EBIB 
Nr 11/2002 (40), Informacja biznesowa. Artykuł
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

Tekst recenzowany


 
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów


Anna Grzecznowska
Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Warszawa

Użytkowanie informacji biznesowej
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
w warunkach zmieniającego się rynku usług informacyjnych

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

Wstęp

W krajach uprzemysłowionych środowiska producentów stają się ważnymi użytkownikami informacji biznesowej, rozumianej jako dane, fakty i statystyki potrzebne przedsiębiorstwu do podejmowania decyzji.[1] Informacja otrzymana we właściwym czasie i miejscu pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej, poszukiwaniu rynków zbytu czy też przezwyciężaniu trudności, wynikających ze stale rosnącej konkurencji, kryzysów politycznych, recesji itp. Spotyka się pogląd, że dostęp do aktualnej i rzetelnej informacji jest czynnikiem ułatwiającym rozwój przedsiębiorstw, wyrażający się: wzrostem produkcji, zwiększeniem liczby miejsc pracy, ekspansją na rynki lokalne i międzynarodowe, powiększeniem majątku tych firm.[2]

Wzrastające znaczenie informacji biznesowej dostrzeżono też i w Polsce, w początkach lat 90. Przyczyniły się do tego, m.in. takie czynniki jak:

 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, w wyniku której masowo powstawały małe firmy prywatne, często nie mające orientacji na rynku informacyjnym, a zarazem pilnie poszukujące różnorodnych informacji gospodarczych, np. o partnerach, wyrobach, wzorach przemysłowych, obowiązujących stawkach celno-podatkowych, aktualnych regulacjach prawnych itp.
 • Znaczny wzrost kosztów gromadzenia i przetwarzania informacji, związany ze stosowaniem najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Ograniczenie środków budżetowych na finansowanie działalności informacyjnej.
 • Dynamiczny rozwój firm prywatnych o charakterze komercyjnym, wyspecjalizowanych w obsłudze informacyjnej, tworzonych często przy udziale kapitału zagranicznego.

Postępująca globalizacja, a także perspektywa włączenia Polski do europejskich struktur gospodarczych, zmusza przedsiębiorców, którzy myślą o rozwoju swoich firm, do szukania nowych narzędzi podnoszenia ich konkurencyjności i nowoczesnego zarządzania. Jednym z nich jest informacja biznesowa, w powiązaniu ze stosowaniem nowoczesnych technik jej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania, a przede wszystkim wykorzystywanie Internetu. Mając na uwadze rolę tej informacji w zwiększaniu konkurencyjności firm i ich wyrobów na jednolitym rynku zrealizowano w 2001 roku, w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, badania zmierzające do rozpoznania, jak w sytuacji rozwoju nowych systemów i typów usług informacyjnych kształtują się potrzeby informacyjne małych i średnich przedsiębiorstw oraz możliwości ich zaspokajania przez służby informacyjne.[3]

Według statystyki państwowej sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce obejmuje ok. 2900000 małych i średnich firm (tj. takich, które zatrudniają nie więcej niż 250 osób), z czego aktywną działalność prowadzi ok. 1800000 firm.[4] Sektor ten ma duży wkład w wychodzeniu kraju z kryzysu ze względu na tworzenie nowych miejsc pracy, zaopatrzenie rynku i rozwój eksportu. Sytuacja ekonomiczna wielu przedsiębiorstw jest jednak trudna wskutek braku stabilizacji finansowej i prawnej, wzrostu kosztów produkcji i niedostatku tanich kredytów. Z drugiej jednak strony firmy te potrzebują dopływu nowoczesnych technik oraz nowych technologii, aby móc skutecznie utrzymać się na rynku i konkurować z firmami zagranicznymi. Poszukują zatem informacji, która ma im ułatwić wybór właściwej strategii działania.

Analizę korzystania z informacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa oparto na danych ze 105 firm o zatrudnieniu 21-250 osób, z województwa mazowieckiego. Stanowiły one reprezentację ok. 1000 przedsiębiorstw produkcyjnych działających w następujących grupach branżowych: odzieżowej i skórzanej, spożywczej, meblarskiej, elektronicznej, chemicznej. Listę firm należących do sektora "Przemysł" uzyskano z Głównego Urzędu Statystycznego. Została ona oparta na obowiązującym obecnie rejestrze przedsiębiorstw REGON.

BranżaLiczba badanych małych i średnich przedsiębiorstw% ogółu
odzieżowa i skórzana4946,7
spożywcza3331,4
meblarska87,6
elektroniczna87,6
chemiczna76,7
Ogółem105100
Tab. 1. Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu, w podziale według branż.

Wśród respondentów ponad 60% stanowiły spółki cywilne lub jawne, nie posiadające osobowości prawnej, 28% - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a 11% - spółdzielnie. Około 60% badanych (głównie z przemysłu spożywczego) sprzedaje swe wyroby wyłącznie na rynek krajowy.

Podstawową zastosowaną metodą badań była ankieta pocztowa. Uzupełniająco posłużono się metodą wywiadów bezpośrednich i telefonicznych (dla monitowania firm). Ankieta skierowana do przedsiębiorstw obejmowała następujące zagadnienia, dotyczące:

 • usług informacyjnych, form informacji i placówek, z których korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • oceny dostępu do informacji potrzebnej obecnie firmom;
 • znaczenia informacji biznesowej w rozwiązywaniu podstawowych problemów przedsiębiorstwa;
 • potrzeb w zakresie informacji wzorniczej;
 • tematyki poszukiwanych ostatnio informacji, których brak na rynku;
 • zakresu korzystania z Internetu w celach informacyjnych.

W ramach badań ankietowych zebrano też opinie ekspertów, przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw na temat znaczenia informacji biznesowej dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw.

Placówki informacyjne wykorzystywane przez badane małe i średnie przedsiębiorstwa

Obecnie w kraju szereg instytucji zarówno państwowych, jak i prywatnych, zajmuje się kompleksową obsługą informacyjną środowiska gospodarczego, głównie małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując nowoczesne technologie teleinformatyczne, dostęp do baz ekonomicznych, przekazują im informacje związane z uruchomieniem produkcji, organizacją i zarządzaniem, finansami, prawem, handlem, sytuacją na rynkach światowych itp. Oferują znalezienie partnerów, rozpowszechnienie oferty, wyszukanie producenta określonego wyrobu.[5]

Ponad połowa badanych (56%) podała nazwy ośrodków informacyjnych, z usług których korzystała w 2000 roku. Placówki te można pogrupować następująco:

 • Stowarzyszenia przedsiębiorców: izby gospodarcze, przemysłowo-handlowe, rzemieślnicze, cechy, związki pracodawców, kluby i rady biznesu, stowarzyszenia zawodowe i inne (51% odpowiedzi). Wśród tych, które mają największe znaczenie respondenci wymienili: Krajową Izbę Gospodarczą, (prowadzi Ogólnopolski System Informacji Gospodarczej, wywiadownię gospodarczą, publikuje wydawnictwa biznesowe), Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości (zajmuje się tworzeniem lobbingu w kręgach politycznych i społecznych oraz reprezentuje środowisko małych i średnich przedsiębiorstw w instytucjach europejskich, organizuje corocznie Forum Gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw, w trakcie którego firmom odnoszącym sukcesy rynkowe przyznawany jest tytuł Lidera Przedsiębiorczości), Mazowiecką Izbę Gospodarczą, Polską Izbę Przemysłu Skórzanego, Izbę Przemysłowo-Handlową Inwestorów Zagranicznych, Cech Rzemiosł Różnych w Grójcu, Cech Rzemiosł Spożywczych w Radomiu, Business Center Club, Konfederację Pracodawców Polskich.
 • Prywatne placówki informacyjne, doradczo-szkoleniowe, konsultingowe, reklamowe, wywiadownie gospodarcze i inne ośrodki o zasięgu zarówno ogólnokrajowym, jak i lokalnym, działające często jako placówki zagraniczne lub polskie z kapitałem zagranicznym (spółki, konsorcja, korporacje). Z usług tych placówek korzystało 42% respondentów. Na podstawie posiadanych baz (własnych i obcych), dostępnych na ogół w Internecie, przekazują informacje teleadresowe i inne o firmach: zagranicznych, krajowych, działających w regionie czy województwie i reprezentujących określone branże. Zajmują się też kojarzeniem partnerów, pośrednictwem w zawieraniu umów, publikacją katalogów. W tym ostatnim zakresie liderem na rynku jest Panorama Polska - wydawca katalogów firmowych Panorama Firm zawierających ponad 700000 danych o firmach, instytucjach i urzędach z całej Polski. Przedsiębiorstwa uzyskują bezpłatnie katalogi województwa, w którym działają. Za niewielką opłatą mogą zamieszczać w nich informacje o własnej firmie oraz reklamy. Z tej możliwości skorzystało w ostatnim roku ok. 7% badanych firm. Kilkanaście przedsiębiorstw z branż: spożywczej, odzieżowej i skórzanej nawiązało współpracę z polsko-francuską spółką Kompass wydającą krajowe, regionalne, branżowe katalogi oraz udostępniającą zagraniczne katalogi KOMPASS. Oprócz informacji teleadresowych podawane są w nich dane ekonomiczne firm (wielkości zatrudnienia, obrotów, exportu, importu, kapitału zakładowego) oraz administracyjne (forma organizacyjno-prawna, rok założenia, NIP, REGON, nazwa banku prowadzącego obsługę finansową itp.), a także informacje o produktach (nazwa, kod, branża, znaki towarowe).
  Niektóre firmy wskazały na miejskie i regionalne biura informacji gospodarczej, telefonicznej, które gromadzą i bezpłatnie udostępniają informacje o adresach firm i instytucji użyteczności publicznej w miastach, województwach lub regionach. Okresowo wydają też biuletyny zawierające oferty krajowych firm produkcyjnych, handlowych, usługowych. Wśród tego typu placówek, wymienianych przez respondentów znalazły się: Telefoniczna Agencja Informacyjna, TELEADRESON, Agencja Promocyjna INFOJURIKOM, Polskie Książki Telefoniczne.
  Małe i średnie przedsiębiorstwa poszukują informacji zarówno w dużych placówkach, jak i w mniejszych firmach doradczo-szkoleniowych działających w regionie. Zwracają się do nich po informacje z zakresu prawa, marketingu, organizacji i zarządzania, finansów. Zlecają im prowadzenie księgowości firmy, opracowywanie biznes planu, poszukiwanie rynków zbytu dla swoich wyrobów. Do takich placówek, wspomnianych przez respondentów z branży spożywczej, należą: Biuro Rachunkowe i Doradztwa Podatkowego "OMEGA", Biuro Rozwoju ALTER EGO, Agencja Usługowa KODEX.
  Przedsiębiorstwa, które znalazły partnerów do współpracy zwracają się nieraz do wywiadowni gospodarczych z prośbą o informacje pozwalające ocenić wiarygodność kontrahentów. Zadaniem placówek tego typu jest pozyskiwanie danych o sytuacji ekonomicznej (finansowej, kredytowej, handlowej itp.) przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, a następnie udostępnianie ich, w postaci raportu, zainteresowanym firmom. Działalność ta pozwala uniknąć przedsiębiorcom nawiązywania współpracy z nieuczciwymi lub niewypłacalnymi partnerami. Wywiadownie pomagają też w odzyskiwaniu długów. Na polskim rynku funkcjonują obecnie wywiadownie międzynarodowe i krajowe (INFOCREDIT, DUN & BRADSTREET, Info-Net przy Krajowej Izbie Gospodarczej).
 • Fundacje, agencje rozwoju (regionalnego, przedsiębiorczości, inicjatyw lokalnych, współpracy z zagranicą, restrukturyzacji), centra wspierania biznesu
  Spora grupa respondentów (17%) korzysta z usług różnych lokalnych i regionalnych ośrodków wspierania przedsiębiorczości. Część tych placówek należy do Krajowego Systemu Usług (KSU) dla małych i średnich przedsiębiorstw, administrowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Pełni ona rolę krajowej agencji do spraw przedsiębiorczości i jest wykonawcą zadań w ramach polityki państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności obejmują one usługi eksperckie dla organów administracyjnych, ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do informacji gospodarczej (poprzez m.in. szkolenia), koordynację realizacji projektów z Programu PHARE. Zadania te są wykonywane za pośrednictwem sieci KSU, do której należy ponad 130 instytucji okołobiznesowych, głównie stowarzyszeń przedsiębiorców, klubów przedsiębiorczości, fundacji rozwoju regionalnego, izb gospodarczych.[6] Placówki te świadczą, dla małych i średnich przedsiębiorstw, usługi z zakresu doradztwa ekonomiczno-prawnego i finansowego, szkolenia, pomagają w pozyskiwaniu środków finansowych (np. w ramach programów Unii Europejskiej), poszukiwaniu partnerów, informują o targach i wystawach, organizują misje handlowe promujące polskie firmy za granicą.
 • Ośrodki działające w jednostkach badawczo-rozwojowych. Ok. 20% respondentów uzyskuje potrzebne informacje w placówkach informacji funkcjonujących przy instytutach, ośrodkach badawczo-rozwojowych, laboratoriach, biurach projektów, a także w bibliotekach, zajmujących się dziedzinami wiedzy związanymi z przemysłem lub rolnictwem. Podstawą ich działalności informacyjnej są zbiory wydawnictw zwartych i ciągłych biblioteki technicznej oraz bazy danych (bibliograficzne i faktograficzne) z zakresu ekonomiki przemysłu i handlu, zarządzania, finansów, bankowości, prawa gospodarczego. Niektóre z nich prowadzą bazy danych o przedsiębiorstwach danej branży, gromadzą i udostępniają zbiory informacji normalizacyjnej oraz patentowej. Respondenci z przemysłu chemicznego przyznali, że niejednokrotnie znajdują potrzebne informacje w zasobach informacyjnych uczelni medycznych (np. Akademii Medycznej w Warszawie), Instytutu Chemii Przemysłowej, Państwowego Zakładu Higieny. Część firm branż odzieżowej i skórzanej współpracuje z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego (doradztwo w zakresie: opracowywania nowych wzorów odzieży specjalnej - ochronnej, doboru materiałów, przygotowania dokumentacji do atestacji wzorów w ramach procesów certyfikacyjnych), Instytutem Sportu, Instytutem Przemysłu Skórzanego, Politechniką Radomską, Centralnym Laboratorium Przemysłu Obuwniczego, Zakładem Techniki Bezpieczeństwa w Warszawie. Kilka firm branży spożywczej współpracuje z: Akademią Rolniczą w Lublinie, Instytutem Kwiaciarstwa i Sadownictwa w Skierniewicach.

Blisko 25% respondentów wymieniło również inne ośrodki, do których zwracają się w celu uzyskania niezbędnych informacji. Były to m.in.:

 • Państwowe ośrodki informacji prowadzone przez urzędy centralne i rządowe, np. Agencja Współpracy z Zagranicą przy Urzędzie Miejskim w Radomiu, biura Radców Handlowych przy polskich ambasadach (promują krajowe firmy za granicą, dostarczają wiarygodnych danych o partnerach zagranicznych, warunkach i zasadach inwestowania na obcych rynkach, obowiązujących regulacjach prawnych na konkretnym rynku).
 • Wydawnictwa biznesowe publikujące literaturę fachową i czasopisma o tematyce związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. Wiedza i Praktyka, INFOR czy też Wydawnictwa Prawne LEX i LEX POLONIA udostępniające informacje o przepisach prawa polskiego.
 • Prasa lokalna (publikuje oferty współpracy, informuje na bieżąco o inicjatywach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie, targach, imprezach wystawienniczych itp.).

Orientacja przedsiębiorstw w zakresie miejsca uzyskiwania określonych rodzajów informacji biznesowej i ocena dostępu do informacji

Zakładano, że firmy z województwa mazowieckiego są dobrze zorientowane, jakie placówki mogą im pomóc w poszukiwaniu informacji. Okazało się, że nie zawsze tak jest.
Około 86% respondentów orientuje się, gdzie może znaleźć informację o adresach firm krajowych, ale tylko 42% wie, skąd uzyskać oferty i adresy zagranicznych partnerów.
Znacznie niższy odsetek przedsiębiorstw (28%) potrafi wskazać wywiadownie gospodarczą badającą wiarygodność firm.
Większość małych i średnich przedsiębiorstw nie bardzo wie, gdzie zwrócić się w celu otrzymania informacji o źródłach finansowania (np. tanich kredytach i poręczeniach kredytowych). Miejsca udostępniania informacji o nowych technologiach w branży są znane tylko 40% respondentów.
Wprawdzie przedsiębiorstwa powszechnie korzystają z informacji prawnej i łatwo znajdują dane o aktualnych polskich przepisach, ale tylko 23% badanych orientuje się, gdzie szukać informacji o prawodawstwie Unii Europejskiej. Jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że 40% respondentów eksportuje swoje wyroby, przede wszystkim na rynki europejskie.

Ogólnie, ok. 40% respondentów pozytywnie wypowiedziało się o dostępie do informacji biznesowej, przy czym 15% uważa go za bardzo dobry, a 26% stwierdziło, że dostęp polepszył się. Około 27% badanych nie zauważyło większych zmian w tym zakresie, a jedynie 3% odczuło pogorszenie.

Formy usług informacyjnych wykorzystywane przez badane przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcy korzystają z różnych form usług informacyjnych oferowanych celem znalezienia:

 • potencjalnych dostawców surowców lub odbiorców produktów,
 • partnerów kooperacyjnych,
 • nowych technologii,
 • źródeł finansowania rozwoju,
 • informacji o trendach rynkowych,
 • przepisów prawa gospodarczego,
 • różnych informacji rynkowych pomocnych w funkcjonowaniu firmy.

Najwięcej przedsiębiorstw (66%) wskazało na katalogi firmowe i inne drukowane informatory o firmach krajowych i zagranicznych, jako podstawową formę informacji. Drugą użytkowaną grupą form są: targi, wystawy handlowe i giełdy towarowe, w których udział wymieniło ponad 54% respondentów.

Około 42% badanych korzysta z możliwości zamieszczenia informacji o swojej firmie i jej ofercie w bazach prowadzonych (na CD-ROM-ach lub w Internecie) przez różne placówki informacyjne oraz w katalogach firmowych. Prawie 40% małych i średnich przedsiębiorstw sięga do baz danych o firmach, w celu poszukiwania kontrahentów. Z serwisów informacyjnych dostępnych w Internecie korzysta 69% firm, z tego 25% stale, a 44% sporadycznie.

Ważną formą usług informacyjnych jest organizowanie kursów szkoleniowych dotyczących prowadzenia księgowości, korzystania z Internetu, marketingu itp. Uczestniczyło w nich 40% badanych firm.

Innymi usługami informacyjnymi użytkowanymi przez przedsiębiorstwa są:

 • porady prawno-ekonomiczne (24% korzystających),
 • kupno baz danych o przepisach prawnych (20%),
 • pomoc w zawieraniu umów kooperacyjnych (11%),
 • opracowywanie ekspertyz technicznych (10%),
 • sporządzanie raportów handlowych o firmach (8%).

Wielu respondentów uznaje ceny usług informacyjnych za zbyt wysokie, ale też nie wszyscy wiedzą, że niektóre z nich mogą być dofinansowane ze środków budżetowych, za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dotyczy to, np. korzystania ze szkoleń, doradztwa związanego z zarządzaniem zasobami przedsiębiorstwa, zastosowaniem technik informatycznych, przygotowaniem małych i średnich przedsiębiorstw do uczestnictwa na rynku kapitałowym. Niektóre przedsiębiorstwa przyznały, że nie stać ich obecnie na zakup informacji dotyczących, np. wiarygodności partnerów, nowoczesnych technologii produkcji, opracowania biznes planu. Korzystanie z usług informacyjnych zależy przede wszystkim od sytuacji ekonomicznej firm, która w wielu przypadkach uległa znacznemu pogorszeniu.

Ocena znaczenia informacji biznesowej w funkcjonowaniu oraz rozwoju przedsiębiorstw

Respondenci wymienili szereg problemów, które są dla nich obecnie trudne do rozwiązania, a mają decydujące znaczenia dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Najważniejsze z nich dotyczą:

 • braku kapitałów własnych i niedostępności preferencyjnych kredytów bankowych niskooprocentowanych;
 • powstawania zatorów płatniczych związanych z nie regulowaniem w terminie należności za towary przez odbiorców;
 • wzrostu kosztów własnych produkcji na skutek wysokich podatków, kosztów pracy i ubezpieczeń itp.;
 • barier prawnych wynikających z częstych zmian obowiązujących przepisów, ich zawiłości;
 • nieuczciwej konkurencji na rynku krajowym, związanej często z importem z Dalekiego Wschodu, wzrostem liczby supermarketów działających na preferencyjnych warunkach;
 • załamania eksportu polskich wyrobów na rynki wschodnie;
 • biurokracji w urzędach państwowych i terenowych.

Powyższe problemy mają, zdaniem przedsiębiorców, niszczący wpływ na polskie firmy obniżając ich rentowność, prowadząc w rezultacie do bankructwa poszczególne małych i średnich przedsiębiorstw, a nawet całe branże. W tej sytuacji wielu respondentów nie widzi dużego wpływu informacji biznesowej na rozwiązanie wymienionych trudności. Jednak znaczna ich większość (ponad 60% badanych) zauważa, że informacja ta ma istotne lub najważniejsze znaczenie w zakresie:

 • unowocześniania produkcji poprzez wprowadzanie na rynek nowych asortymentów i wzorów wyrobów oraz technologii;
 • rozszerzenia rynków zbytu;
 • poszukiwania finansowych instrumentów wspierania działalności małych i średnich przedsiębiorstw (poręczenia kredytowe, programy pomocowe);
 • ustalania wysokości podatków i opłat (informacja dotycząca prawa i jego interpretacji).

W porównaniu z badaniami z lat 1994-1995, wykonanymi w województwie warszawskim, obecnie wzrosło znaczenie informacji wykorzystywanej dla potrzeb eksportu oraz informacji finansowej.[7]

Mimo funkcjonowania na terenie województwa wielu placówek informacyjnych oraz powszechnego niemal dostępu do serwisów internetowych respondenci zwrócili uwagę na brak pełnej informacji dotyczącej:

 • kontaktów handlowych w określonych branżach, a szczególnie firm pośredniczących w eksporcie i udzielających gwarancji eksportowych;
 • wiarygodności kontrahentów;
 • możliwości nabycia materiałów i surowców, specjalistycznych maszyn, aparatury (producenci i hurtownie);
 • źródeł finansowania (kredyty, ulgi, fundusze pomocowe);
 • przepisów prawnych obowiązujących na rynkach zagranicznych (szczególnie w Unii Europejskiej) i ich interpretacji;
 • warunków działania na jednolitym rynku i możliwości dostosowania polskich firm do wymogów unijnych;
 • kierunków rozwoju wzornictwa przemysłowego jako instrumentu podnoszenia konkurencyjność produkowanych wyrobów.

Sygnalizowane były też trudności uzyskania informacji umożliwiających kompleksową analizę określonego rynku, identyfikację odbiorców i ocenę ich preferencji.

Podsumowanie

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa przekonują się stopniowo do wartości informacji, jako skutecznego narzędzia niezbędnego przy rozwiązywaniu wielu trudnych problemów. Nie wszystkie jednak z nich chcą otwarcie przyznać się, z jakich źródeł informacji korzystają, aby nie pomagać w jej zdobywaniu obcemu wywiadowi gospodarczemu, który nadmiernie interesuje się polskim rynkiem wewnętrznym. Dotyczy to zwłaszcza firm z kapitałem zagranicznym i działających na eksport.

Metody udostępniania informacji w ostatnich latach nie tylko na świecie, ale i w Polsce bardzo się unowocześniły. Początkowo dostęp do baz danych o przedsiębiorstwach czy baz informacji prawnej odbywał się za pomocą publikowanych informatorów lub katalogów, albo zamawianych wydruków komputerowych. Obecnie wśród przedsiębiorców rozpowszechnia się korzystanie z baz danych zamieszczanych w Internecie. Jednak wiele mniejszych firm nie dysponuje jeszcze odpowiednim sprzętem i korzysta z Internetu sporadycznie. Według badań przeprowadzonych przez DEMOSKOP w 2000 roku tylko ok. 20% małych i 56% średnich firm posiadało dostęp do Internetu.[8]

W ślad za nowymi technikami nie nadąża często poziom jakości usług. Informacja udostępniana przez placówki jest często niepełna lub nieaktualna. W efekcie tylko 15% badanych małych i średnich przedsiębiorstw jest zadowolonych z obecnego dostępu do informacji biznesowych, a 26% uważa, że poprawił się on ostatnio.

Znaczna liczba badanych firm nie jest w pełni zorientowana, gdzie uzyskać potrzebne informacje. Jak widać, brak jest informacji o informacji, skierowującej firmy do odpowiednich placówek i baz danych.

Wciąż zbyt mało znana jest działalność placówek informacyjnych, branżowych ośrodków informacji, agencji państwowych i prywatnych. Tak np. badane firmy z branż odzieżowej i skórzanej nie znają bliżej oferty usług Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w zakresie informacji wzorniczej. Jednocześnie zła sytuacja ekonomiczna wielu małych i średnich przedsiębiorstw powoduje brak zainteresowania informacją dotyczącą rozwoju firmy, wdrażania postępu technicznego, zwiększenia eksportu itp.

Przypisy:

[1] Business information option. Introduction to Business Information. Course Information Dills. Loughborought University of Technology 1993.

[2] K. Kalseth: Introduction. [W:] Information Management for Business. Hague 1993, FID Occasional Papers 6 (FID 706), s. III-V.

[3] A. Grzecznowska, E. Mostowicz: Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa przemysłowe jako użytkownicy informacji w warunkach zmieniającego się rynku usług informacyjnych. Warszawa 2001.

[4] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001. Warszawa 2002.

[5] A. Grzecznowska, E. Mostowicz: Placówki informacji biznesowej w Polsce. Warszawa 1997.

[6] Ogólnopolski Informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warszawa 2002.

[7] A. Grzecznowska, E. Mostowicz: Małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe jako użytkownicy informacji. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 1996 nr 1 (13), s. 16-22.

[8] Wykorzystanie Internetu w małych firmach. Warszawa 2001.

  Na początek
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtówUżytkowanie informacji biznesowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach zmieniającego się rynku usług informacyjnych/Anna Grzecznowska // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 11/2002 (40) grudzień. : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], 2002. - Czasopismo elektroniczne. - Informacja biznesowa. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/40/grzecznowska .php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów