EBIB 
Nr 1/2002 (30), Jakość w bibliotekarstwie I. Teorie-projekty-kształcenie. Artykuł
  Poprzedni artykuł Następny artykuł  

 
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów


Lluis Ma. Anglada i de Ferrer
Dyrektor Konsorcjum Bibliotek Akademickich Katalonii

Wspólne narzędzia, wspólne doświadczenia

ocena jakości w katalońskich bibliotekach akademickich

Prezentacja

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

Plan

 • Wprowadzenie;
 • Prace przygotowawcze;
 • Wytyczne i proces oceny;
 • Ocena procesu oceny.

Hiszpania

 • Zmiany polityczne po roku 1975;
 • Przejście od systemu scentralizowanego do autonomii uniwersytetów;
 • Proces odnowy uniwersytetów w ciągu ostatnich 15 lat.

Katalonia

 • Autonomiczny region Hiszpanii;
 • Około 6.000.000 obywateli;
 • Własny język – kataloński;
 • System uniwersytecki obejmujący 8 uczelni państwowych i 3 prywatne;
 • Społeczność około 200.000 studentów;
 • 15.000 wykładowców i 7.000 pracowników administracyjnych.

Misja Konsorcjum Bibliotek Uniwersyteckich Katalonii (KBUK)

 • Poprawa jakości usług bibliotecznych dzięki współpracy.

Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

Członkowie KBUK

Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

KAJSU

 • KAJSU (Katalońska Agencja Jakości w Systemie Uniwersyteckim);
 • Założona w roku 1996;
 • Członkowie: 7 uniwersytetów państwowych i rząd kataloński;
 • Cele:
  • Poprawa jakości;
  • Promowanie oceny jakości;
  • Informowanie społeczeństwa o funkcjonowaniu uniwersytetów.

Nowa sytuacja uczelni - w połowie lat dziewięćdziesiątych

 • Wymagania dotyczące wiarygodności;
 • Koniec epoki zwiększania środków (1986-94);
 • Poszukiwanie jakości w wykorzystywaniu i poprawie istniejących zasobów;
 • Plany pilotażowe ocen jakościowych;

Sytuacja w Hiszpanii

 • Ogólnokrajowy plan oceny uniwersytetów:
  • Dydaktyka;
  • Badania naukowe;
  • Usługi i zarządzanie.
 • Ocena jakościowa bibliotek:
  • Uniwersytet w Salamance;
  • Politechnika w Walencji;
  • Uniwersytet w Valladolid.

Sytuacja w Katalonii

 • Udział w działaniach eksperymentalnych na szczeblu europejskim;
 • TQM na Uniwersytecie w Barcelonie;
 • Ocena jakości na Politechnice Katalońskiej.

"Słabe strony" pilotaży

 • Zastosowanie hiszpańskich modeli FQM bez wcześniejszych doświadczeń;
 • Brak danych empirycznych;
 • Brak szczegółowych wytycznych dla bibliotek.

Plan

 • Wprowadzenie;
 • Prace przygotowawcze;
 • Wytyczne i proces oceny;
 • Ocena procesu oceny.

Pierwsza decyzja: konieczna współpraca

 • KBUK (Konsorcjum Bibliotek Uniwersyteckich Katalonii) i Katalońska Agencja Jakości (Catalan Quality Agency);
 • 7 uczelni państwowych Katalonii;
 • Bibliotekarze i eksperci ds. jakości.

Cele

 • Promowanie oceny jakości jako narzędzia poprawy;
 • Opracowanie szczegółowej metodologii dla przeprowadzenia oceny i przygotowania personelu bibliotecznego do działań w zakresie poprawy jakości;
 • Porównywanie wskaźników lokalnych z wynikami innych krajów i ocena wyników.

Plan pracy

 • Uzgodnienia dotyczące celów i terminów;
 • Organizacja komisji głównej (17 osób);
 • Podkomisje robocze (2 osoby);
 • Akceptacja wytycznych;
 • Ocena wewnętrzna;
 • Ocena zewnętrzna.

Pierwsze decyzje

 • Model angielski czy model hiszpański?
 • Jedność dla jakości;
 • Skład komisji;
 • Waga danych empirycznych;
 • Cel – działania naprawcze, nie krytyka.

Plan

 • Wprowadzenie;
 • Prace przygotowawcze;
 • Wytyczne i proces oceny;
 • Ocena procesu oceny.

Wytyczne KBUK. Metodologia

 • Komisje wewnętrzne;
 • Łączenie analizy ilościowej i oceny jakościowej;
 • Przygotowanie członków komisji;
 • Komisja zewnętrzna;
 • Wspólna publikacja wyników.

Etapy oceny

 • Komisja wewnętrzna;
 • Raport wewnętrzny;
 • Publikacja raportu;
 • Komisja zewnętrzna:
  • Wywiady;
  • Wizyty;
  • Raport.
 • Raport końcowy i publikacja wyników.

Komisja wewnętrzna

 • Komisja uniwersytecka:
  • Przedstawiciele władz biblioteki (wicekanclerz i dyrektor biblioteki);
  • 3-4 pracowników biblioteki;
  • 3 profesorów;
  • 3 studentów.
 • Podkomisja (opcjonalnie):
  • 1 dla każdego rodzaju oferowanych usług bibliotecznych.

Komisja zewnętrzna

 • Wicekanclerze bibliotek uniwersyteckich;
 • Dyrektorzy bibliotek uniwersyteckich;
 • Jeden z profesorów danej uczelni, nienależący do władz uniwersyteckich;
 • Dwóch profesorów z innych uczelni;
 • Jeden bibliotekarz z innej uczelni.

Wytyczne KBUK. Struktura

 • Integracja biblioteki z uczelnią;
 • Procesy i sposoby komunikacji;
 • Zasoby;
 • Wyniki;
 • Dane empiryczne;
 • Słabe i mocne strony biblioteki;
 • Sugestie dotyczące poprawy działania.

Integracja biblioteki z uczelnią

 • Plan strategiczny dla biblioteki uniwersyteckiej;
 • Związek biblioteki z dydaktyką;
 • Związek biblioteki z badaniami naukowymi;
 • Związki biblioteki z użytkownikami.

Procesy i komunikacja

 • Organizacja biblioteki;
 • Procesy;
 • Oferta kształcenia na odległość.

Zasoby

 • Personel;
 • Budynki, wyposażenie, sprzęt;
 • Zbiory biblioteczne.

Wyniki

 • Zadowolenie użytkownika;
 • Skuteczność;
 • Wydajność pracy biblioteki.

Dane empiryczne

 • Dane statystyczne za lata 1995-2000;
 • 25 wskaźników jakości;
 • Badanie zadowolenia użytkowników.

Plan pracy

 • 1998: podstawowe uzgodnienia;
 • 1998-99: pisanie i akceptacja wytycznych, szkolenia członków komisji;
 • 1999: początek oceny wewnętrznej;
 • 2000: główny etap oceny jakości;
 • 2001: koniec ostatniej oceny zewnętrznej;
 • 2001-02: raport – synteza wyników.

Plan

 • Wprowadzenie;
 • Prace przygotowawcze;
 • Wytyczne i proces oceny;
 • Ocena procesu oceny.

Fakty

 • Pracowało 7 komisji wewnętrznych i 13 podkomisji;
 • Bezpośrednio zaangażowanych było ponad 150 osób;
 • Opracowane raporty mają 38 cm grubości;
 • Istnieje zasadnicza zgodność między raportami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Pozytywne skutki

 • Brak reakcji negatywnej ze strony pracowników bibliotek;
 • Ocena jakości generuje spontaniczne działania naprawcze;
 • Cały proces wykazał poprawę jakości dokonaną w ciągu ostatnich kilku lat.

Negatywne skutki

 • Niewielkie zaangażowanie społeczności uniwersyteckiej, mimo rozpowszechniania wyników oceny;
 • Pominięcie kilku kluczowych spraw (brak modelu FQM);
 • Wykryte problemy były już znane wcześniej.

Czego się nauczyliśmy?

 • Należy poprawiać i ujednolicać wykorzystywane dane statystyczne;
 • Poprawa jakości powinna być codziennym wysiłkiem, ocena jest tylko narzędziem;
 • Ewaluacja powoduje zmiany, ale ich przeprowadzenie pozostaje w gestii uniwersytetów (nie bibliotek).

Klucze do sukcesu

 • Udział personelu;
 • Zaangażowanie dyrektorów bibliotek;
 • Zaangażowanie całej uczelni;
 • Wsparcie profesjonalistów;
 • Regularne plany naprawcze.

Adresy

 • Consorci de Biblioteques Universitaries de Catalunya (CBUC);
 • Gran Capita 2-4, Edifici Nexus
  08034 Barcelona, Tel. 932056464, Fax 932056979.
 • E-mail: langlada@cbuc.es, http://www.cbuc.es/

Raporty dostępne pod adresami:

 http://www.bib.ub.es/bub/avalua/avalua.htm
 http://www.bib.uab.es/avaluacio/qavalua.htm
 http://www.upf.es/bib/cont2.htm?b=dalt1.htm&c=esq1.htm&d=/bib/coneixer/avalua/pral.htm

  Na początek
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtówWspólne narzędzia, wspólne doświadczenia : ocena jakości w katalońskich bibliotekach akademickich [Dokument elektroniczny] / Lluis Ma. Anglada i de Ferrer. - Wwa : KWE SBP. - EBIB ;2002 nr 30. - Tryb dostepu : http://www.ebib.pl/2002/30/anglada.php

 

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów