ebib 
Nr 8/2007 (89), Selekcja zbiorów bibliotecznych. Artykuł
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Bożena Świstek-Oborska
Aleksandra Mikołajska
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Doświadczenia w zakresie selekcji zbiorów zwartych, czasopism i wydawnictw ciągłych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (1999-2006)


Selekcja zbiorów to współcześnie szeroko pojęta działalność bibliotekarska, mająca na celu (…) wycofywanie z księgozbioru publikacji niekwalifikujących się do dalszego wykorzystania ze względu na wysoki stopień ich zniszczenia lub z uwagi na przestarzałą treść (…), lub nie budzących zainteresowania środowiska, w którym działa biblioteka[1]. Jej celem jest stworzenie jak najbardziej optymalnych warunków gromadzenia i udostępniania zbiorów, co sprawia, że musi mieć charakter permanentny[2]. Zasadność procesu selekcji jest nie do podważenia; różne są natomiast jej kryteria i zasady, co wiąże się niewątpliwie z rodzajem biblioteki i profilem gromadzonych zbiorów. Według L. Bilińskiego, wśród materiałów przeznaczonych do selekcji z powodzeniem mogą znajdować się: książki przestarzałe, druki zbędne, druki przeznaczone na przemiał, druki zabezpieczone, druki zdezaktualizowane, dublety, książki zaczytane. Natomiast do materiałów, które selekcji nie podlegają autor zalicza: dokumenty kwalifikujące się do NZB (rozporządzenie z dnia 24 listopada 1998 r.), czasowe i wieczyste depozyty, dary - zgodnie z umową zawartą z darczyńcą, materiały wchodzące w skład kolekcji, dokumenty życia społecznego i materiały związane z regionem oraz druki zawierające cenne dedykacje, zapiski na marginesach czy znaki własnościowe[3].

Proces selekcji nie jest - pod względem prawnym - zawieszony w próżni. Warunkują go rozporządzenia ogólnobiblioteczne (m. in. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania - podstawa do przekazywania zbędnych egzemplarzy obowiązkowych innym, określonym bibliotekom; Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r.w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych[4] i zarządzenia wewnątrzbiblioteczne, regulujące pracę poszczególnych bibliotek.

W Bibliotece Uniwersyteckiej, zgodnie z założeniami polityki zarządzania zbiorami (Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej Nr 1/2005 w sprawie zarządzania zbiorami w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM[5]) selekcja zbiorów (zarówno bieżąca, jak i retrospektywna) jest sprawą kluczową.

SELEKCJA BIEŻĄCA DRUKÓW ZWARTYCH

Wypracowany przez lata model zarządzania zbiorami opiera się głównie na właściwym gromadzeniu (zarz. wewn. 1/2005) oraz selekcjonowaniu bieżącym tych jednostek, które nie zaspokajają potrzeb naukowych, badawczych i dydaktycznych pracowników i studentów UAM oraz wykraczają poza profil biblioteki. W związku z wprowadzeniem w roku 1999 komputeryzacji (system komputerowy HORIZON), zmienił się sposób przeprowadzania selekcji. W ostatnich 5 latach zjawisko selekcji wpływów bieżących w BU kształtowało się w następujący sposób:

Rok Wpływ ogółem
(w tys.)
Wpływ do zbiorów
(w tys.)
2002 197,7 71,2
2003 199,1 66,4
2004 196,1 63,4
2005 186,2 63,7
2006 178,8 62,1

Gromadzenie zbiorów w latach 2002-2006 w BU

Najważniejszym źródłem wpływów do BU jest EO. Selekcję bieżącą piśmiennictwa przeprowadzają w większości pracownicy Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów. Tytuły, które budzą wątpliwości, są kontrowersyjne - jeśli chodzi o politykę gromadzenia BU - przegląda Komisja Selekcji i Doboru, powołana przez Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej (Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej Nr 5/2005 w sprawie powołania zespołów problemowych na kadencję 2005/06-2007/08[6]). Pracownicy wchodzący w skład Komisji to specjaliści dziedzinowi, kierownicy oddziałów oraz bibliotekarze z dużym doświadczeniem i praktyką. Decydują oni o włączeniu tytułu do zbiorów lub wyselekcjonowaniu; pozycję wyselekcjonowaną proponuje się w pierwszej kolejności bibliotekom zakładowym UAM, a następnie innym bibliotekom naukowym Poznania.

Selekcja bieżąca prowadzi ostatecznie do gromadzenia publikacji wartościowych, a tym samym wpływa na podniesienie wartości informacyjnej Biblioteki.

SELEKCJA RETROSPEKTYWNA DRUKÓW ZWARTYCH

W tym rozdziale przedstawiam problematykę dotyczącą selekcji w BU od roku 1999, tj. od momentu skomputeryzowania biblioteki. Rok ten był przełomowy w dziejach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, wiązał się ze zmianą wielu procedur. Jednakże należy wspomnieć, iż w sposób systematyczny selekcję zaczęto prowadzić już w roku 1992. Wówczas to wprowadzono pierwsze zarządzenie wewnętrzne dotyczące polityki gromadzenia zbiorów. Kolejne, wydawane w latach późniejszych, stanowią jego aktualizację. Sprawy selekcji nie były w nim poruszone w szczególny sposób, choć zapisy dotyczące zakresu gromadzonego przez BU piśmiennictwa mogły stanowić punkt wyjścia do jej prowadzenia. Ogólnie w latach 1992-1998 wprowadzono do zbiorów blisko 250 tys. jednostek, selekcjonując z nich przeszło 140 tys. uznanych za zbędne. Za szczytowy okres prowadzenia selekcji należy uznać lata 1995-1997, gdyż wycofano wówczas 100 tys. jednostek, wprowadzając do zbiorów 105 tys. nowości. Można więc powiedzieć, iż były to lata faktycznej realizacji modelu zerowego przyrostu zbiorów.

W omawianym okresie 1992-1998 selekcja przebiegała wg trochę innych zasad niż ma to miejsce w ostatnich latach. Prowadził ją bowiem nie zespół pracowników Oddziału Opracowania Rzeczowego - jak to miejsce obecnie - ale trzyosobowy zespół, koncentrujący się na wycofywaniu ze zbiorów literatury wieloegzemplarzowej, nieaktualnych podręczników i skryptów, dalszych ciągów gazet i czasopism. Dokonywano tego zarówno z autopsji, penetrując w sposób dość ogólny magazyny (korzystanie ze wskazówek doświadczonych magazynierów), jak i przeglądając katalogi kartkowe. Merytorycznie skupiano się głównie na selekcji piśmiennictwa z działów zawierających literaturę społeczno-polityczną, którą w poprzednich dziesięcioleciach gromadzono często w bardzo dużej liczbie egzemplarzy. Można więc powiedzieć, że główną wskazówką w realizowanej wówczas akcji selekcyjnej była wieloegzemplarzowość i ewentualnie nieaktualność (skrypty, literatura polityczna) zbiorów, a nie - jak to ma miejsce obecnie - przesłanki merytoryczne.

Obecnie za selekcję retrospektywną zbiorów biblioteki odpowiada kierownik Oddziału Opracowania Rzeczowego Zbiorów. Ponadto został powołany Zespół ds. Selekcji Retrospektywnej (Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej Nr 5/2005 w sprawie powołania zespołów problemowych na kadencję 2005/2006 -2007/2008 z 8 listopada 2005 r.[7]). Celem prac Zespołu jest prowadzenie selekcji retrospektywnej z autopsji (Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Biblioteki Nr 10/2003 w sprawie zasad i trybu prowadzenia selekcji retrospektywnej z księgozbioru głównego z 2 grudnia 2003 r.[8]), wyłączanie kart katalogowych i przekazanie wyselekcjonowanych materiałów do Sekcji Dubletów, Druków Zbędnych i Darów.

W skład Zespołu ds. Selekcji Retrospektywnej - oprócz pracowników Oddziału Opracowania Rzeczowego Zbiorów - wchodzą bibliotekarze z: Oddziału Udostępniania Zbiorów, Oddziału Opracowania Czasopism i Wydawnictw Ciągłych, Oddziału Kontroli Zasobu, Oddziału Zbiorów Specjalnych, Sekcji Inwentarza, Sekcji Zagospodarowania Druków Zbędnych). Członkowie Zespołu służą radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów merytorycznych związanych z selekcjonowanym piśmiennictwem.

W latach 2004-2006/2007 pracownicy Oddziału Opracowania Rzeczowego Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej regularnie przeglądali zbiory zwarte znajdujące się w magazynach biblioteki. Na podstawie przepisów wewnętrznych BU, które określają zasady merytoryczne i tryb techniczny prowadzenia selekcji, typowali tytuły do wyłączenia ze zbiorów bibliotecznych. Dziesięcioosobowy zespół bibliotekarzy (socjolog, chemik, ekonomista, politolog, pedagog, biolog, historycy, filolodzy) wspólnie decydował o wycofaniu danego tytułu ze zbiorów lub pozostawieniu egzemplarza prezencyjnego.

Selekcjonuje się przede wszystkim piśmiennictwo wydane po 1945 roku. Ponieważ przy typowaniu pozycji do wyłączenia nie wiadomo, ile egzemplarzy tego tytułu posiada biblioteka (książki ułożone w magazynie zgodnie z numerus currens), zaproponowany do wyłączenia ze zbiorów tytuł musi być sprawdzony w katalogu alfabetycznym przez osobę wyznaczoną do prowadzenia prac technicznych. Do obowiązków tego pracownika należy sprowadzenie z magazynów bibliotecznych (na podstawie katalogu alfabetycznego) wszystkich egzemplarzy danego tytułu.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w sprawie zasad i trybu prowadzenia selekcji retrospektywnej materiałów wydanych do 1945 r. w księgozbiorze głównym pozostawia się co najmniej 1 egzemplarz danego tytułu, z wyjątkiem zagranicznych dysertacji oraz nadbitek (w przypadku posiadania wydawnictw pierwotnych). Selekcjonuje się całkowicie piśmiennictwo medyczne, rolnicze, techniczne wydane po roku 1945, ponieważ Biblioteka Uniwersytecka nie gromadzi dokumentów z dyscyplin nie objętych nauczaniem uniwersyteckim. W zbiorach pozostawiamy jednak takie pozycje, które zawierają treści wspólne z dziedzinami reprezentowanymi na UAM.

Większą liczbę egzemplarzy (3 sztuki) pozostawiamy, jeśli prace dotyczą regionu i wydawnictw własnych UAM. W przypadku podręczników dla studentów w księgozbiorze głównym pozostawia się jeden egzemplarz każdego zmienionego wydania; pozostałe trafiają do wypożyczalni po uprzednim uzgodnieniu z jej kierownikiem. Biblioteka posiadała bardzo duży zbiór podręczników dla uczniów szkół podstawowych, średnich i zawodowych. Obecnie - zgodnie z polityką gromadzenia - wszystkie podręczniki wydane po 1945 roku przekazuje się do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej. Selekcjonuje się nie opublikowane prace doktorskie spoza UAM oraz tytuły wieloegzemplarzowe, nieaktualne naukowo, propagandowe i informacyjne o niskim poziomie, reprezentujące dziedziny nie gromadzone przez Bibliotekę Uniwersytecką.

Selekcja materiałów przebiega w kilku etapach. Po wyselekcjonowaniu piśmiennictwa z magazynów bibliotecznych przechodzi się do prac technicznych; pracownik techniczny na podstawie tytułu wyłącza karty główne i odsyłaczowe wszystkich egzemplarzy danej pozycji z katalogu alfabetycznego, decyduje o pozostawieniu najlepiej zachowanego w zbiorach bibliotecznych, ewentualnie wskazuje też inne egzemplarze, które są cenne z uwagi, np. na wartościowe dedykacje, autografy, proweniencje, exlibrisy. Oznacza go stosowną naklejką i pieczątką z napisem: "Na miejscu" lub kieruje do innych kolekcji. Przekazuje egzemplarz celem sporządzenia rekordu bibliograficznego do Oddziału Opracowania Formalnego Zbiorów Zwartych. Wyselekcjonowane wydawnictwa wpisuje się do bazy ubytków. Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów otrzymuje wyłączone karty główne i odsyłaczowe z katalogu alfabetycznego w celu wyłączenia tych tytułów z katalogu systematycznego.

Z doświadczeń wiemy, że wyszukiwanie i wyłączanie kart z katalogu systematycznego jest pracochłonne i sprawia wiele trudności. Katalog systematyczny do roku 1998 (zamknięty w styczniu 1999 r.) był w sposób ciągły meliorowany, schematy dziedzinowe poszerzane o nowe działy i poddziały w danej dziedzinie. Tym samym stare symbole na karcie alfabetycznej często nie odpowiadają miejscu położenia tej karty w katalogu systematycznym. Niekiedy należy przejrzeć kilka skrzynek katalogu systematycznego, aby odnaleźć i wyłączyć kartę katalogową.

Pracownicy Oddziału wyłączyli w latach 1999-2006 82 tysiące kart z katalogu systematycznego, co przedstawia poniższa tabela. Karty po wyłączeniu są niszczone.

Rok Liczba
wyłączonych kart
1999 10,353
2000 10,899
2001 18,745
2002 1,743
2003 3,729
2004 9,858
2005 11,391
2006 14,985

Karty wyłączone z katalogu systematycznego BU

Po przeprowadzeniu niezbędnych prac związanych z wyselekcjonowanym piśmiennictwem, Sekcja Dubletów, Druków Zbędnych i Darów wycofane pozycje zagospodarowuje zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Łącznie w latach 1999-2006 ze zbiorów BU wyselekcjonowano 186,845 jednostek zbiorów zwartych, ciągłych oraz innych, w tym również w znikomej ilości zaliczanych do zbiorów specjalnych (z inwentarzy wykreślono łącznie 178,520 jednostek). Liczba wyłączonych kart z katalogu systematycznego nie odpowiada liczbie dokumentów wyselekcjonowanych ze zbiorów (dzieła wielotomowe, seryjne i ciągi czasopism).

Rok Jednostki wyselekcjonowane Jednostki wykreślone
z inwentarza
1999 28,899 23,980
2000 31,142 26,540
2001 35,728 44,601
2002 25,399 20,180
2003 16,611 16,692
2004 11,829 10,838
2005 21,365 21,395
2006 15,872 14,294

Selekcja retrospektywna w latach 1999-2006

Praca selekcjonerów w magazynie nie należy do łatwych; niewiele miejsca między regałami (zwłaszcza w stuletnim gmachu magazynu), czasami praca na wysokościach, przy sztucznym oświetleniu. Bierzemy do ręki każdy wolumin - wiele z nich nie było udostępnianych przez dłuższy czas, są zakurzone i brudne. Bibliotekarze narzekają na pracę w magazynie, niekiedy potrzebują zachęty psychologicznej ze strony kierującego pracami. W trakcie pracy niejednokrotnie dochodzi do "sporów" o dany tytuł, czy należy postąpić wbrew zasadom selekcji i pozostawić go w zbiorach, licząc na zainteresowanie potencjalnych użytkowników, czy też go wyłączyć. Przede wszystkim chodzi tutaj o literaturę młodzieżową i dziecięcą, zarówno polską, jak i obcą, literaturę piękną o niskim walorze intelektualnym, wydawnictwa popularne o charakterze poradników (zwłaszcza bogato ilustrowane) czy szeroko pojętą literaturę ideologiczną. Często w takim przypadku decyduje osobiste podejście selekcjonującego i jego subiektywna ocena.

Praca selekcjonerów nie jest pozbawiona problemów, raczej absorbująca niż monotonna, wymagająca kompetencji zawodowej i podejmowania właściwych decyzji. W ostatnim okresie wiele kontrowersji budzi kwestia selekcji dokumentów zwartych z informatyki, m. in. podejmujących problematykę języków programowania i budowy komputerów, wydanych i wprowadzonych do zbiorów do końca lat 80. XX wieku. Do rozwiązania pozostaje problem ustalenia cezury pozostawionych w zbiorach książek, co wiąże się ze zjawiskiem "starzenia się" literatury naukowej; konieczne są konsultacje z informatykami. Wątpliwości budzi duży zasób generaliów (słowników, encyklopedie) oraz przewodników turystycznych, dzisiaj już częściowo przestarzałych. W tej kwestii Zespół ds. Selekcji Retrospektywnej zaproponował dwa rozwiązania: przekazanie części z nich bibliotekom zakładowym UAM bądź "uwolnienie sygnatur" i udostępnienie na zewnątrz.

Praca przeprowadzających selekcję w magazynie ma też swoje przyjemne strony: niejednokrotnie mamy możliwość podziwiania bibliofilskich wydań, ciekawie oprawionych książek, wspaniałych albumów; niedawno trafiliśmy na książkę w formie rękopisu: A. Kozikowski, Ochrona lasu. Owadoznawstwo leśne, Lwów 1918, którą przekazano do Pracowni Rękopisów.

SELEKCJA BIEŻĄCA I RETROSPEKTYWNA CZASOPISM I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH

Selekcja czasopism, podobnie jak wydawnictw zwartych, prowadzona była i jest zgodnie z zarządzeniami wewnętrznymi Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej[9].

Rozstrzygana jest merytorycznie w gronie osób należących do Komisji Selekcji i Doboru. Selekcja czasopism i gazet odbywała się zawsze w mniejszym lub większym stopniu. Inaczej jednak przeprowadzano ją przed komputeryzacją zbiorów, inaczej przebiega obecnie, podczas retrokonwersji zbiorów. Selekcja retrospektywna czasopism przed komputeryzacją była przeprowadzana w niewielkim stopniu.

Podstawą gromadzenia czasopism polskich i zagranicznych w BU w Poznaniu, podobnie jak w innych bibliotekach naukowych, są wpływy z: EO, kupna, wymiany czy darów. Część zarządzenia dotycząca czasopism daje wskazówkę pracownikom Oddziału Czasopism, co należy selekcjonować. Selekcją są objęte: czasopisma polskie, czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczne, kulturalne, polityczne, wyznaniowe, sportowe, młodzieżowe, reklamowo-informacyjne, handlowe, popularne, rozrywkowe, paranaukowe oraz dzienniki polskie i zagraniczne (zob. zarządzenie Nr 1/2005).

Jeśli chodzi o czasopisma wydane na CD, opracowuje się je zgodnie z obowiązującą normą. Wszelkiego typu dodatki elektroniczne (gadżety, demo) nie są włączane do zbiorów.

W przypadku selekcji czasopism dawnych, znajdujących się w katalogach tradycyjnych, w Bibliotece Uniwersyteckiej przyjęto następującą zasadę: selekcji czasopism i gazet dokonuje się przy retrokonwersji zbiorów. Do komputerowego opracowania czasopism zamawia się wszystkie egzemplarze danego tytułu czasopisma.

Wszyscy doskonale pamiętamy wieloegzemplarzówkę dla czasopism. Była ona prawdziwą zmorą dla czasopiśmienników. Zakładano sygnaturę dla kolejnych egzemplarzy (sygnatury), na której widniał czasami jeden czy kilka woluminów. Taką formę pracy stosowano w wielu bibliotekach otrzymujących np. czasopisma z wymiany. Współcześnie selekcją objęto czasopisma wieloegzemplarzowe, niekompletne, których w bibliotece naukowej raczej nie powinno się gromadzić. Tak wyselekcjonowane materiały proponuje się najpierw bibliotekom zakładowym, w całości lub w części, by uzupełniły swoje ciągi lub przekazuje się je innym bibliotekom. Selekcji podlegają również czasopisma kwalifikujące się do NZB, jeśli biblioteka posiada więcej niż dwa egzemplarze, pozostałe przekazuje się nieodpłatnie innym bibliotekom.

W BU w Poznaniu selekcja czasopism od momentu wprowadzenia komputeryzacji jest przeprowadzana systematycznie. Przedstawia to poniższa tabela.

Rok Liczba
wyselekcjonowanych
tytułów czasopism
Liczba
woluminów
1999 99 14.568
2000 48 12.494
2001 137 7.651
2002 96 3.128
2003 121 8.103
2004 67 3.208
2005 51 2.599
2006 25 1.374

Selekcja czasopism w BU w Poznaniu

W latach 1999-2003 retrokonwersja dotyczyła czasopism powojennych. Wyselekcjonowano prawie 46 tys. woluminów czasopism. Były to głównie czasopisma i dzienniki regionalne wydawane poza regionem Wielkopolski, otrzymywane drogą wymiany, darów i egzemplarza obowiązkowego.

W kolejnych latach zmniejszyła się liczba selekcjonowanych tytułów czasopism i woluminów. Było to spowodowane opracowaniem komputerowym czasopism dziewiętnastowiecznych i wydanych do 1939 roku - nie podlegają one selekcji w takim stopniu jak czasopisma powojenne, ponieważ posiadają tylko 1 lub 2 egzemplarze.

Najwięcej materiału wyselekcjonowano z dziedziny techniki, medycyny i rolnictwa; czasopisma przekazano do bibliotek poszczególnych uczelni.

Jednoczesne komputerowe opracowanie czasopism i przeprowadzanie selekcji jest czasochłonne i trudne. Wybór właściwego egzemplarza - lepiej zachowanego czy oprawionego, łączenie egzemplarzy, przeklejanie sygnatur, ubytkowanie egzemplarzy, a potem ich przekazywanie należą do procedur, które angażują pracowników z innych oddziałów.

Można by się więc zastanowić, czy tak kompleksowo zorganizowana selekcja czasopism jest właściwa. Efekty są jednak widoczne. Zyskuje się powierzchnię dla nowości wpływających codziennie do biblioteki. Dla czytelników jest to realna poprawa w wyszukiwaniu kompletnego egzemplarza.

WNIOSKI

Selekcję w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu - zarówno jeśli chodzi o druki zwarte, jak i czasopisma czy wydawnictwa ciągłe - prowadzi się od 1999 roku dwutorowo (selekcja bieżąca i retrospektywna), zgodnie z zarządzeniami ogólnobibliotecznymi i wewnętrznymi Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej. Za selekcją bieżącą wydawnictw zwartych odpowiada Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów oraz Komisja Selekcji i Doboru, za selekcją retrospektywną tych wydawnictw - Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów, selekcja bieżąca czasopism pozostaje w gestii pracowników Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów oraz Komisji Selekcji i Doboru, natomiast retrospektywna zależy od decyzji Oddziału Czasopism i Wydawnictw Ciągłych.

Selekcji podlegają te jednostki, które nie zaspokajają potrzeb naukowych, badawczych i dydaktycznych pracowników i studentów UAM oraz wykraczają poza profil biblioteki (głównie nauki techniczne, medyczne, rolnicze). Wyselekcjonowane dokumenty - wydawnictwa zwarte i ciągłe proponuje się kolejno bibliotekom zakładowym i innym bibliotekom Poznania.

Wynikiem selekcji - zarówno wydawnictw zwartych, jak i ciągłych - jest redukcja dokumentów wieloegzemplarzowych, co warunkuje, z jednej strony, pewną czytelność zgromadzonego księgozbioru, z drugiej - zapewnia miejsce, przestrzeń niezbędną do gromadzenia kolejnych dokumentów.

Przedstawione tu problemy - mamy nadzieję - nie są odosobnione, podobnie jak i kwestia ogólnie pojętej selekcji, która obecnie nikogo już nie dziwi. Dzisiaj nie liczy się ilość posiadanych przez bibliotekę woluminów, ale jakość; nie wieloegzemplarzowość, ale "do bólu" widoczna prezencyjność; (…) adekwatność zbiorów do potrzeb społeczności lokalnej jest - bowiem - ważniejsza niż wielkość kolekcji[10].Przypisy

[1] BILIŃSKI, L. Selekcja materiałów bibliotecznych, przekazywanie druków zbędnych. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2007. ISBN 978-83-89316-76-9, s. 9.

[2] Tamże, s. 12.

[3] Tamże, s. 13.

[4] Tamże, s. 15.

[5] Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej Nr 1/2005 w sprawie zarządzania zbiorami w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM.

[6] Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej Nr 5/2005 w sprawie powołania zespołów problemowych na kadencję 2005/06-2007/08.

[7] Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej Nr 5/2005 w sprawie powołania zespołów problemowych na kadencję 2005/06-2007/08.

[8] Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Biblioteki Nr 10/2003 w sprawie zasad i trybu prowadzenia selekcji retrospektywnej księgozbioru głównego.

[9] Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej Nr 1/2005 w sprawie zarządzania zbiorami w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM.

[10] BILIŃSKI, L. Selekcja materiałów bibliotecznych..., s. 5.

 Początek stronyDoświadczenia w zakresie selekcji zbiorów zwartych, czasopism i wydawnictw ciągłych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (1999-2006) / Bożena Świstek-Oborska, Aleksandra Mikołajska // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 8/2007 (89) październik. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/89/a.php?swistek. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187