ebib 
Nr 5/2008 (96), Wydawcy a biblioteki - problemy. Prawo
 poprzedni artykuł   

 


Tadeusz Zarzębski

Przepisy prawne nr 27
A. PRZEPISY OGÓLNE

Finanse

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Dz.U. Nr 16, poz. 100:
Zmiana dotyczy przepisów rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 781 oraz z 2007 r. Nr 14, poz. 88).

Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie Ustawy o rachunkowości. Dz.U. Nr 63, poz. 393:<br> Zmiana dotyczy przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 76, poz. 694 z poźn. zm.).

Fundusz promocji kultury

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury.
Dz.U. Nr 247, poz. 1833:
Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 200 z późn. zm.).
Uwaga: W Aneksie I.[1], w adresie wyd. poz. 1772 (nowa) należy dodać: "z 2007 r. Nr 247, poz. 1833".

Karta Polaka

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka.
Dz.U. Nr 48, poz. 282.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie rejestrów Kart Polaka. Dz.U. Nr 52, poz. 314.

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Biblioteki PAN

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. Dz.U. Nr 73, poz. 435:
Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 13 października 1997 r. Dz.U. Nr 128, poz. 838 z późn. zm.).
Uwaga: W Aneksie I., w adresie wyd. poz. 1643 należy dodać: "z 2008 r. Nr 73, poz. 435".

Biblioteki szkolne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Dz.U. Nr 214, poz. 1580:
Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 280, poz. 2593 z póź. zm.).
Uwaga: W Aneksie I., w adresie wyd. poz. 1770 (nowa) należy dodać: "z 2007 r. Nr 214, poz. 1580".

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Dz.U. Nr 72, poz. 420:

Mecenat Państwa

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji. Dz.U. Nr 247, poz. 1831:
Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 1 września 2005 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1474 z późn. zm.).
Uwaga: W Aneksie I., w adresie wyd. poz. 1788 (nowa) należy dodać: "z 2007 r. Nr 247, poz. 1831".

Nadzór nad bibliotekami

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dz.U. Nr 216, poz. 1595:
"§ 1. 2. Minister kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego".

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej. Dz.U. Nr 216, poz. 1591:
"§ 1. 2. Minister kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie".

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dz.U. Nr 216, poz. 1596:
"§ 1. 2. Minister kieruje działem administracji rządowej: 1) nauka; 2) szkolnictwo wyższe".

Zarządzenie Nr 33 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 września 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa narodowego. Dz.Urz. MKiDN Nr 4, poz. 60 i Nr 6, poz. 83:
Sprawy biblioteczne - w Departamencie Dziedzictwa Narodowego. Traci moc zarządzenie z dnia 10 października 2006 r. (Dz.Urz. MKiDN Nr 6, poz.51).
Uwaga: W Aneksie I. opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1802, a w adresie wyd. poz. 1797 (nowa) - adnotację: "uchylony zob. poz. 1802".

Zarządzenie Nr 17 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dz.Urz. MEN z 2007 r. Nr 1, poz. 8 i 9:
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Traci moc zarządzenie z dnia 1 września 2006 r.
Uwaga: W Aneksie I. opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1803.

Narodowy Zasób Biblioteczny

Decyzja Nr 32 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie powołania członków Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego na drugą kadencję. Dz.Urz. MKiDN Nr 5, poz. 77.

Szkolnictwo bibliotekarskie

Zarządzenie Nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie likwidacji Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie. Dz.Urz. MKiDN Nr 1, poz.8:
Centrum ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2008 r. Centrum powołano w dniu 18 września 1976 r. (Dz.Urz. MKiS Nr 4, poz. 23 i z 2000 r. Nr 11, poz. 28).
Uwaga: W Aneksie I. opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1804 a w publikacji: Tadeusz Zarzębski Polskie prawo biblioteczne 1773-1990[1], przy poz. 1295 - adnotację: "Likwidacja Centrum - zob.: Dz.Urz. MKiDN z 2008 r. Nr 1, poz.8".

Przypisy:

[1] ZARZĘBSKI, Tadeusz. Polskie prawo biblioteczne. Aneks I. 1990-2000. Warszawa: SBP, 2000.

 Początek stronyPrzepisy prawne nr 27 / Tadeusz Zarzębski// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 5/2008 (96) czerwiec/lipiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/96/a.php?prawo96. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187