Streszczenia referatów


Powrót do strony: Program konferencji

Anne Bein
SwetsBlackwell
Problemy dotyczące procedur przetargowych oraz możliwości ich rozwiązywania proponowane przez firmę Swets Blackwell
Referat przedstawia bliską wspolpracę i bezpośrednie kontakty pomiędzy Bibliotekarzem a pośrednikiem. Autor stara się wyjaśnić, co tak naprawdę oczekuje się od dobrego pośrednika, jakie wymagania stawia Biblioteka i jej pracownicy. Referat nie opiera się jedynie na wymaganiach stawianych pośrednikowi, ale stara się ująć również życzenia i oczekiwania firm będących pośrednikami. Poza tym opisane zostały również usługi pośrednika, jak przejęcie spraw administracyjnych i odciążenie Bibliotek w kontaktach z wydawnictwami. W bezpośrednich kontaktach obu stron główną rolę odgrywa również składanie zamówień, które w obrębie rynku polskiego odbywają się drogą urzędową poprzez przetargi. W referacie można znaleźć porównanie z Bibliotekami Unii Europejskiej, profil bibliotek unijnych, jak i informacje, dlaczego zostały one zwolnione ze żmudnej procedury przetargowej.
Prof. dr hab. inż. Andrzej K. Biń
Politechnika Warszawska
Dotychczasowe doświadczenia oraz oczekiwania użytkownika w zakresie usług świadczonych przez biblioteki naukowe
Koncepcja wystąpienia będzie zawierać refleksje z własnych (ponad 40-letnich) doświadczeń współpracy z bibliotekami naukowymi w zakresie uzyskiwania informacji naukowych, pomocy w wypożyczaniu książek, materiałów konferencyjnych, prac doktorskich, publikacji itp. Szczególną uwagę poświęci się rewolucji w tym zakresie, którą przyniósł rozwój usług informatycznych oraz efekty tej rewolucji, jakie w znakomity sposób ułatwiły i rozszerzyły dostęp do informacji naukowych zarówno dla kadry naukowej jak i studentów.
Drugim elementem wystąpienia będą oczekiwania ze strony użytkownika pod adresem służb bibliotecznych oraz tzw. decydentów, które zwiększą oraz w jeszcze większym stopniu ułatwią dostęp oraz korzystanie z wszelkiego rodzaju informacji naukowych w wymiarze ogólnoświatowym.
Halina Bałuka
Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej
Współpraca Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej z innymi bibliotekami naukowymi w zakresie obsługi użytkownikówi
Współpraca Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej z innymi bibliotekami naukowymi w zakresie obsługi użytkowników zasadniczo odbywa się na dwóch szczeblach: regionalnym i ogólnokrajowym.
Współpraca regionalna dotyczy głównie:
1. porozumienia rektorów i dyrektorów bibliotek uczelnianych woj. śląskiego o wzajemnym wypożyczaniu na zewnątrz książek studentom i pracownikom uczelni państwowych tego regionu
2. przekazywania informacji o aktualnie prenumerowanych czasopismach zagranicznych przez biblioteki naukowe Gliwic, Zabrza i Katowic, celem m.in. oszczędności przy zamawianiu i prenumeracie czasopism zagranicznych oraz umieszczania danych o lokalizacji tychże czasopism w holdingach, tj. opcjach znajdujących się w programach niektórych posiadanych przez Bibliotekę baz zagranicznych na CD-ROMach.
Współpraca ogólnokrajowa obejmuje:
1. prowadzenie wypożyczeń i wymiany międzybibliotecznej krajowej i zagranicznej
2. współpracę z innymi bibliotekami naukowymi w tworzeniu dwóch bibliograficznych baz danych o zasięgu krajowym tj. SYMPO i BAZTECH
3. udział w krajowych konsorcjach bibliotek naukowych celem umożliwienia czytelnikom dostępu poprzez internet do zagranicznych pełnotekstowych baz czasopism elektronicznych.
Renata Birska, Ewa Busse-Turczyńska
Biblioteka Główna AM w Lublinie
Misja biblioteki naukowej a współpraca sieci bibliotek medycznych
W związku z dynamicznym rozwojem nauk biomedycznych oraz początkiem ery informacji, szczególnie pogłębia się misja biblioteki medycznej związana z promocją wiedzy i promocją zdrowia w społeczeństwie.
W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych możliwości pozyskiwania, udostępniania i wymiany informacji. Jednocześnie instytucje naukowe - uczelnie i ich biblioteki muszą w sposób bardziej niż dotąd zdyscyplinowany i przemyślany zarządzać wciąż zbyt szczupłymi zasobami finansowymi. Aby sprostać wymaganiom czasu, polscy bibliotekarze medyczni rozszerzają swoją współpracę w ramach wspólnych przedsięwzięć, opartych o nowoczesne technologie informatyczne. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie tych przedsięwzięć jako zadań służących zrealizowaniu misji współczesnej biblioteki medycznej. Do najważniejszych przedsięwzięć należy zaliczyć:
1. Tradycja corocznych konferencji bibliotek medycznych.
2. CKCZ - wspólnie budowany Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych prenumerowanych przez biblioteki medyczne
3. EMBASE - konsorcjalny dostęp do biomedycznej bazy danych
4. MESH - wspólna unifikacja języka informacyjno-wyszukiwawczego w oparciu o standardy UMLS
5. doc@med - automatyczny system wypożyczeń międzybibliotecznych
Marianna Borawska
Biblioteka Główna Pomorskej Akademii Pedagogicznej w Słupsku
Promocja informacji europejskiej w działalności biblioteki
Edukacja europejska w polskim szkolnictwie została obowiązkowo wprowadzona w wyniku reformy systemu edukacji w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej w szkołach podstawowych i w gimnazjach oraz w programach liceów w formie licznych haseł programowych od kl. I - IV.
Jest rzeczą oczywistą, że szkolnictwo wyższe przygotowujące specjalistów z różnych dziedzin, przyszłych pracowników naukowych i nauczycieli musi wspierać realizację edukacji europejskiej m.in. poprzez promocję informacji europejskiej.
Edukacja europejska nie będąc oddzielnym przedmiotem na żadnym szczeblu nauczania towarzyszy dziecku i człowiekowi dorosłemu przez całe życie, w związku z czym biblioteka jako ważne ogniwo systemu edukacyjnego winna realizować różne formy działalności w tym zakresie. Obok tradycyjnego udostępniania dokumentów różnych usług informacyjnych konieczne jest nasycenie działalności bibliotecznej aktywizującymi formami przekazu treści w ramach promowania informacji europejskiej. Wynika to z potrzeby przygotowania młodych pokoleń do tego "jak żyć" "jak być" dzisiaj i jutro w zmieniającym się naszym kraju i Europie.
Tematem referatu jest działalność biblioteki w zakresie możliwości promowania informacji europejskiej, przez biblioteki naukowe ze wskazaniem konkretnych przykładów realizowanych w Bibliotece Głównej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku w latach 1999 - 2002.
Dorota Czarnocka-Ciedura, Dorota Gazicka
Polska Akademia Nauk
Warszawskie Porozumienie Bibliotek Polskiej Akademii Nauk
Historia Porozumienia Instytutów PAN w sprawie komputeryzacji bibliotek- Dzień dzisiejszy Porozumienia: organizacja pracy, prowadzone szkolenia. osiągnięte wyniki. Współpraca z innymi bibliotekami w kraju i zagranicą w tym z: Porozumieniem Biblioteka z Horyzontem, NUKat, KaRo, Biblioteką Narodową, z bibliotekami o zbliżonych tematycznie zbiorach oraz Library of Congres, British Library i in.
Lidia Derfert-Wolf
Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
Współpraca bibliotek i ośrodków inte w tworzeniu bazy danych BAZTECH
W referacie zaprezentowany zostanie stan obecny i plany rozwoju "Bazy danych o zawartości polskich czasopism technicznych" BAZTECH tworzonej przez 20 bibliotek akademickich i ośrodków inte. Baza jest posadowiona w ICM UW pod adresem http://baztech.icm. edu.pl/. Rejestruje ok. 250 tytułów czasopism i zawiera m.in. informacje o wydawcach, informacje bibliograficzne o artykułach wraz ze streszczeniami w języku polskim i angielskim.
Omówione zostaną formalne zasady współpracy bibliotek i ośrodków inte, metody przesyłania danych o artykułach oraz sposoby zarządzania bazą danych.
Ewa Dobrzyńska-Lankosz
Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej
Nowa formuła współpracy bibliotek naukowych w ramach krakowskiego zespołu bibliotecznego
Krakowski Zespół Biblioteczny powołany został w sierpniu 1994 roku. Początkowo jego działalność ściśle wiązała się z implementacją zintegrowanego systemu bibliotecznego VTLS. Po kilku latach dyrektorzy bibliotek KZB uznali za zasadne poszerzenie współpracy o zadania i przedsięwzięcia wykraczające poza zagadnienia związane z eksploatacją systemu VTLS i o biblioteki stosujące inne systemy. Są także plany zainteresowania współpracą nie tylko bibliotek krakowskich lecz także innych bibliotek naukowych Regionu Małopolskiego. Powyższe zagadnienia zamierza się przedstawić w ramach zgłaszanego tematu referatu.
dr Helena Dryzek
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Biblioteki w społeczeństwie informacyjnym Europy Środkowo-Wschodniej, albo Kant i Einstein on-line
Dla 10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej dokonano analizy strategicznych programów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w kontekście bibliotek publicznych i naukowych. Podano informacje o stanie zaawansowania dużych bibliotek w zakresie automatyzacji prac bibliotecznych. Przedstawiono wyniki eksperymentu polegającego na przeprowadzeniu wyszukiwania w wybranych katalogach on-line wszystkich krajów regionu oraz przeprowadzono analizę rezultatów wyszukiwania pod kątem retrokonwersji zbiorów.
Halina Ganińska
Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej
Komisja Informacji Naukowej przy Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Głos w dyskusji na temat obsługi użytkowników: ewolucja pojęć
Przedstawia się ewolucję pojęć związanych z obsługą biblioteczno-informacyjną w bibliotece naukowej, począwszy od połowy XX wieku do przełomu wieków XX/XXI.
Powiązanie "czytelnika" i "obsługi czytelnika" z książką i materiałami bibliotecznymi klasycznymi. Kształtowanie się pojęcia "użytkownika", "użytkownika informacji" i powiązanie z "usługą informacyjną", "interakcją" i "systemem komputerowym", "obsługą wg procedur" i " obsługą w "sieci". Koncepcja użytkownika jako "gracza informacyjnego'.
Henryk Hollender
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Międzynarodowa współpraca bibliotek naukowych w warunkach utrwalonej nierówności
Mimo ponad dziesięciu lat działalności w normalnych warunkach ustrojowych, biblioteki w Polsce i wielu innych krajach nadal cierpią na niedobory ekonomiczne, uniemożliwiające im nadrobienie zaległości , dzielących je od porównywalnych bibliotek w krajach Europy zachodniej i kontynentu północnoameryka ńskiego. Łatwo tu wskazać na takie problemy jak płytkość baz katalogowych, słabe wskaźniki gromadzenia w bibliotekach publicznych, nadmierne zróżnicowanie wewnętrzne uczelnianych systemów biblioteczno -informacyjnych, brak nowoczesnego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych i dostawy dokumentów, i wiele innych. Tymczasem biblioteki krajów, z którymi pragniemy się porównywać, wciąż włączają do swojego repertuaru nowe usługi, i mimo dotykających je także ograniczeń, odnawiają swój warsztat informacyjny. Można wysunąć hipotezę, że zaległości w niektórych krajach mają - obok ekonomicznego - charakter kulturowo-organizacyjny, a zatem biblioteki nimi dotknięte bez względu na poziom finansowania nie mogą osiągać pełnej wydajności. Udział takich bibliotek we współpracy międzynarodowej może działać na nie pobudzająco, nie zdołają one jednak wyjść poza rolę "biorcy" i pozostaną słabszym partnerem. Ożywienie współpracy międzynarodowej na zasadach równego obciążenia i obopólnych korzyści wymaga ponownego zdefiniowania, jakie wartości są typowe dla bibliotek naszego kręgu kulturowego, i takie ich rozwijanie, by były one znane i atrakcyjne dla docelowych odbiorców w innych krajach. Pomóc w tym mogą badania z zakresu bibliotekarstwa porównawczego oraz nacisk na ścisłe monitorowanie jakości procesów bibliotecznych.
dr Artur Jazdon
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Współpraca bibliotek naukowych m.Poznania - doświadczenia i projekty
W pierwszej części referatu przedstawione zostały krótko dotychczasowe doświadczenia bibliotek poznańskich związane ze wspólnym rozwiązywaniem stojących przed nimi problemów. Omówiono działania koordynowane przez Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych, zadania realizowane na rzecz środowiska przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe jak i podejmowane przez poszczególne biblioteki. Opisane działania wskazują jak wiele zrobiono w zakresie współpracy w takich dziedzinach jak komputeryzacja , gromadzenia zbiorów i obsługa użytkowników.
W drugiej części referatu przedstawiono projekty, które już z zaczęto realizować lub które mają być podjęte w najbliższym czasie, począwszy od spraw dużych jak np. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, kończąc na sprawach drobnych, jak np. zebrania integracyjne z okazji Dnia Bibliotekarza.
Krystyna Kocznorowska, Irena Walczak-Koperska
Centralna Biblioteka Rolnicza
Współpraca krajowa i międzynarodowa Centralnej Biblioteki Rolniczej w tworzen iu informacji rolniczej
Centralna Biblioteka Rolnicza od lat współpracuje w tworzeniu informacji rolniczej z placówkami nauk owymi podległymi Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyższymi uczelniami rolniczymi i instytutami podległymi V Wydziałowi PAN. Dzięki tej współpracy powstają bazy danych, zawierające informacje o polskich publikacjach i badaniach naukowych z zakresu rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Ponadto Biblioteka wspólnie z różnego typu instytucjami rolniczymi krajów Europy Centralnej i Wschodniej tworzy sieć rolniczych stron webowych tych krajów - AgroWeb CEE Network. Natomiast we współpracy z Zentralstelle Agrardokumentation und -information w Bonn powstaje adresowa baza danych polskich instytucji rolniczych ISRED-PL, która w wersji angielskiej znajdzie się w międzynarodowej bazie danych ISRED-CEE. Udział Centralnej Biblioteki Rolniczej w międzynarodowej sieci bibliotek rolniczych AGLINET jest kolejnym obszarem prowadzonej przez nią współpracy międzynarodowej.
Lidia Liberska, Mirosława Różycka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Współpraca środowiska szczecińskiego (komunikat)
Rok 1999 okazał się rokiem przełomowym dla bibliotek naukowych miasta Szczecina. Właśnie wtedy zacieśniła się współpraca w zakresie obsługi użytkownika:
-Lipiec 1999 podpisano Porozumienie o utworzeniu Szczecińskiego Zespołu Bibliotecznego (SZB)
-grudzień 1999 odnowienie współpracy w zakresie obowiązywania karty międzybibliotecznej
-grudzień 1999 rozpoczęcie rozmów nt. współpracy BG US z bibliotekami prywatnych szkół wyższych zakończone podpisaniem umowy na rok akademicki 2000/2001.
Mirosława Lont
Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej
Współpraca bibliotek łódzkich w zakresie opracowania zbiorów w systemie HORIZON (komunikat)
Zawiązanie Konsorcjum Bibliotek Łódzkich w grudniu 1994 roku zapoczątkowało bardziej intensywną współpracę bibliotek naukowych - najpierw na szczeblu dyrektorów (w celu zakupienia systemu bibliotecznego Horizon), a następnie bibliotekarzy, którzy mieli wykorzystywać ten system w codziennej pracy. Wypełniono wspólnie tablice przedinstalacyjne, przetłumaczono format USMARC, przeszkolono bibliotekarzy w zakresie obsługi poszczególnych modułów systemu. Wspólnie rozwiązywano problemy, jakie pojawiały się w trakcie tworzenia własnych baz katalogowych przez poszczególne biblioteki. Wreszcie w roku 2000 powstał wspólny katalog, umożliwiający użytkownikom jednoczesne przeszukiwanie katalogów bibliotek łódzkiego Konsorcjum. Współpraca w dalszym ciągu rozwija się drogą cyklicznych spotkań dyrektorów bibliotek, bibliotekarzy systemowych, administratorów baz; omawiania problemów na listach dyskusyjnych (BAHOR i BISY), a także telefonicznych i e-mail'owych kontaktów bibliotekarzy, którzy w bieżącej pracy natykają się na różnorodne problemy, które należy rozwiązać. Wszystko dla dobra użytkowników, aby z tej współpracy, bibliotekarzy opracowujących zbiory w wielu bibliotekach, ale w jednym systemie bibliotecznym mogli odnieść korzyści, zwłaszcza w sposób prosty i szybko dotrzeć do poszukiwanej informacji.
Marzena Marcinek
Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej
Wspólpraca ośrodków informacji bibliotek i innych instytucji w regione w zakresie obsługi użytkowników - próba oceny potrzeb i możliwości na przykładzie Krakowa (komunikat)
W dniu 10.04.br. w Bibliotece Głównej PK odbyło się spotkanie kierowników ośrodków informacji bibliotek i instytutów badawczych Krakowa, którego celem było nawiązanie kontaktów, wymiana informacji dotyczących działalności poszczególnych ośrodków oraz nakreślenie możliwości bliższej współpracy. Uzgodniono szereg działań na najbliższą przyszłość, jak np. : wzajemna wymiana materiałów informacyjnych, opracowanie zestawienia informacji o aktualnych godzinach otwarcia poszczególnych ośrodków informacji i bibliotek, współpraca w organizacji szkoleń dla pracowników ośrodków informacji naukowej, a także opracowanie wspólnej bazy zasobów informacyjnych ośrodków informacji w Krakowie.
W komunikacie przedstawione zostaną także informacje o rezultatach podjętych w międzyczasie prac oraz wnioski z kolejnego spotkania w AE w czerwcu br.
prof. dr hab. Marek Niezgódka
Uniwersytet Warszawski. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Rola perspektywy i rozwój polskiej biblioteki wirtualnej
Od roku 1996 ICM rozwija system baz wiedzy dostępny w ogólnopolskiej sieci naukowej. System, w początkowym okresie stanowiący zbiór odrębnych baz faktograficznych i bibliograficznych, stopniowo jest przekształcany w jednolite archiwum z interfejsami dostępowymi i maszynami przeszukującymi, wspólnymi dla grup zasobów. W perspektywie będzie wprowadzona struktura dostępowa jednolita dla całości zasobów.
Równocześnie, w nawiązaniu do wiodących inicjatyw światowych, rozszerzany jest zakres zasobów objętych biblioteką wirtualną. Obok licencjonowanych zasobów komercyjnych są to archiwa tworzone przez ośrodki akademickie, tak w kraju, jak i w skali międzynarodowej. Kierunkiem docelowym jest doprowadzenie do integracji dostępnych w Polsce zasobów biblioteki wirtualnej nauki, a także ich połączenie z zasobami podobnych programów w innych krajach. System biblioteki wirtualnej obejmuje rozwijane w trybie ciągłym moduły:
 • licencjonowanych światowych baz bibliograficznych i indeksowych oraz kolekcji pełnotekstowych;
 • zasobów tworzonych, w tym:
      1. polskie bazy bibliograficzno-indeksowe,
      2. kolekcję pełnotekstowych wersji czasopism naukowych (polskich),
      3. podręczniki i monografie elektroniczne,
      4. archiwum elektronicznych preprintów i rozpraw naukowych,
      5. kolekcje specjalne, w szczególności:
          - kolekcje pełnotekstowe dla niewidomych (z syntezą mowy),
          - wybrane szczególnie cenne archiwalia, starodruki w wersjach elektronicznych.
  Istotnymi atrybutami systemu są:
 • integracja zasobów na poziomie przeszukiwania, indeksowania, linkowania,
 • interoperacyjność z wiodącymi światowymi systemami bibliotek wirtualnych,
 • rozproszona architektura funkcjonalna,
 • otwarty skalowalny charakter,
 • dostępność w sieci krajowej.
  Dostępność zasobów zawartych w systemie jest zarządzana w sposób zindywidualizowany, zarówno na poziomie reguł wspólnych dla całych modułów, jak i uprawnień użytkowników końcowych. Zasadniczą cechą systemu będzie jego otwarty charakter, pozwalający włączyć się do tworzenia zainteresowanym ośrodkom.
  Maria Pawłowska
  Biblioteka Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Współpraca bibliotek instytutowych UJ w zakresie obsługi studentów kierunków matematyczno-przyrodniczych (ze szczególnym uwzględnieniem studentów pierwszego roku)
  Na przykładzie Biblioteki Instytutu Fizyki pokazano miejsce małych bibliotek instytutowych w uczelnianej sieci bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego i ich rolę w kształceniu studentów. Próbowano wykazać, że biblioteki instytutowe (wydziałowe), które dysponują wyspecjalizowanym księgozbiorem i przeznaczone są do obsługi określonej grupy czytelników, są bardziej przyjazne dla swoich użytkowników. Zwrócono uwagę na niedostateczną współpracę bibliotek instytutowych funkcjonujących w obrębie Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie obsługi czytelników, zwłaszcza studentów pierwszych lat studiów. Na podstawie ankiety przeprowadzonej w tej grupie czytelników ustalono w jaki sposób studenci rozwiązują problem dostępności do podręczników i jaką rolę w tym zakresie pełni biblioteka, w szczególności Biblioteka IF UJ. Dokonano próby analizy sytuacji, w której nastąpi połączenie kilku bibliotek instytutowych i stworzenie jednej, wydziałowej (międzywydziałowej) biblioteki przeznaczonej dla większej grupy użytkowników - wskazano na korzyści i zagrożenia wynikające z takiego rozwiązania. Zastanawiano się jakie kryteria powinna spełniać biblioteka aby czytelnicy uznali ją za dobrą i czy Biblioteka IF UJ spełnia te kryteria.
  prof.dr hab. Wanda Pindlowa
  Uniwersytet Jagielloński. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
  Czy studia w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa zaznajamiają studentów z problematyką współpracy bibliotek?
  Poruszone zostaną problemy zawartości programów studiów BIN w aspekcie współpracy bibliotek i innych instytucji książki w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Rola praktyk odbywanych przez studentów w bibliotekach, tematyka prac magisterskich oraz badania prowadzone przez studentów w bibliotekach. Zadania instytutów, katedr i zakładów BIN w odniesieniu do współpracy ze stowarzyszeniami naukowymi i próby wzbudzenia zainteresowania studentów działalnością tych stowarzyszeń.
  Aniela Piotrowicz, Ewa Grządzielewska, Barbara Torlińska
  Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Poznaniu
  Współpraca akademickich bibliotek medycznych w Polsce
  W Polsce istnieje 11 akademickich bibliotek medycznych związanych z akademiami medycznymi. Większość z nich powstała w latach pięćdziesiątych. Początkowo kontakty między bibliotekami akademickimi dotyczyły wymiany wydawnictw uczelnianych i dubletów oraz wypożyczeń międzybibliotecznych.
  Od roku 1981 datuje się ścisła współpraca bibliotek realizowana na podstawie wspólnie wypracowywanych zasad i uzgodnień:
  - coroczne konferencje problemowe
  - utworzenie zespołu koordynacyjnego (Rada Wykonawcza)
  - współpraca metodologiczna w rozwiązywaniu bieżących problemów
  - organizacja wspólnych szkoleń i seminariów
  - wspólne programy dydaktyki bibliotecznej
  - ujednolicenie zasad wymiany międzybibliotecznej
  - koordynacja w zakresie prenumeraty czasopism
  - współpraca w procesie komputeryzacji usług z zakresu informacji naukowej
  - wymiana informacji o zbiorach za pośrednictwem witryn internetowych (katalogi on-line, wykazy nowych nabytków, listy prenumerat itp.)
  - wdrożenie jednolitego oprogramowania komputerowego do tworzenia własnych baz bibliograficznych
  - utworzenie konsorcjum bibliotek medycznych w celu zorganizowania wspólnego dostępu do światowych baz danych
  - tworzenie konsorcjalnego dostępu do czasopism elektronicznych
  - tworzenie wspólnych katalogów czasopism
  - wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów bibliotecznych
  - współpraca w tworzeniu i wspólnym użytkowaniu polskiej wersji językowej elektronicznej kartoteki haseł wzorcowych MeSH
  - nawiązywanie współpracy z bibliotekami zagranicznymi
  - utworzenie pierwszego polskiego systemu elektronicznej dystrybucji kopii dokumentów doc@med z zasobów akademickich bibliotek medycznych.
  Biblioteki akademickie utrzymują ścisłą współpracę nie tylko między sobą, ale współpracują z Główną Biblioteką Lekarską i licznymi bibliotekami instytutów naukowych, które uczestniczą w organizowanych konferencjach, szkoleniach i spotkaniach roboczych.
  prof. Jacek Przygodzki
  Politechnika Warszawska. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Instytut Techniki Cieplnej
  Nowe trudności i nowe wyzwania dla bibliotek
  Trudności - to niewystarczające środki przeznaczane na biblioteki. Ponieważ potrzeby rosną ze względu na duży koszt baz danych oraz książek wydawanych za granicą należałoby zwiększać co roku sumy przeznaczane w budżecie na te cele. Ze względu na malejącą realną wartość dotacji budżetowej uczelnie nie mogą zaspokoić potrzeb swych bibliotek.
  Biblioteki starają się w tych warunkach zapewnić użytkownikom jak najlepsze usługi. Sądzę że istnieje konieczność koordynacji pracy bibliotek i dalszej poprawy przepływu informacji międzybibliotecznej. Można by tą drogą zmniejszyć skutki rezygnacji z niektórych tytułów.
  W ramach uczelni istnieje konieczność zamykania małych bibliotek np. zakładowych. Jeżeli to nie ma pociągnąć skutków w postaci utrudnienia dostępu do zasobów własnej uczelni należy usprawnić zamawianie publikacji oraz ich dostarczanie do bardziej odległych jednostek.
  Maria Rekowska
  Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
  Wypożyczenia międzybiblioteczne jako forma współpracy bibliotek naukowych - na przykładzie Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej
  Aktualne tendencje światowe w zakresie szeroko pojętych wypożyczeń międzybibliotecznych, obejmujących udostępnianie książek oraz kopii innych materiałów, głównie artykułów z czasopism. Charakterystyka nowych metod obsługi wypożyczeń międzybibliotecznych. Polityka w zakresie udostępniania zbiorów innym bibliotekom naukowym oraz analiza rozmiarów i struktury wypożyczeń międzybibliotecznych prowadzonych przez Bibliotekę SGH.
  Krzysztof Sałaciński
  Ministerstwo Kultury
  Program Błękitnej Tarczy-nowa inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa zbiorów i użytkowników bibliotek naukowych
  Doświadczenia ostatnich lat, w tym straty spowodowane kradzieżami, pożarami, klęskami żywiołowymi oraz wojnami spowodowały potrzebę podjęcia działań na rzecz bezpieczeństwa zbiorów bibliotecznych i użytkowników. Dlatego cztery organizacje międzynarodowe ICOMOS, ICOM, IFLA, ICA utworzyły w lipcu 1996 roku Międzynarodowy Komitet Błękitnej Tarczy i podjęły inicjatywę tworzenia programów Błękitnej Tarczy-Pogotowia, Pierwszej Pomocy. Doradztwa w dziedzinie bezpieczeństwa zbiorów i użytkowników. Na gruncie polskim realizację Programu formalnie rozpoczęto w 2002 roku, organizując w Ministerstwie Kultury w dniu 8 marca spotkanie władz statutowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Polskiego Komitetu Narodowego ICOM dotyczące woli współdziałania w celu wdrażania w warunkach polskich Programu Błękitnej Tarczy.
  Kolejne spotkanie w dniu 4 czerwca, którego gospodarzem było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich podjęło decyzje dotyczące utworzenia w trzech miastach: Krakowie, Toruniu, Warszawie ośrodków informacyjno-organizacyjnych na rzecz programu Błękitna Tarcza. Zaproponowano także szereg przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa zbiorów i użytkowników, które mogą być przydatne zarówno bibliotekarzom jak i osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zbiorów w bibliotekach naukowych.
  Agnieszka Smoderek, Jacek Trojanowski
  Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
  Koncepcja zmiany kwalifikacji: "czytelnik - klient biblioteki" w aspekcie nowych standardów zachowań użytkownika biblioteki akademickiej XXI wieku
  Wstęp:
  - tematyka TQM w zarządzaniu bibliotekami
  - model potrzeb czytelnika (klienta biblioteki)
  - nowe standardy obsługi czytelnika w kontekście reakcji na jego potrzeby
  I. Projekt utworzenia stanowiska asystenta informacyjnego.
  - cele i zadania asystenta
  - współpraca asystenta w do określaniu zapytań informacyjnych
  - stanowisko robocze Call-center
  - realizacja zleceń czytelników w kontekście wirtualnym
  II. Współpraca bibliotek w zakresie wymiany informacji w oparciu o nowoczesne narzędzia
  - biblioteka zewnętrzna jako klient
  - klient indywidualny a klient instytucjonalny
  - platforma przekazywania i wymiany informacji
  III. Techniczne standardy zapewnienia jakości obsługi klienta.
  - modelowe stanowisko pracy użytkownika biblioteki
  Andrzej Sokalski
  Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego
  Projekt współpracy bibliotek w ramach Sieci Kultury Fizycznej i Sportu (komunikat)
  Biblioteki akademii wychowania fizycznego zamierzają zorganizować Sieć Kultury Fizycznej i Sportu (SKFiS) w celu kompleksowego-skoordynowanego dokumentowania piśmiennictwa, wymiany zasobów informacyjnych, koordynacji prenumeraty czasopism, bardziej efektywnego wykorzystania baz danych oraz zwiększenia wymiany informacji z zagranicą.
  Jolanta Stępniak
  Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
  Konsorcja a polityka gromadzenia czasopism w bibliotekach
  Konsorcja stanowią najmodniejszą obecnie formę współpracy bibliotek. Są przede wszystkim szansą na pozyskiwanie większej, niż przy tradycyjnych formach zakupu, liczby importowanych czasopism w wersji elektronicznej. Współpraca bibliotek prowadziła zazwyczaj do redukcji kosztów, konsorcja natomiast z reguły je podnoszą (przynajmniej nominalnie). Często konsorcyjny zakup ogranicza prenumeratę czasopism drukowanych, gromadzonych przez wiele lat zgodnie z profilem specjalizacji biblioteki. Pakiety kupowane przez konsorcjum zawierają dodatkowo wiele tytułów z pogranicza specjalizacji bibliotek. Stwarza to co najmniej trzy problemy:
  1. czy użytkownicy są rzeczywiście zainteresowani przedstawioną ofertą
  2. czy preferują korzystanie z wersji elektronicznej czasopism oraz
  3. czy czasopisma te stają się "nabytkami" bibliotek - zarejestrowanymi w katalogach i inwentarzach, przechowywanymi (archiwizowanymi) - tworząc tym samym stały zasób biblioteczny, będący efektem realizacji długofalowej polityki uzupełniania zbiorów.
  Krystyna Szylhabel, Anna Uniejewska, Ewa Zysek
  Politechnika Wrocławska. Biblioteka Główna i OINT
  Współpraca bibliotek naukowych na Politechnice Wrocławskiej
  W referacie omówiono nowy model organizacji Biblioteki Wydziałowej podległej bezpośrednio Dziekanowi Wydziału. Zaprezentowano metody współpracy BG z innymi bibliotekami PWr na różnych płaszczyznach. Szczególny nacisk położono na współdziałanie w zakresie organizacji księgozbioru i jego udostępniania. Przedstawiono również w sposób ogólny system biblioteczno-informacyjny Biblioteki Politechniki Wrocławskiej.
  Maria Śliwińska
  Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją, Torun
  Współpraca bibliotek: więcej korzyści dla "własnych" czy "obcych" użytkowników?
  Współpraca jest jednym z ważniejszych aspektów działalności w każdej dziedzinie. Dobrze pojęta współpraca ma wiele pozytywów. Dzięki niej dokonuje się szybszy rozwój, następuje przyspieszenie prac i osiąga się lepsze rezultaty. W trakcie współpracy możemy jednak zaobserwować także negatywne aspekty, jak konieczność dokonywania uzgodnień, ustalania priorytetów, wpływające niekiedy na opóźnienie własnych zadań.
  Ponieważ jednak, jak się wydaje, więcej jest korzyści ze współpracy niż problemów, była ona podejmowania od dawna, także w bibliotekach. W większości przypadków jej rezultaty były jednak minimalnie widoczne dla użytkowników bibliotek. Rozwój technologii informacyjnych sprawił, że współpraca stała się łatwa jak nigdy dotąd, a użytkownicy bibliotek mogą korzystać ze znaczącej części jej wyników bezpośrednio, dzięki mediom komunikacyjnym.
  Jednak w świecie coraz większy nacisk kładzie się na podejście ekonomiczne. Uniwersytety konkurują między sobą o studentów, którzy przynoszą im dochód, podstawy egzystencji i rozwoju. To podejście zaczyna nawet przenikać do takich instytucji non-profit jakimi są biblioteki . W związku z tym współpraca, która dotychczas w wielu przypadkach była spontaniczna i realizowana w lepszy lub gorszy sposób bez stawiania kwestii finansowych, powinna też zostać poddana pewnej ocenie. W jej wyniku może się okazać, że na współpracy podjętej przez naszą bibliotekę korzystają nie tyle "nasi" użytkownicy co "obcy". Na ile obsługa "obcego" użytkownika jest celem danej biblioteki muszą dać odpowiedź nie tylko jej dyrektorzy, ale także ich zwierzchnicy, którzy mają mniej spontaniczne podejście do współpracy. Wydaje się, że kwestia pracy na rzecz "obcych" użytkowników będzie przedmiotem coraz częstszych rozważań w rodzącej się erze bibliotek elektronicznych i nie unikniemy przyjrzenia się kwestiom finansowym przy podejmowaniu współpracy.
  Małgorzata Wach
  Politechnika Opolska. Biblioteka Główna
  Współpraca biblioteczna jako jeden z elementów działalności Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej
  W referacie przedstawiono formy współpracy Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej z bibliotekami naukowymi w kraju i regionie. Skoncentrowano się na wypożyczeniach międzybibliotecznych i wzbogacaniu zbiorów na drodze wymiany i darów oraz wspólnym tworzeniu i udostępnianiu elektronicznych baz danych.

 • Data aktualizacji: 2002.02.13