EBIB Nr 8/2006 (78), Bibliotekarstwo krajów Europy Środkowej. Artykuł Poprzedni artykuNastpny artyku  

 


Linda Skolková
Instytut Studiów Informacji oraz Bibliotekoznawstwa przy Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu Karola w Pradze

Rok 2006: Ikaros rozwija skrzydła


Na wstępie chciałabym przywołać artykuł Petra Žáka, opublikowany w EBiBie w maju 2002 roku (http://ebib.oss.wroc.pl/2002/34/zak.php), w którym już wcześniej opisywał on Ikarosa, czyli elektroniczny miesięcznik wydawany w Republice Czeskiej i poświęcony głównie rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ostatnich zmian, zachodzących w procesie wydawniczym.

Od października 1999 zawartość Ikarosa jest dostępna na stronie http://www.ikaros.cz (wcześniej była umieszczona na http://ikaros.ff.cuni.cz). Od listopada 2000 r. czasopismo wydaje Ikaros o.s. (občanské sdružení - stowarzyszenie), organizacja pozarządowa zarejestrowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej. Z serwisu, zawierającego wyłącznie elementy statyczne (co miało miejsce u zarania istnienia), Ikaros zmienił się w dynamiczną stronę internetową. W pierwszej kolejności wprowadzono system zarządzania treścią (CMS, czyli content management system). Potem, kiedy jak wiele podobnych systemów open-source CMS-y rozwinęły się, a ich jakość wyraźnie wzrosła, podjęto decyzję o wprowadzeniu nowego systemu zarządzania treścią, który oferowałby więcej możliwości oraz upraszczał wprowadzanie zmian w przyszłości. Po dokładnym przetestowaniu (pod koniec roku 2005) dostępnych systemów wybrano Drupal (http://drupal.org/). Nasz administrator, Roman Chýla, przygotował specjalny moduł czasopisma elektronicznego dla systemu Drupal (obecnie dostępny do ściągnięcia na http://drupal.org/node/46485) oraz, we współpracy z zespołem redakcyjnym, doprowadził do płynnego przejścia z poprzedniego systemu zarządzania treścią do nowego. Pierwszy numer, w nowym systemie wyszedł 1 marca 2006 (http://www.ikaros.cz/ejournal/1/112). Od tego czasu zaczęto dołączać nowe elementy czasopisma i udoskonalać stare. W tym miejscu pragnę podkreślić, że opinie naszych czytelników nieustannie stanowią dla nas wspaniałe źródło inspiracji.

Cechą charakterystyczną Ikarosa jest sposób pracy zespołu redakcyjnego. Chociaż redaktorzy (obecnie siedem osób łącznie z redaktorem naczelnym) spotykają się regularnie, stopniowo liczba tych spotkań zmniejsza się - zwykle posiedzenia redakcji odbywają się cztery razy w roku. Pomiędzy spotkaniami współpraca redaktorów opiera się przede wszystkim na wykorzystywaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Poza tym system zarządzania treścią może być skonfigurowany w ten sposób, aby tego typu kooperacja była efektywniejsza niż ta, wykorzystująca standardowe narzędzia jak e-mail czy czat.

Wirtualna współpraca jest również nieoceniona, kiedy nad danymi projektami pracuje wielu partnerów. Na przykład, w roku 2005 Ikaros zaangażował się w pierwszy międzynarodowy projekt: Information Society without Borders: Re-Establishing and Development of the Cross-Border Cooperation within the Information Studies and Librarianship (Społeczeństwo informacyjne bez granic: Odbudowa i rozwój współpracy transgranicznej w zakresie nauk informacyjnych i bibliotekoznawstwa). W tym projekcie partnerzy z czterech krajów (Republiki Czeskiej, Polski, Słowacji oraz z Węgier) zjednoczyli siły, aby przygotować materiały (artykuły i biografie ważnych osobistości z historii bibliotekoznawstwa i nauk informacyjnych), które można znaleźć na http://www.ikaros.cz/project.ivf. Dzięki temu projektowi nawiązaliśmy również wiele przyjaźni i kontaktów, przede wszystkim w Polsce. Mamy nadzieję, że nie zostaną one przerwane i, że będziemy mogli współpracować w ramach podobnych projektów w przyszłości.

Dawniej udostępnialiśmy materiały konferencyjne w trybie on-line. Obecnie (od roku 2001) co roku w maju, kiedy odbywa się w Pradze Inforum (http://www.inforum.cz), uruchamiamy (we współpracy z dostarczycielami usług telekomunikacyjnych - w tym roku był nim CESNET, http://www.cesnet.cz, a w poprzednich latach Briard htpp://www.briard.cz), bezpośredni przekaz z tej konferencji. Zdajemy też stałą relację z tego, co się wydarzyło na konferencji (przede wszystkim z warsztatów przedkonferencyjnych oraz referatów wygłoszonych podczas konferencji), uzupełniamy ją fotografiami, zrobionymi podczas tego wydarzenia. W przyszłości (może już od przyszłego roku) planujemy robić nagrania z konferencji, dostępne na żądanie jako zapis video on-line.

14 kwietnia 2007 czasopismo będzie obchodzić 10. rocznicę powstania. Pragniemy kontynuować nasze wysiłki w następnych dziesięcioleciach i nadal oferować czytelnikom wartościowe treści. Chcielibyśmy również, aby w tworzenie Ikarosa zaangażowała się większa liczba autorów, nie tylko z grona specjalistów w dziedzinie informacji naukowej, ale także studentów szczególnie, że Ikaros powstał jako inicjatywa grupy wolontariuszy, właśnie studentów z Instytutu Studiów Informacji oraz Bibliotekoznawstwa przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze (IISL http://uisk.ff.cuni.cz/). Po 10 latach istnienia można uznać czasopismo za w pełni dojrzałe. Jednocześnie jest to idealne miejsce do zamieszczania prac studentów. Na przykład, coraz większa liczba absolwentów IISL decyduje się na publikowanie wybranych fragmentów swoich prac dyplomowych. Jest to zjawisko, dzięki któremu zyskują obie strony, ponieważ młodzi autorzy mają szansę zaprezentować się wśród profesjonalistów, a Ikaros - wyjątkową szansę zostać integralną częścią procesu edukacyjnego.

W razie jakichkolwiek pytań, dotyczących czasopisma, znajdziecie nas pod adresem: redakce@ikaros.cz

tłum. z jęz. ang.
Katarzyna Kwiatkowska-Žák

 Początek stronyRok 2006: Ikaros rozwija skrzydła / Linda Skolková// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 8/2006 (78) sierpień/wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/78/skolkova.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187