Warszawa, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Nazwa instytucji = Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dokładny adres = 02-091 Warszawa, ul.Żwirki i Wigury 61
Data złożenia oferty = 2018-10-11
Data ważności ogłoszenia = 2018-10-30
Oferowane stanowisko = bibliotekarz (2 etaty) w Bibliotece Głównej WUM

Zakres obowiązków = Główne zadania:
• udostępnianie zasobów biblioteki,
• obsługa informacyjna użytkowników, w tym wyszukiwanie informacji w medycznych bazach danych.

Tryb pracy = etat
Data zatrudnienia = 2018-11-15
Proponowane wynagrodzenie =
Wykształcenie =
• wykształcenie wyższe (magisterskie lub licencjat) preferowane bibliotekoznawstwo, informacja naukowa,
Dodatkowe wymagania =
• umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji naukowej,
• znajomość języka polskiego,
• znajomość języka angielskiego.

Inne wymagania =
• łatwość nawiązywania kontaktów oraz wysoko rozwinięta kultura osobista,
• umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty = Wymagane dokumenty:
• CV.

Mile widziane dokumenty:
• list motywacyjny oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia,
• kopie świadectw pracy.

Adres kontaktowy = Dokumenty prosimy składać do 30 października 2018r.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: http://wum.pl/files/informacje/praca/2018/2018.06.21_polityka_rekrutacji_pracownikow_wum.pdf

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.

Dokumenty przyjmujemy:
• w Kancelarii Uczelni (pok.9) w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego,
• pocztą na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091,
Warszawa, z podaniem numeru referencyjnego na kopercie,
• pocztą elektroniczną na adres praca@wum.edu.pl z podaniem numeru referencyjnego
w tytule e-maila.

Uwagi = Wymagane oświadczenia:
Osoby zainteresowane udziałem w bieżącej rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w swoim CV następujących klauzul:
• „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącej rekrutacji prowadzonej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie.”
• „Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM, zawartych w treści ogłoszenia o pracę na stanowisko bibliotekarza.”
Osoby zainteresowane udziałem również w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie
w swoim CV następującej klauzuli (wyrażenie zgody jest dobrowolne):
• „Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych były wykorzystywane na potrzeby bieżącej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie.”

Zasady ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM:
1. Administratorem danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą
w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych nr tel. (+48 22) 57 20 320, adres email iod@wum.edu.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy, a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO – wyrażonej przez kandydata zgody
4. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
5. Dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po upływie tego okresu zostaną usunięte.
7. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
8. Kandydat ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.
11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Dodaj komentarz