EBIB 
Nr 9/2005 (70), Fundusze UE w bibliotekach – przegląd projektów. Artykuł
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Jadwiga Wielgut-Walczak
Biblioteka Główna
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Biblioteka ASP - beneficjentką programów operacyjnych Ministra Kultury


Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stała się w roku bieżącym beneficjentką aż trzech programów operacyjnych Ministra Kultury. Trzy nasze wnioski zyskały akceptację i dofinansowanie wynoszące w sumie 71 tys. złotych. To jednoczesnie i mało, i dużo. Mało w sensie zaspokojenia wszystkich potrzeb - i dużo, jeśli porównamy tę kwotę z możliwościami budżetowymi uczelni, a także z faktem, iż dzięki tym środkom finansowym możemy kontynuować lub rozpocząć różne niezbędne działania.

Programy ogłoszone w ramach Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 (http://www.mk.gov.pl) mają na celu dofinansowanie określonych zadań, realizowanych przez różne podmioty sektora kultury, wymieniane szczegółowo w każdym z programów jako uprawnieni wnioskodawcy. Pierwszym zadaniem potrzebującego staje się zatem odnalezienie swojej kategorii jako wnioskodawcy, a następnie wybranie takich programów, które dawałyby szansę na dofinansowanie najpilniejszych braków.

Biblioteka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, najstarsza i największa z bibliotek polskich szkół artystycznych, udostępniająca w zabytkowym pomieszczeniu prawdziwie unikatowe kolekcje, potrzebuje niemal wszystkiego: zwiększenia powierzchni, uzupełnienia księgozbioru, sprzętu, oprogramowania, wyposażenia etc. Powierzchnię od razu wykluczyliśmy z obszaru poszukiwań, bowiem w wyniku tegorocznej decyzji władz uczelni możemy oczekiwać poprawy sytuacji w ciągu najbliższych lat. Uzupełnienie księgozbioru jest drugim naszym największym problemem, jak dotąd nierozwiązanym. Nie znaleźliśmy wśród programów szansy wnioskowania w tej dziedzinie. Program Promocja czytelnictwa, dofinansowujący m.in. zakupy nowości, ogranicza wnioskodawców do bibliotek publicznych (na marginesie: jesteśmy absolutnie za wspieraniem rozwoju bibliotek publicznych!). Być może coś przeoczyliśmy - chętnie skorzystamy tu z wszelkich informacji i podpowiedzi.

Następnymi na długiej liście naszych potrzeb były: sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie. Wybraliśmy początkowo dwa programy: Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą(sprzęt) oraz Obserwatorium Kultury (oprogramowanie). Dwa miesiące później, gdy okazało się, że złożony wcześniej w Fundacji Nauki Polskiej wniosek o dotację na zakup szaf z szufladami do przechowywania plakatów nie otrzymał dofinansowania, wybraliśmy jeszcze program Rozwój inicjatyw lokalnych, aby ponownie starać się o bardzo potrzebne meble.

Samo wypełnianie wniosku (formularze do pobrania ze strony WWW Ministerstwa Kultury) nie jest skomplikowane, sporo czasu pochłania jednak - tak przynajmniej było w naszym przypadku - rozważenie i potem odpowiednie sformułowanie dwóch zagadnień: tematu zadania oraz proporcji i kategorii wkładu własnego. Przedstawiam poniżej nasze tematy zadań, skonstruowane zgodnie z założeniami wybranych programów operacyjnych, ale także - co podkreślam - wiernie odzwierciedlające nasze rzeczywiste działania i potrzeby. Fakt dofinansowania wszystkich trzech złożonych wniosków niezmiernie nas cieszy, mam jednak nadzieję, że relacji niniejszej nikomu - broń Boże! - nie przyjdzie do głowy potraktować jako swoistego "przepisu na sukces", a jedynie jako ewentualną pożyteczną wskazówkę. Z pewnością znajdujemy się w grupie początkujących, jeśli chodzi o doświadczenie zdobywaniu grantów; mamy za sobą jedynie dwa ubiegłoroczne wnioski o dotację z funduszu dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa - jeden "wygrany" (30 tys. zł na dofinansowanie jubileuszowej wystawy plakatów z naszych zbiorów), drugi odrzucony (uzupełnienie księgozbioru!).

Temat pierwszy: Rozbudowa informatycznej sieci lokalnej Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zgłosiliśmy do programu Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą do podpunktu g) - współfinansowanie budowy i rozbudowy sieci i systemów informatycznych. Całkowity koszt realizacji skalkulowaliśmy na ok. 56 tys. zł. Wykazaliśmy wkład własny ze środków ASP w wysokości ok. 42% i wkład pozyskany z innych źródeł w wysokości ok. 10%. Do Ministra Kultury wystąpiliśmy o dofinansowanie kwotą 27 tys. zł, co stanowiło ok. 48% wartości zadania. Do kategorii środków własnych zaliczyliśmy: zakup kilku komputerów oraz koszty poniesione na konfigurację swojego sprzętu i pozostałe usługi informatyczne. Wkładem pozyskanym z innych źródeł była wcześniejsza dotacja KBN na instalację sieci komputerowej w budynku. Ze środków pozyskanych od Ministra Kultury zadeklarowaliśmy zakup i zainstalowanie serwera niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania informatycznej sieci Biblioteki oraz zakup podstawowego sprzętu komputerowego i reprograficznego. Nie muszę chyba dodawać, że w każdym z wniosków wymagane jest uzasadnienie celowości podjęcia takiego, a nie innego zadania, a także opisanie jego spodziewanych efektów. Ku naszej radości otrzymaliśmy pełną wnioskowaną kwotę.

Dla tematu drugiego: Komputerowa baza danych obejmująca zbiory graficzne zgromadzone w Gabinecie Rycin i Gabinecie Plakatów Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wybraliśmy program operacyjny Obserwatorium Kultury, podpunkt b) - budowa, utrzymanie i udostępnianie specjalistycznych baz danych obejmujących różne dziedziny kultury. Koszt realizacji zadania, mającego na celu skatalogowanie wybranej części naszych bogatych zbiorów graficznych, przekraczał nieznacznie 51 tys. zł. W tym przypadku mogliśmy się wykazać jedynie wkładem własnym (komputery, sprzęt fotograficzny) stanowiącym około 1/3 wartości zadania. Proporcja wielkości wkładu własnego do kosztów całego zadania nie jest, co prawda, nigdzie apriorycznie ustalona, wiadomo jednak, że im wyższy wkład własny, tym lepiej. Wnioskowaliśmy o kwotę 35 tys. zł, przeznaczając ją na zakup i instalację oprogramowania oraz sfinansowanie pracy przy wprowadzaniu danych. Otrzymaliśmy 30 tys. zł, tj. kwotę minimalną, jaka potrzebna jest do pomyślnego zrealizowania zadania (we wszystkich wnioskach jest wymóg określenia kwoty minimalnej).

Tematem trzecim stała się Modernizacja Gabinetu Plakatów Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ulokowana w programie Rozwój inicjatyw lokalnych w podpunkcie e) - inwestycje oraz zakup wyposażenia. Zsumowaliśmy wszystkie prace, jakie wykonywaliśmy w ostatnim czasie w Gabinecie Plakatów gromadzącym unikatową w skali kraju kolekcję. Wartość naszego wkładu (koszty remontu oraz zabezpieczenia pomieszczenia i zbiorów, zakup niezbędnego sprzętu komputerowego) stanowiła znowu ok. 1/3 wartości całego zadania, szacowanego na kwotę około 22 tys. zł. Wnioskowaliśmy o 14 tys. zł, potrzebne na zamówienie specjalistycznych szaf z szufladami do przechowywania powiększającego się zbioru plakatów. Dzięki otrzymaniu pełnej wnioskowanej kwoty nowe plakaty powędrują z pryzmy do odpowiednich szuflad.

Datą końcową realizacji wszystkich zadań i tym samym wykorzystania środków finansowych jest 31 grudnia 2005 r. Jest więc co robić. Następnie beneficjent zobowiązany jest sporządzić szczegółowy raport ze swoich działań i rozliczyć się z wykorzystanej dotacji. Warto o tym pamiętać przed startem w przyszłorocznych wyścigach.

 Początek stronyBiblioteka ASP - beneficjentką programów operacyjnych Ministra Kultury / Jadwiga Wielgut-Walczak// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 9/2005 (70) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/70/wielgut-walczak.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187