XXIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Polityka gromadzenia i profilowania zbiorów
w polskich bibliotekach medycznych
w dobie nowoczesnych technologii informatycznych

Gdańsk 21-22 czerwca 2004


- Spis treści

            

Wnioski z konferencji i postulaty

 1. Przyszłość bibliotek należy wiązać z konsorcjami. Należałoby wspólnie zastanowić się nad sposobem tworzenia konsorcjów silnych, z którymi wydawcy będą się liczyć.

 2. Powraca problem specjalizacji zbiorów wobec ograniczonych środków finansowych i przy lawinowym wzroście piśmiennictwa. Poszczególne biblioteki powinny podjąć próbę wskazania dominującego profilu swoich zbiorów (np. medycyna hiperbaryczna, zarządzanie w służbie zdrowia itp.) zwłaszcza, że system doc@med pozwala na błyskawiczne dostarczanie dokumentów.

 3. Należy zastanowić się nad sformalizowaniem współpracy w zakresie gromadzenia zagranicznych wydawnictw ciągłych w bibliotekach uczelni medycznych uzgadniając wspólnie listy nowych tytułów do prenumeraty i tytułów do skreślenia.

 4. W odniesieniu do prac licencjackich, magisterskich i doktorskich postuluje się ujednolicenie sposobu ich gromadzenia, opracowania i udostępniania.

 5. W ramach racjonalizacji procesu gromadzenia zbiorów należy wykorzystać w pełni zintegrowane systemy pozwalające na oszacowanie zawartości kolekcji każdej z bibliotek i stopnia jej wykorzystania, celem prawidłowego uzupełniania zasobu.

 6. Biblioteki w ramach współpracy powinny przekazywać sobie informacje o niesolidnych dostawcach w celu wyeliminowania ich z rynku.

 7. Konferencja Bibliotek Medycznych powinna zwrócić się do gremium wiodącego (Krajowa Rada Biblioteczna, Biblioteka Narodowa, Ministerstwo Edukacji lub Ministerstwo Nauki i Informatyzacji) o ujednolicone i zobowiązujące stanowisko wobec interpretacji ustawy o VAT w kontekście usług bibliotecznych.

 8. Zwiększenie oferty dostępu do źródeł informacji elektronicznej powinno być połączone z promocją usług i szkoleniem użytkowników.

 9. Postuluje się powołanie Komisji ds. Standaryzacji Nauczania Użytkowników celem ujednolicenia metod kształcenia w zakresie korzystania z zasobów wiedzy.

 10. Mimo trudności finansowych zachowanie wymiany pomiędzy bibliotekami uczelni medycznych jest celowe.

 11. Warto zastanowić się nad problemem selekcji, czy nie poświęcić temu zagadnieniu osobnej konferencji zwłaszcza, że biblioteki uczelniane nie mają obowiązku archiwizowania zbiorów, dysponują coraz mniejszą ilością miejsca magazynowego przechowują tzw. zasób martwy (np. dokumenty audiowizualne).
               

- Spis treści

(C) 2005 EBIB

    Wnioski z konferencji i postulaty / // W:XXIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: Polityka gromadzenia i profilowania zbiorów w polskich bibliotekach medycznych w dobie nowoczesnych technologii informatycznych  : Gdańsk 21-22 czerwca 2004. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2005. - (EBIB Materiały konferencyjne nr 10). - ISBN 83-915689-9-7. - Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/med23/wniosek.php