedzanie bibliotek, materiały informacyjne);
b. Szkoła Letnia dla Bibliotekarzy – organizowana co roku przez inną uczelnię;
c. promocja bibliotek – prezentacja oferty szkoleniowej, warsztatów władzom wydziałów (rady wydziałów, seminaria instytutowe);
d. przygotowanie dziedzinowych materiałów informacyjnych;
e. rozszerzenie oferty szkoleń dla pracowników uczelni;
f. oferta szkoleń dla studentów zaocznych.

Lista uczestników i materiały prezentowane na spotkaniu dostępne są na stronie: http://www.bg.pw.edu.pl/PolBit/ [dostęp 19 sierpnia 2009].

 Początek stronyPolBiT– Szkolenia użytkowników w bibliotekach akademickich / Marta Sadowska-Hinc, Grażyna Komorowska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 6/2009 (106) sierpień/wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/106/a.php?sadowska. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187