Powrót do strony głównej

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Bożena Grocholska

Korekta:
Sylwia Wołek-Biernat
Zuzanna Zakrzewska
Beata Antczak

Redakcja techniczna:
Szymon Matuszewski
Łukasz Kaleta
Marek Stepowicz
Aleksander Radwański

Opracowanie graficzne:
Stanisław Skórka,
Marek Stepowicz


Rozmiar: 77 bajtów

Felieton jesienny

Aleksander Radwański, Czy istnieje środowisko bibliotekarzy (50 numerów później)?

Artykuły

Badania, teorie, wizje

Wywiady

Sprawozdania

Listy do redakcji

Prawo

KomunikatyBiuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 10/2003 (50) listopad. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2003. - Czasopismo elektroniczne. - Mniejszości narodowe a biblioteki. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/50/index.php. - ISSN 1507-7187