EBIB 
Nr 7/2005 (68), Dwa kroki do przodu. Prawo
 Poprzedni artykuł   

 


Tadeusz Zarzębski

Przepisy Prawne nr 21


(ZOB. WSTĘP DO TEGO DZIAŁU ----> EBIB NR 18/2000)

A. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Biblioteki szkół wyższych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych. Dz. U. nr 78 poz. 685. Zmiana rozporządzenia z dnia 26 września 2000 r. (Dz. U. nr 107 poz. 1182, z późn. zm.) dotyczy stawek wynagrodzeń, także bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji informacji naukowej (zał. 2) oraz pracowników służby bibliotecznej (zał. 3). Obowiązuje od dnia ogłoszenia, tj. 6 maja 2005 r.
Uwaga: w Aneksie /..*, w adresie wydawniczym poz. 1728 (nowa) należy dopisać: "z 2005 r. nr 78 poz. 685".

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej. Dz. U. nr 78 poz. 686.

Zmiana rozporządzenia z dnia 26 września 2000 r. (Dz. U. nr 107 poz. 1183, z późn. zm.) dotyczy stawek wynagrodzeń, także bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji informacji naukowej (zał.. 2) oraz pracowników służby bibliotecznej (zał. 3). Obowiązuje od dnia ogłoszenia, tj, 6 maja 2005 r.
Uwaga: w Aneksie /., w adresie wydawniczym poz. 1729 (nowa) należy dopisać: "z 2005 r. nr 78 poz. 686??.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinna posiadać osoba zatrudniona w uczelni na stanowisku kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty. Dz. U. nr 101 poz. 844.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (tj. 23 czerwca 2005 r.); równocześnie traci moc rozporządzenie z dnia 23 października 1991 r. (Mon. Pol. nr 36 poz. 266).
Uwaga: w Aneksie /, opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1776, a w adresie wydawniczym poz. 1539 - umieścić następujący zapis: "uchylone, zob. Dz. U. z 2005 r. nr 101 poz. 844".

Biblioteki urzędów samorządu terytorialnego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Dz. U. nr 146 poz. 1222.

W wykazie stanowisk pracowniczych (zał. 3, tabela II.) występują trzy stanowiska bibliotekarskie. Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz. U. nr 61 poz. 708, z późn. zm.).
Uwaga: w Aneksie /., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1777, a w adresie wydawniczym poz. 1709 (nowa) dopisać: "uchylone - Dz. U. z 2005 r. nr 146 poz. 1222".

Nadzór nad bibliotekami

Zarządzenie Nr 9 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu. Dz. Urz. MENiS nr 2 poz. 9.

W zakresie działania Departamentu Kształcenia Ogólnego i Specjalnego zawarto następującą sprawę: "realizacja przez szkoły zadań związanych z edukacją czytelniczą i medialną" ( § 18 pkt 39), a Departamentu Szkolnictwa Wyższego - sprawy: "działalności bibliotek szkół wyższych" (§ 23 pkt 31). Traci moc zarządzenie Nr 8 z dnia 16 lutego 2004 r. (Dz. Urz. MENiS nr 2 poz. 9).
Uwaga: w Aneksie /., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1778.

Zarządzenie Nr 9 Ministra Kultury z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury. Dz. Urz. MK nr 2 poz. 13.

W § 21. Zadania Departamentu Współpracy z Samorządami i Upowszechniania Kultury - "10) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, Krajową Radą Biblioteczną oraz organizacjami reprezentującymi środowiska bibliotekarzy i czytelników w działaniach na rzecz rozwoju bibliotek i popularyzacji czytelnictwa, 11) ustalania zasad dotyczących wymagań kwalifikacyjnych bibliotekarzy i animatorów kultury, wspierania ich doskonalenia zawodowego, 12) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich i animatora kultury".

W załączonym Wykazie jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury występują następujące instytucje: Biblioteka Narodowa w Warszawie, Instytut Książki w Krakowie, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie, Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Ciechanowie, Krośnie i Wrocławiu. Traci moc zarządzenie Nr 26 z dnia 23 września 2004 r. (Dz. Urz. MK nr 7 poz. 41).
Uwaga: w Aneksie /., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1779, a w adresie wydawniczym poz. 1759 (nowa) dopisać: "uchylone - Dz. Urz. MK z 2005 r. nr 2 poz. 13".

Odznaka "Zasłużony dla Kultury Polskiej"

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie nadawania odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Dz. U. nr 159 poz. 1334.

Odznakę "nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury", "Odznakę przyznaje się osobom fizycznym i prawnym bez względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania i siedzibę".
Uwaga: w Aneksie /., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1780.

Ustawa o działalności kulturalnej

Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty. Dz. U. nr 131 poz. 1091. Zmiana ustawy z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123, z późn. zm.) dotyczy nadawania medali i odznak honorowych, przyznawania dotacji na zadania objęte mecenatem państwa, tworzenia wspólnych instytucji kultury.
Uwaga: w Aneksie /., w adresie wydawniczym poz. 1540 należy dopisać: "z 2005 r. nr 131 poz. 1091".

* "Aneks /." - skrótowe oznaczenie publikacji: Tadeusz Zarzębski. Polskie prawo biblioteczne. Aneks / 1990 - 2000. Warszawa 2000.

 Początek stronyPrzepisy Prawne nr 21 / Tadeusz Zarzębski// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 7/2005 (68) sierpień/wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/68/prawo21.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187