ebib 
Nr 8/2008 (99), Mierniki oceny czasopism i naukowców. Prawo
 poprzedni artykuł   

 


Tadeusz Zarzębski

Przepisy prawne nr 28


A. PRZEPISY OGÓLNE

Opieka zdrowotna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Dz.U. Nr 164, poz. 1027.
W załączeniu jednolity tekst Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Ulgowe bilety do muzeów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia.
Dz.U. Nr 160, poz. 994.
„Ulga” przysługuje m.in. osobom: powyżej 65. roku życia, odznaczonym honorową odznaką „Zasłużony działacz kultury”.
Uwaga: W Aneksie I.[1], opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1811 a przy poz. 1646 - następującą adnotację: „uchylone, zob. Dz.U. z 2008 r. Nr 160, poz. 994”.

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Biblioteki jednostek badawczo-rozwojowych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. Dz. U. Nr 159, poz. 993.
W załączeniu jednolity tekst Ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Uwaga:w publikacji: Tadeusz Zarzębski, Polskie prawo biblioteczne 1773-1990, w adresie wydawniczym poz. 1450 należy umieścić adnotację: „Tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r Nr 159, poz. 993”.

Biblioteki pedagogiczne

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz niektórych innych jednostek organizacyjnych. Dz. U. Nr 82, poz. 493.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r., równocześnie traci moc obowiązująca rozporządzenie z dnia 3 lipca 1996 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 375, z późn. zm.), dotyczy także pracowników bibliotek pedagogicznych.
Uwaga: W Aneksie I. opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1805, a przy poz. 1614 – następującą adnotację: „uchylone, zob. Dz. U z 2008 r. Nr 82, poz. 493”.

Biblioteki resortu zdrowia

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia. Dz. U. Nr 82, poz. 496.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, równocześnie traci moc obowiązująca rozporządzenie z dnia 30 lipca 1996 r. (Dz. U. Nr 105, poz. 486, z późn. zm.), dotyczy także dwóch stanowisk bibliotekarskich.
Uwaga: W Aneksie I. opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1807, a przy poz. 1619 – następującą adnotację: „uchylone, zob. Dz. U. z 2008 r. Nr 82, poz. 496”.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dz. U. Nr 113, poz. 723.
Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 8 czerwca 1999 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 543) dotyczy ustalenia nowej „Tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego” i obejmuje również pracowników bibliotek szpitalnych.
Uwaga: W Aneksie I. w adresie wydawniczym poz. 1682 należy umieścić zapis: „z 2008 r. Nr 113, poz. 723”.

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej. Dz. U. Nr 82, poz. 495.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, równocześnie traci moc obowiązująca rozporządzenie z dnia 18 lipca 1996 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 453, z późn. zm.), dotyczy także pracowników GBPiZS i in. – zob. zał. 3 dz. IV i VIII.
Uwaga: W Aneksie I. opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1806, a przy poz. 1615 – następującą adnotację: „uchylone, zob. Dz. U. z 2008 r. Nr 82, poz. 495”.

Nadzór nad bibliotekami

Zarządzenie Nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mon. Pol. Nr 67, poz. 597.
W zał. – Statut Ministerstwa (struktura organizacyjna). Traci moc zarządzenie Nr 154 z dnia 6 października 2006 r. (M.P. Nr 68, poz. 698).

Zarządzenie Nr 31 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 września 2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dz. Urz. MKiDN, Nr 5, poz. 50.

Do zadań Departamentu Dziedzictwa Kulturowego należy: „18) współpraca z Krajową Radą Biblioteczną oraz organizacjami reprezentującymi środowiska bibliotekarzy i czytelników na rzecz rozwoju bibliotek i popularyzacji czytelnictwa; 19) ustalanie zasad dotyczących wymagań kwalifikacyjnych kadry bibliotekarskiej, wspieranie ich doskonalenia zawodowego”. W zał. wykazie jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych, m.in.: Biblioteka Narodowa, Fundacja – Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Centrum EBID im. H. Radlińskiej (w likwidacji), Państw. Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie i Wrocławiu. Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 31 z dnia 28 września 2007 r. (Dz. Urz. MkiDN Nr 4, poz. 60 i Nr 6, poz. 83 oraz z 2008 r. Nr 1, poz. 1).
Uwaga: W Aneksie I. opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1809, a przy poz. 1802 (nowa) – następującą adnotację: „uchylone, zob. Dz. Urz. MKiDN z 2008 r. Nr 5, poz. 50”.

Szkolnictwo bibliotekarskie

Decyzja Nr 15 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 września 2008 r. w sprawie przeznaczenia mienia ruchomego znajdującego się w użytkowaniu likwidowanego Centrum Edukacji Bibliotekarskiej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie. Dz. Urz. MKiDN Nr 5, poz. 52. Mienie ruchome Centrum przekazano 18-tu podmiotom na terenie kraju.
Uwaga: W Aneksie I. opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1810.

Przypisy:

[1] ZARZĘBSKI, Tadeusz. Polskie prawo biblioteczne. Aneks I. 1990-2000. Warszawa: SBP, 2000.

 Początek stronyPrzepisy prawne nr 28 / Tadeusz Zarzębski// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 8/2008 (99) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/99/a.php?prawo99. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187