Warszawa, Biblioteka Główna im. Władysława Grabskiego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Nazwa instytucji = Biblioteka Główna im. Władysława Grabskiego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dokładny adres = ul. Nowoursynowska 161, 02-787 Warszawa
Data złożenia oferty = 2018-10-10
Data ważności ogłoszenia = 2018-10-14
Oferowane stanowisko = Bibliotekarz

Zakres obowiązków = Współpraca z bibliotekarzem systemowym w zakresie utrzymywania spójności systemu Aleph.
Współudział w procedurach kontrolnych systemu Aleph;
Bieżące prace procedurach systemu Aleph.
Współpraca z bibliotekami sieci SGGW oraz innymi bibliotekami naukowymi.

Tryb pracy = Pełny etat, na zastępstwo.
Data zatrudnienia = 2018-12-01
Proponowane wynagrodzenie = Zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykształcenie = Studia wyższe, najchętniej kierunkowe.
Dodatkowe wymagania = Znajomość systemu Aleph lub innych systemów bibliotecznych i formatu MARC 21/RDA.
Staż w bibliotece naukowej.
Biegła obsługa komputera – środowisko Windows.
Znajomość Microsoft Office.
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Inne wymagania = Umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty = CV oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez SGGW danych osobowych do celów rekrutacji.
Adres kontaktowy = Oferty proszę składać poprzez formularz elektroniczny dostępny pod adresem:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=17c218dab05d475f8a21b8941b0e76b4
Uwagi = Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Dodaj komentarz