Powrót do strony głównej
 

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Stanisław Skórka

Korekta:
Joanna Kmiecińska-Maciejewska
Marek Jurowski

Redakcja techniczna:
Stanisław Skórka

Opracowanie graficzne:
Stanisław Skórka


Rozmiar: 77 bajtów Użytkownicy systemów sieciowych

Felieton wprowadzający

Artykuły

Badania, teorie, wizje

Sprawozdania

Komunikaty

PrawoEBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 9/2002 (38) październik. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], 2002. - Czasopismo elektroniczne. - Użytkownicy systemów sieciowych. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/38/index.html. - ISSN 1507-7187