ebib 
Nr 8/2008 (99), Mierniki oceny czasopism i naukowców. Artykuł
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Ewa Lang
Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Mierniki oceny czasopism i naukowców
na stronach www i w literaturze drukowanej (wybór)


Wyboru literatury dokonano z myślą o bibliotekarzach, którzy pragną ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę o metodach oceny czasopism i naukowców. Zagadnienia praktyczne związane z usługami świadczonymi przez biblioteki na rzecz naukowców stawiają przed bibliotekarzami zadanie coraz sprawniejszego korzystania z pojęć stosowanych w naukometrii i bibliometrii oraz szerszego spojrzenia na problematykę oceny dorobku naukowego, wychodzącą poza stawiane nieraz na pierwszym miejscu sprawdzanie IF czasopism.

Naukometria jest dziedziną naukoznawstwa zajmującą się badaniem rozwoju nauki jako procesu informacyjnego. W oparciu o metody statystyczno-ilościowe (liczba publikacji, przyznanych stopni naukowych i nagród, placówek naukowych) określa aktualny stan danej dyscypliny naukowej oraz prognozuje perspektywy jej rozwoju.

Bibliometria jest nauką wywodzącą się z badań naukometrycznych wykorzystującą metody matematyczne i statystyczne stosowane do badania komunikacji piśmienniczej. Termin „bibliometria” został zastosowany w 1969 r. i zastąpił wcześniejszy termin „bibliografia statystyczna”. Pierwszymi, którzy użyli terminu „bibliometria”, byli Alana Pritchard i Robert A. Faithorne. Bibliometria opiera się na analizie danych bibliograficznych druków według poszczególnych cech: czasopisma, autora, hasła klasyfikacji tematycznej czy państwa.

Analiza bibliometryczna dorobku naukowego bazuje na następujących danych: kompletnej bibliografii publikacji autora, wartościach wskaźnika impact factor czasopism, w których zamieszczone są publikacje, wykazie czasopism sporządzonym dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych publikowanym przez MNiSW, liczbie cytowań oraz dodatkowych informacjach, takich jak: sumaryczny IF dla czasopism, w których opublikowano prace zbiorowe (brak nazwiska w polu autorskim) i sumaryczny IF dla czasopism, w których opublikowano streszczenia oraz na innych wskaźnikach.

Ocena całościowa naukowców powinna obejmować nie tylko dorobek publikacyjny, ale i inne formy działalności związane z nauką, takie jak: działalność dydaktyczna, osiągnięcia wynalazcze, współpraca z innymi jednostkami naukowymi (w kraju i za granicą), jak również funkcje kierownicze w nauce. Zalecenia te zostały sformułowane przez Komisję Unii Europejskiej w Europejskiej Karcie Naukowca (http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/kina21620b8c_pl.pdf).

Wybór linków do zasobów internetowych w języku polskim:

Ocena parametryczna jednostek naukowych, pracowników nauki i ich dorobku

 1. [Min. Nauki i Szkol. Wyż.]. Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku [on-line], [dostęp 2 listopada 2008]. Dostępny w World Wide Web:
  http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/48/2048/20070629_Strategia_Rozwoju_Nauki_w_Polsce_do_2015.pdf.
 2. SOSNOWSKI, Tytus. Nowe zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych(stan na dzień 19 listopada 2007) [on-line], [dostęp 31 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.psych.uw.edu.pl/zalacznik/Nowe_zasady_oceny_parametrycznej.pdf.
 3. [Min. Nauki i Szkol. Wyż.]. Zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych [on-line], [dostęp 30 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Menu08&news_cat_id=469&layout=2.
 4. Polska nauka w indeksie Hirscha [on-line], [dostęp 29 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ibch.poznan.pl/Pl/Sprawy_Nauki/index.htm.
 5. KIERZEK, Ryszard. Polska nauka w indeksie Hirscha. W: Sprawy Nauki [on-line]. 2008, nr 6-7 [dostęp 31 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ibch.poznan.pl/Pl/Sprawy_Nauki/Sprawy_Nauki_RK_internet.pdf.
 6. KIERZEK, Ryszard. Polska nauka w indeksie Hirscha: Aneks do tabeli 1. W: Sprawy Nauki [on-line]. 2008, nr 8-9 [dostęp 31 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ibch.poznan.pl/Pl/Sprawy_Nauki/Aneks_do_tabeli_1.pdf.
 7. System periodycznej oceny pracownika naukowo-dydaktycznego i dydaktycznego oraz System zapewnienia jakości i zarządzania jakością kształcenia Projekt 2006 [Przedłożony system został wypracowany w 2006 r. w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego przez zespół w składzie: dr Cezary Lipiński, dr Paweł Ziemniak, prof. dr hab. Michał Kotin, dr Tadeusz Zuchewicz, dr Marek Biszczanik, mgr Piotr Krycki], [on-line], [dostęp 31 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifg.uz.zgora.pl/temp/SystemZapewnieniaJakosciKsztalcenia.pdf.
 8. SZAPIRO, Tomasz, STEFANIUK, Jolanta. O syntetycznym mierniku dorobku naukowego pracowników uczelni [on-line], [dostęp 31 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://akson.sgh.waw.pl/~tszapiro/zwiad/1994%20Szapiro_mierniki_oceny_dorobku.pdf.
 9. Nauka i technika w 2006 r. [on-line], [dostęp 14 listopada 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_nauka_technika_2006.pdf.
 10. KAMIŃSKA-WŁODARCZYK, Renata, SIWIEC-KURCZAB, Bożena. Problemy oceny dorobku naukowego Polsce. Cz. 1. Biuletyn Informacyjny [on-line], 2008, nr 1 [dostęp 26 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://biblioteka.awf.krakow.pl/biul103.pdf.
 11. KAMIŃSKA-WŁODARCZYK, Renata, SIWIEC-KURCZAB, Bożena. Problemy oceny dorobku naukowego Polsce. Cz. 2. Biuletyn Informacyjny [on-line], 2008, nr 2 [dostęp 26 października 2008]. Cz. 2, s. 7-. Dostępny w World Wide Web: http://biblioteka.awf.krakow.pl/biul203.pdf.
 12. GRACZYŃSKI, Marek, WŁASZCZUK, Tomasz. Mierzenie umysłów. Rozm. Andrzej Holicki [on-line], [dostęp 31 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.sprawynauki.edu.pl/?section=article&art_id=2433.
 13. REK, Bolesław. Indeks mierzący efektywność badawczą naukowca. Biuletyn EBIB [on-line], 2008, nr 92 [dostęp 31 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2008/92/a.php?rek.
 14. Jawność i ocena dorobku naukowego [on-line], [dostęp 27 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.kali.enter.net.pl/Nauka_3.html.
 15. Analiza bibliometryczna publikacji pracowników PAM [elementy charakterystyki bibliometrycznej – wartość bibliometryczna, zestawienia itp.], [on-line], [dostęp 31 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ams.edu.pl/files/File/biuletyn2/Analiza_bibliometryczna_publik_9850.pdf.
 16. PRÓCHNICKA, Maria, SKALSKA-ZLAT, Marta, NABIAŁCZYK, Karina. Podmioty i kierunki badań w nauce o informacji w stanach Zjednoczonych i w Polsce [on-line], [dostęp 31 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://bg.uwb.edu.pl/download/podmioty_i_kierunki_badan_w_nauce_o_informacji_w_USA_i_w_Polsce.ppt#1.
 17. BUSSE-TURCZYŃSKA, Ewa, BIRSKA, Renata. Analizy bibliometryczne dla środowiska naukowego generowane na podstawie bazy danych Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W: 26. Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych [on-line], [dostęp 31 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://konferencja.biblio.cm.umk.pl/fileadmin/pelne_teksty/Busse-Turczynska.doc.
 18. OSIEWALSKA, Anna, OSIEWALSKI, Jacek. Próba oceny efektywności kosztowej polskich bibliotek akademickich. W: Biuletyn EBIB [on-line], 1999, nr 3 [dostęp 30 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib03/efektywn.html.
 19. WITTLIN, Aleksander. Ekonomia badań naukowych [on-line], [dostęp 31 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.miesiecznik.znak.com.pl/wittlin579.php.
 20. CISEK, Sabina. Nauka o informacji na świecie w XXI wieku: badania metanaukowe [on-line], [dostęp 31 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/archive/00012699/01/Cisek_in_na_swiecie_eng.pdf.
 21. Bibliometria

 22. ŻYLICZ, Maciej. Ocena parametryczna dzisiaj i jutro. Forum Akademickie [on-line], 2006, nr 6 [dostęp 31 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.forumakad.pl/archiwum/2006/06/22_ocena_parametryczna.html.
 23. Bibliometria [on-line]. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny [dostęp 31 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-21.htm.
 24. RADAJEWSKI, Jerzy, RACKI, Grzegorz. Naukometria, bibliometria, publikacje. Cytowania. Gazeta Uniwersytecka. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach [on-line], 1999, nr 8 (64) [dostęp 30 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://gu.us.edu.pl/index.php?op=artykul&rok=1999&miesiac=05&id=614&type=no.
 25. JANKOWSKA, Anna Maria. Najnowsze trendy w amerykańskich bibliotekach akademickich [on-line], [dostęp 31 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ml.put.poznan.pl/2005/pdf/1_2.pdf.
 26. MARSZAKOWA-SZAJKIEWICZ, Irena. Analiza baz danych ISI przy pomocy metod bibliometrycznych wykazuje, że u progu XXI wieku wkład Polski w naukę światową jest nie mniejszy niż wielu innych państw Unii Europejskiej. Forum Akademickie [on-line], 2000, nr 6 [dostęp 31 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.forumakad.pl/archiwum/2000/06/artykuly/12-polemiki.htm.
 27. KRASSOWSKI, Krzysztof, SOŁTYSZEWSKI, Ireneusz. Biometria – zarys problematyki. W: Problemy kryminalistyki [on-line], 2006, nr 254 [dostęp 22 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lex.com.pl/czasopisma/pk/tekst254.html.
 28. Bibliometria – systemy, bazy

 29. REVHEIM, Rosława. Impact Factor – polubić czy lekceważyć? [W: XXI Problemowa Konferencja „Biblioteki medyczne wobec problemu bibliometrycznej oceny dorobku naukowego uczelni” Poznań 28-29 XI.2002], [on-line], [dostęp 30 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.ump.edu.pl/inne/konferencja/materialy/03_R_Revheim.doc?PHPSESSID=d5259f52d1cdd083640152308bcfb463.
 30. MACHALSKA-GARBACZ, Anna. Kontrowersje wokół „listy filadelfijskiej" i wskaźnika impact factor. Czy współczynnik opracowany przez amerykański Instytut Informacji Naukowej jest parametrem na tyle obiektywnym i uniwersalnym, by można go stosować bezkrytycznie w polskiej nauce? Forum Akademickie [on-line], 1999, nr 5 [dostęp 31 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.forumakad.pl/archiwum/99/5/artykuly/11-zycie_akad.htm.
 31. Przewodnik po bazie Science Citation Index [on-line], [dostęp 29 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.man.poznan.pl/software/databases/sci_html/index.html.
 32. Scopus: przewodnik [on-line], [dostęp 29 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.info.scopus.com/setup/promo/promo_material/docs/translations/Polish/SCO328_a932_User_Guide_General_PL_LR.pdf.
 33. Scopus [użytkownicy mogą posługiwać się indeksem h do zbiorczej oceny wyników pracy grupy badawczej], [on-line], [dostęp 31 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.info.scopus.com/setup/promo/promo_material/docs/translations/Polish/FSRPM_PL_0707_a885_FactSheet_RPMLR.pdf.
 34. Bibliometria w systemie Expertus i w bazach CDS/IBIS [on-line], [dostęp 31 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.splendor.net.pl/s1000000.htm.
 35. KLINCEWICZ, Krzysztof. Polski system innowacji w obszarze informatyki – analiza bibliometryczna [on-line], [dostęp 22 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty/3b/klincewicz.pdf.
 36. NAHOTKO, Marek. Wpływ Open Access na poziom cytowań publikacji. W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access, Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku [on-line], [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], 2007 [dostęp 31 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/nahotko.php.
 37. URBANOWICZ, Krzysztof. Index Copernicus to międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców stworzony przez Polaków. W: Media Café Polska. Blog Krzysztofa Urbanowicza o mediach, dziennikarstwie, Internecie i web 2.0. [on-line], [dostęp 27 października 2008] Dostępny w World Wide Web: http://mediacafepl.blogspot.com/2008/04/index-copernicus-to-midzynarodowy.html.
 38. Index Copernicus [serwis skierowany jest do wszystkich poszukujących informacji dotyczących zarządzania nauką oraz badań klinicznych], [on-line], [dostęp 31 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.indexcopernicus.com/.
 39. LISOWSKA, Beata. Index Copernicus: światowy ranking uczonych. Puls Medycyny [on-line]. 2005, nr 21 [dostęp 30 października 2008] Dostępny w World Wide Web: http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/6273,index,copernicus,%C5%9Bwiatowy.html.
 40. Rankingi

 41. JARZĘBSKI, Grzegorz. O rankingach bez emocji. Głos Uczelni [on-line]. Maj 2004 [dostęp 30 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://glos.umk.pl/2004/05/ranking/.
 42. GÓRZYŃSKI, Michał. Przegląd wskaźników monitorowania i systemów wspierania innowacyjności w krajach UE i wybranych krajach pozaeuropejskich – wnioski i rekomendacje dla Polski [on-line]. Warszawa, 2005 [dostęp 27 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pi.gov.pl/upload/dokumenty/publikacje/przeglad_wskaznikow.pdf.
 43. Ranking Uczelni Akademickich 2008 - zasady [on-line], [dostęp 28 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www2.wum.edu.pl/rzecznik/files/rzecznik/napisali_o_nas/2008/maj/01_2008-05-01_PERSPEKTYWY_18735875.pdf.
 44. MARSZAKOWA-SZAJKIEWICZ, Irena. Dalszy ciąg dyskusji o przydatności bibliometrii w ocenie dorobku uczonych i placówek naukowych. Analiza baz danych ISI przy pomocy metod bibliometrycznych wykazuje, że u progu XXI wieku wkład Polski w naukę światową jest nie mniejszy niż wielu innych państw Unii Europejskiej. Forum Akademickie [on-line]. 2000, nr 6 [dostęp 31 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.forumakad.pl/archiwum/2000/06/artykuly/12-polemiki.htm.
 45. KASTORY, Bożena. Królowie nauki [ranking polskich uczonych]. Wprost [on-line]. 2002, nr 14 [dostęp 22 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wprost.pl/ar/?O=12689.
 46. Nauka i pieniądze [Rankingi instytucji naukowych]. Gazeta Lekarska [on-line]. 1997, nr 5 [dostęp 22 października 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.gazetalekarska.pl/xml/nil/gazeta/numery/n1997/n199705/n19970518.

BIBLIOGRAFIA - wybór

 1. BARTKOWSKI, Adam. Jak cię widzą, tak cię piszą, czyli: czy i kiedy analiza cytowań jest wiarygodnym i efektywnym narzędziem oceny aktywności naukowej? Zag. Naukozn. 2000, z. 4, s. 549-575.
 2. Bibliograficzna baza danych – CYTBIN. Prakt. Teor. Inform. Nauk. Tech. 2005, t. 13, nr 4, s. 3-10.
 3. KALISZ, Józef. Pozoranctwo naukowe kwitnie: sposoby oceny działalności naukowej. Forum Akademickie 2007, R. 14, nr 3, s. 23-25.
 4. KRAUS, Władysław. Wiele hałasu o nic?: porównywanie prac o różnym „stażu” w zasobie literaturowym nie jest dobrze uzasadnione metodologicznie. Forum Akademickie 2007, R. 14, nr 3, s. 26-27.
 5. KRAWCZYK, Dorota, PACHOLSKA, Anna. WEB of Science w Bibliotece Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej. Bibliotekarz 1999, nr 10, s. 12-14.
 6. KRAWCZYK, Dorota, PACHOLSKA, Anna. Wykorzystanie bazy Science Citation Index w Politechnice Wrocławskiej. Prakt. Teor. Inform. 1998, nr 2, s. 11-18.
 7. LEWANDOWSKI, Marek. O powstaniu, upadku i reinkarnacji "listy filadelfijskiej" uwag kilka. Nauka 2006, nr 3, s. 87-93.
 8. MISIAK, Paweł. Cytowanie i publikowanie raz jeszcze. Forum Akademickie 2005, R. 12, nr 4, s. 56-57.
 9. MISIAK, Paweł. Cytuj i bądź cytowany. Forum Akademickie 2005, R. 12, nr 3, s. 58-59.
 10. NOWAK, Piotr. Bibliometryczne wskaźniki oceny czasopism naukowych. Roczniki Naukowe.Seria A, Miscellanea / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. 2003, t. 1, s. 51-58.
 11. NOWAK, Piotr. Piśmiennictwo z zakresu nauk społecznych i humanistycznych przedmiotem oceny i analiz metodami bibliometrycznymi: możliwości i ograniczenia. Roczniki Naukowe.Seria A, Miscellanea / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. 2004, t. 2, s. 5-18.
 12. NOWAK, Piotr. Przyrost pierwotnych źródeł informacji w nauce: wybrane metody. Roczniki Naukowe. Seria A, Miscellanea / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. 2005, t. 3, s. 123-131.
 13. PACHOLSKA, Anna. Zawartość „Listy Filadelfijskiej”. Spr. Nauki 2001, nr 6, s. 18-19.
 14. PAWŁOWSKI, Lucjan. Jak klasyfikować czasopisma. Forum Akademickie 2006, R. 13, nr 12, s. 30-32.
 15. PILC, Andrzej. Cytowalność akademików: publikacje z afiliacji Polskiej Akademii Nauk z lat 2000-2007 wchodzących w skład współczynnika H dla tej instytucji. Forum Akademickie 2008, R. 15, nr 1, s. 32-33.
 16. PILC, Andrzej. Biologia i biochemia: najczęściej cytowane polskie publikacje ostatniego dziesięciolecia w poszczególnych dziedzinach nauk biologicznych i medycznych. Cykl: Na tropach jakości w nauce; cz. 6. Forum Akademickie 2006, R. 13, nr 11, s. 26-30.
 17. PILC, Andrzej. Farmakologia: najczęściej cytowane polskie publikacje ostatniego dziesięciolecia w poszczególnych dziedzinach nauk biologicznych i medycznych. Cykl: Na tropach jakości w nauce; cz. 1. Forum Akademickie 2006, R. 13, nr 5, s. 28-31.
 18. PILC, Andrzej. Flora i fauna w środowisku. Cykl: Na tropach jakości w nauce; cz. 2. Forum Akademickie 2006, R. 13, nr 6, s. 2-34.
 19. PILC, Andrzej. Medycyna kliniczna: najczęściej cytowane polskie publikacje ostatniego dziesięciolecia w poszczególnych dziedzinach nauk biologicznych i medycznych. Cykl: Na tropach jakości w nauce; cz. 5. Forum Akademickie 2006, R. 13, nr 10, s. 26-30.
 20. PILC, Andrzej. Biologia molekularna i genetyka: najczęściej cytowane polskie publikacje ostatniego dziesięciolecia w poszczególnych dziedzinach nauk biologicznych i medycznych. Cykl: Na tropach jakości w nauce; cz. 7. Forum Akademickie, R. 13, nr 12, s. 32-36.
 21. PILC, Andrzej. Neuroscience & behaviour: najczęściej cytowane polskie publikacje ostatniego dziesięciolecia w poszczególnych dziedzinach nauk biologicznych i medycznych. Cykl: Na tropach jakości w nauce; cz. 3. Forum Akademickie 2006, R. 13, nr 7/8, s. 52-54.
 22. PINDLOWA, Wanda. Informetria w nauce o informacji – metody i problemy. Kraków: Wydaw. Universitas, 1994, 215 s. ISBN: 83-7052-163-0.
 23. PROŃ, Adam, SZATYŁOWICZ, Halina, ZACHARA, Janusz. Na salonach nauki. Forum Akademickie 2007, R. 14, nr 4, s. 22-25.
 24. RACKI, Grzegorz. Najbardziej znane polskie publikacje zagraniczne w dziedzinie nauk o ziemi z lat 1981-1995 (na podstawie National Citation Report – Poland). Prz. Geol. 1998, nr 2, s. 133-137.
 25. RACKI, Grzegorz. Najczęściej cytowane polskie publikacje z dziedziny nauk o ziemi z lat 90. (na podstawie National Citation Reports - Poland 1999). Prz. Geol. 2001, nr 7, s. 584-590.
 26. SKALSKA-ZLAT, Marta. Bibliometria – pojęcie, metody, kierunki badań. Roczniki Biblioteczne 1988, t. 32, nr 2, s. 259-283.
 27. SOBIELGA, Jolanta. Znak jakości czy przedmiot manipulacji? Forum Akademickie 2006, R. 13, nr 7/8, s. 48-49.
 28. STEFANIAK, Barbara. O znaczeniu wartości liczbowej „Journal Impact Factor”. Zagadnienia Naukoznawstwa 2005, t. 41, z. 1, s. 77-86.
 29. SZULC, Wita. Nauka z drugiej ręki. Forum Akademickie 2005, R. 12, nr 12, s. 28-29.
 30. WEBSTER, Berenika M. Socjologia polska w świetle „Social Sciences Citation Index” „Indeksu Cytowań Socjologii Polskiej”: analiza porównawcza za lata 1981-1995. Zag. Naukozn. 2000, z. 2/3, s. 391-417.
 31. WIŚNIEWSKI, Andrzej. Dlaczego humaniści nie są wielbłądami, czyli o ocenie parametrycznej jednostek naukowych [Science Citation Index]. Nauka 2006, nr 1, s. 121-128.
 32. WRÓBEL, Jolanta, PACHOLSKA, Anna. Baza „Journal Citation Reports”. Prakt. Teor. Inform. 2000, nr 1, s. 25-28.
 33. WRÓBEL, Jolanta, PACHOLSKA, Anna. Baza „Journal Citation Reports”. Prakt. Teor. Inform 2000, nr 1, s. 25-28.
 34. WRÓBLEWSKI Andrzej Kajetan. Co należy wiedzieć o cytowaniach prac naukowych. Spr. Nauki. 1996, nr 2, s. 3-8.
 Początek stronyMierniki oceny czasopism i naukowców
na stronach www i w literaturze drukowanej (wybór) / Ewa Lang// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 8/2008 (99) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/99/a.php?lang. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187